21-04: Gemeenteraadsbesluiten

0
482

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 21 april de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Driemarkweg 19’ vast

Op verzoek van de eigenaar van de woning aan de Driemarkweg 19 is de bestemming van zijn perceel gewijzigd, zodat  de daarop aanwezige woning als reguliere woning kan worden gebruikt. 

Raad stelt bestemmingsplan ‘Scholtemaatweg 1’ vast

Op verzoek van de eigenaar van het perceel Scholtemaatweg 1 is het bestemmingsplan herzien, zodat hij op de agrarische grond naast zijn perceel een zonnepark met circa 1.000 zonnepanelen kan bouwen. 

Raad stelt eerste Financiële Prognose 2016 vast

Het college van burgemeester en wethouders rapporteert drie keer per jaar aan de raad over de financiële situatie van de gemeente. De raad heeft de eerste Financiële Prognose 2016 met als peildatum 1 maart 2016 vastgesteld  en ingestemd met het voorstel om het nadeel van € 42.000 te dekken uit de algemene reserve. 

Raad neemt kennis van Ontwerpbegroting 2017 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

De raad heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2017 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en besloten hierover geen zienswijze naar voren te brengen. 

Raad stelt Preventie- en Handhavingsplan 2016 ex art. 43a Drank- en Horecawet vast

Volgens artikel 43a van de Drank- en Horecawet is de gemeenteraad verplicht een integraal preventie- en handhavingsplan op te stellen. Het vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan beschrijft de hoofdlijnen van het beleid om alcoholgebruik onder vooral jongeren te voorkomen en de wijze waarop de regels worden gehandhaafd. 

Raad neemt kennis van Jaarverslag 2014-2015 rekenkamercommissie

De raad heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk over 2014-2015. 

Raad neemt kennis van evaluatie rekenkamercommissie over 2013-2015

De raad heeft kennisgenomen van de evaluatie van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk over 2013-2015. 

Raad stelt Verordening Duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2016 vast

Met het vaststellen van deze verordening stemt de gemeenteraad in met de invoering van een duurzaamheidslening om de bestaande particuliere woningvoorraad te verduurzamen. Dit is een lening waarmee particuliere woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijk een uniforme duurzaamheidsregeling opgesteld. 

Raad stemt in met kwijtschelding lening Theater De Storm

De Stichting Cultureel Centrum Winterswijk heeft een restschuld van € 1.229.846,99 bij de gemeente Winterswijk als gevolg van een lening. De raad heeft unaniem besloten deze restschuld kwijt te schelden om een financieel gezonde toekomst van Theater De Storm mogelijk te maken. 

Raad stelt Woonvisie 2016-2020 vast

De raad heeft de nota ‘Winterswijk, vitaal’, Woonvisie 2016-2020’ aangenomen met 15 stemmen voor (WB, CDA, VVD, SP, D66) en 3 stemmen tegen (PvdA). Deze nota is de Winterswijkse uitwerking van de ‘Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025’ en geeft een overzicht van te verwachten ontwikkelingen op het terrein van wonen tot 2020. De nota vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporatie De Woonplaats.  

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.