Gemeenteberichten (2)

0
563

College legt voorstel energiemix voor aan gemeenteraad

Winterswijk moet de komende jaren inzetten op elektriciteit, energiebesparing en zonne-energie om in 2030 energieneutraal te worden. Dit staat in het voorstel voor een passende energiemix voor Winterswijk dat het college van B en W ter vaststelling heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Het voorstel voor de energiemix is gebaseerd op een inhoudelijk onderzoek van een onafhankelijk extern bureau en het advies van de Energietafel. De Energietafel is een groep van ruim twintig vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen in Winterswijk. In oktober is de Energietafel drie keer bij elkaar gekomen om het college te adviseren over een energiemix voor Winterswijk. Op 26 oktober heeft de Energietafel zijn advies aangeboden aan wethouder Rik Gommers. “Ik ben blij met het unanieme advies van de Energietafel en vooral ook met de wijze waarop dit tot stand is gekomen”, aldus wethouder Rik Gommers.

Passende energiemix
Op basis van het onderzoeksrapport en advies van de Energietafel heeft het college van burgemeester en wethouders een passende energiemix voor Winterswijk opgesteld. Het college stelt de raad voor om voor de verwarming, verlichting en machines in woningen, bedrijven en andere gebouwen over te schakelen op elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Het college wil daarbij maximaal inzetten op de zonne-energie (daken en grondgebonden) en neemt de doelstelling van de Energietafel over om de komende vijf jaar maximaal daken voor zonnepanelen te benutten en minimaal 50 hectare grondgebonden zonneparken te realiseren. Daarnaast moet fors worden ingezet op energiebesparing met als doel om zo’n 35 procent te besparen op het huidige energiegebruik. Dat betekent dat alle woningen en gebouwen aangepast moet worden: isoleren, geschikt maken voor elektrisch verwarmen en maximaal zonnepanelen.

Photo: Sean Gallup/Getty Images

Besluitvorming
Het college stelt de gemeenteraad voor de energiemix vast te stellen en direct te starten met de uitvoering ervan. Op 30 november wordt de Energiemix gepresenteerd aan de raadscommissies. Op 6 december wordt het raadsvoorstel voor de energiemix behandeld in de commissie Ruimte. In de openbare raadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Na vaststelling van het raadsvoorstel wordt de energiemix nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en uiterlijk november 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouwhuizen in Winterswijk

Nieuwbouwwoningen worden in Winterswijk niet langer aangesloten op het gasnet. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over twaalf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Om deze doelstelling te halen wil het college de kansen om aardgasvrij en energieneutraal te bouwen bij nieuwbouw maximaal benutten.

Aardgasvrij
Essentieel voor energieneutraal is dat de gemeente aardgasvrij is. Het is een hele opgave om dat bij de circa 11.000 bestaande particuliere woningen voor elkaar te krijgen. De inspanningen en kosten om een relatief nieuwe woning van het gas af te krijgen zijn ongewenst hoog. Bij nieuwbouw en renovatie kan beter worden voorgesorteerd op een energieneutraal Winterswijk

In Winterswijk worden tot 2025 circa 350 woningen gebouwd. Dit is exclusief bouw na sloop. Voor nieuwe woningen op gemeentegrond geldt dat zij niet worden aangesloten op het aardgasnet. Daarnaast heeft het college bepaald dat de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) tenminste 50 procent lager is dan de huidige Bouwbesluitnorm voor alle Bouwbesluitfuncties. Voor nieuwbouw op gronden die niet van de gemeente zijn, wordt ingezet op het stimuleren en verleiden van initiatiefnemers om aardgasvrij te bouwen. Zodra het wettelijk kader er is geldt deze verplichting voor alle nieuwbouw.