Gebiedsvisie Driemarkweg

0
155

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de opgestelde gebiedsvisie voor Driemarkweg en omgeving (Molenveld) voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving (Molenveld) heeft van 25 juli tot 16 augustus 2018 ter inzage gelegen. In deze periode zijn vier inspraakreacties binnengekomen. De inspraak heeft geleid tot gedeeltelijke aanpassing van de visie. De wijziging betreft het schrappen van een fout in een kaartbeeld en een verduidelijking van de tekeningen van fiets- en wandelpaden. Het college legt de visie met de voorgestelde wijzigingen voor aan de raad ter vaststelling.

Gebiedsvisie
Voor het gebied rondom de kleiput Driemarkweg en de stortplaatsen WAL en WALD, globaal gelegen tussen Eekelerweg en Driemarkweg, is een gebiedsvisie opgesteld. Voor dit gebied heeft de gemeente samen met belanghebbenden en belangstellenden ideeën, wensen en belangen in kaart gebracht en gebundeld in de gebiedsvisie. De verschillende ideeën zijn niet getoetst op uitvoerbaarheid en moeten nog nader worden uitgewerkt.