Evaluatie droogte

0
170
Waterschapsgebouw foto Nico Wissing

Droogte 2018 geëvalueerd; neerslagtekort 2019 loopt op

Waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens de extreme droogte van 2018 de juiste maatregelen afgewogen en getroffen om waterverlies tegen te gaan en overlast te bestrijden. Dit staat in de evaluatie van de droogte van 2018, die Waterschap Rijn en IJssel heeft laten houden onder netwerkpartners zoals LTO, Vitens, natuurorganisaties, andere overheden en eigen medewerkers. Waterschap Rijn en IJssel kan tijdens extreme droogte maar beperkt kan handelen, omdat op weinig plekken water ingelaten kan worden uit Rijkswateren en omdat er op de hoge zandgronden weinig water beschikbaar is. De geïnterviewde organisaties vinden dat het waterschap heeft gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om de droogte te bestrijden. Door knelpunten en keuzes te communiceren, is er meer acceptatie en begrip voor het handelen van het waterschap ontstaan. Ook waardeerden zij dat ook ruimte bleef voor maatwerkoplossingen.

Leren van extreme droogte
Waterschap Rijn en IJssel heeft de droogte aanpak laten evalueren door een onafhankelijk bureau, omdat de verwachting is dat weersextremen vaker zullen voorkomen en zij samen met partners hiervan wilt leren. De netwerkpartners geven aan dat zij willen toewerken naar een gezamenlijke communicatieboodschap over droogte. Daarnaast wensen zij een duidelijk aanspreekpunt bij droogte en heldere regionale overlegstructuren. Ook zien de partijen een duidelijke rol voor het waterschap om te leren van de opgedane kennis en om (nog) beter voorbereid te zijn op toekomstige extremen. Het waterschap gaat met deze verbeterpunten aan de slag.

Actuele situatie 2019
Ondanks de genomen maatregelen in de winter is het watersysteem nog kwetsbaar, met name op de hoge zandgronden. De grond- en waterstanden staan lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Het waterschap monitort de situatie goed. Vooralsnog levert het geen grote problemen op. Afgelopen maanden heeft het waterschap het water in de beken en rivieren langer vast gehouden door de stuwen hoger te zetten en heeft grondeigenaren opgeroepen om ook water vast te houden in plaats van af te voeren. Inmiddels zijn 80 duikerafsluiters geplaatst.

Duiker-afsluiter

Een actueel beeld van de waterstanden, neerslagtekort etc. is te vinden op www.wrij.nl/droogte

De droogte van 2018 brak in het werkgebied van Rijn en IJssel alle records. In grote delen liep het tekort op tot 300 mm, met uitschieters naar 400 mm. Nooit eerder is zo’n neerslagtekort gemeten in dit gebied. Daarnaast zorgde de hitte voor nog meer verdamping (29 juli – 7 aug langstdurende hittegolf in Nederland).