15-09: Gemeenteraadsbesluiten

0
497

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 15 september de volgende besluiten genomen.

Raad stelt jaarrekening 2015 vast
De raad heeft de jaarrekening 2015, het jaarverslag 2015 en de Single Information Single Audit (SiSa)-bijlage vastgesteld en kennisgenomen van het definitieve accountantsverslag. Hiermee is het jaarrekeningtraject 2015 afgerond.

Raad stelt tweede financiële prognose 2016 vast
Het college van burgemeester en wethouders legt drie keer per begrotingsjaar verantwoording af aan de raad over de financiële positie van de gemeente. De raad heeft de tweede financiële prognose (peildatum 1 juli 2016) vastgesteld en besloten een bedrag van 704.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Raad benoemt Baker Tilly Berk als accountant voor kalenderjaar 2016
De raad heeft besloten het contract met accountant Baker Tilly Berk met één jaar te verlengen en uiterlijk in februari 2017 te besluiten of gebruik wordt gemaakt van de tweede optie tot verlenging met nog een jaar.

Raad kent twee burgercheques toe
In de eerste helft van 2016 zijn drie aanvragen voor een burgercheque ingediend. De raad heeft besloten twee aanvragen te honoreren. Een burgercheque van 1.875 euro gaat naar de Initiatiefgroep Molukkers Winterswijk voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk. Een tweede burgercheque van 1.875 euro is toegekend aan het bestuur van Familiespektakel Winterswijk als bijdrage in de kosten van het Familiespektakel-evenement in 2017.
Met het toekennen van een burgercheque laat de gemeenteraad zijn waardering blijken voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s). De raad stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van 7.500 euro beschikbaar.

Raad dient zienswijze in op jaarplan en begroting Hameland 2017
De raad heeft kennisgenomen van het jaarplan en de begroting 2017 van Hameland en dient als zienswijze in dat wordt vastgehouden aan het uitgangspunt van de indexering van -0,96%.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hameland
De raad heeft ingestemd met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hameland. De wijziging is nodig om het werkgeverschap van de SW-medewerkers van Hameland over te kunnen dragen aan de deelnemende gemeenten (Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre, Winterswijk).

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming gegeven om te besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2010. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is nodig, omdat de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) per 1 januari 2015 is gewijzigd. Daarnaast moet de gemeenschappelijke regeling geactualiseerd worden in verband met een aantal ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. De VNOG is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten op het gebied van de brandweer en GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio).

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) Winterswijk 2017-2026 vast
In februari 2011 heeft de raad de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 vastgesteld. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is een aantal investeringsprojecten benoemd. De kosten, prioritering en planning van deze projecten wordt elk jaar geactualiseerd in een door de raad vast te stellen document: de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR). Bij dit agendapunt dienden alle raadsfracties een gezamenlijke motie in voor een integrale aanpak van de Bataafseweg. Na de toezegging van wethouder Te Gronde (VVD) om dit te onderzoeken werd de motie ingetrokken.

Raad stelt vertrouwenscommissie in in verband met benoeming nieuwe burgemeester
Op voorstel van het presidium heeft de raad de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt (2016)’ vastgesteld en unaniem ingestemd met de benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie (zes raadsleden, uit elke fractie één). De raad moet over enige tijd een aanbeveling doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de benoeming van een nieuwe burgemeester, omdat burgemeester Van Beem zijn functie in maart 2017 neerlegt.

Raad benoemt Norbert Jansen (VVD) tot lid van de commissie Ruimte en plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving
Op voordracht van de VVD-fractie heeft de raad de heer Norbert Jansen per 15 september 2016 benoemd tot lid van de commissie Ruimte en plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.