Gemeenteberichten (2)

0
124

Tiny Forest brengt natuur dicht bij de inwoners in Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft een prachtig landschap. Ook in de bebouwde kom streeft de gemeente naar een groene en gevarieerde leefomgeving.

De gemeente heeft, zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven, de ambitie meer groen in de dorpskern te realiseren en het groen van het buitengebied door te trekken tot in de kern. Door onder andere het realiseren van een Tiny Forest wil de gemeente de natuur dichter bij de burger brengen. “Een Tiny Forest is een mooi initiatief om kinderen in contact te brengen met de natuur”, laat wethouder Wim Aalderink weten. “Samen met burgers, scholen en lokale groene partijen zetten we ons in om de biodiversiteit, bewustwording en gezondheid in Winterswijk te vergroten.”

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Hoe gaan we dat realiseren?
In samenwerking met IVN wordt uitwerking gegeven aan een Tiny Forest. Het IVN zal het proces en uitvoering begeleiden, de gemeente zal hierin faciliteren. Hiervoor worden de Winterswijkse scholen benaderd, op basis van medewerking wordt voor één school of meerdere scholen een locatie voor een Tiny Forest bepaald. Het streven is om uiterlijk april 2019 een Tiny Forest te hebben gerealiseerd.

Gemeente Winterswijk volop aan de slag met duurzaamheid

De gemeente Winterswijk wil toe naar een volledig duurzame samenleving in 2050. Om dat doel te bereiken heeft het college van B en W een Koersdocument en Uitvoeringsagenda opgesteld. Op 31 januari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De gemeente Winterswijk heeft de komende jaren grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn en in 2050 wil Winterswijk een volledig duurzame samenleving zijn, dus ook klimaatneutraal en circulair. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en daarom moet de gemeentelijke organisatie al in 2030 volledig duurzaam zijn. Wethouder Wim Elferdink: “We staan voor enorme opgaven. De grootste opgave is om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor moeten we maximaal inzetten op energiebesparing en het verduurzamen van alle woningen en gebouwen in Winterswijk.”

Koersdocument
In het Winterswijks coalitieakkoord 2018-2022 is duurzaamheid een heel belangrijk thema. Als eerste stap in de verduurzamingsopgave heeft het college van B en W een Koersdocument en een Uitvoeringsagenda opgesteld. In het Koersdocument is beschreven wat de gemeente Winterswijk onder duurzaamheid verstaat en welke doelen worden nagestreefd. In de Uitvoeringsagenda staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren. In het duurzaamheidsbeleid van Winterswijk staan vier pijlers centraal: klimaat, kringloopeconomie, biodiversiteit en cultuurhistorie.
De gemeente Winterswijk wil maatregelen treffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, onder andere door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Daarnaast wil de gemeente het gebruik van hernieuwbare materialen stimuleren, zodat er minder vervuiling en verspilling optreedt. Ook wil de gemeente planten en dieren meer leefruimte geven door het vergroenen van schoolpleinen, wijken en buurten. Verder wil de gemeente cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Winterswijk beschermen en versterken.

‘Ontzorgaanpak en -fonds’
De gemeente Winterswijk gaat inwoners en bedrijven de komende jaren actief stimuleren om duurzame maatregelen te treffen door mensen te helpen bij het maken van keuzes en door het aanbieden van financieringen. Er komt een regionaal energiefonds voor opwek van duurzame energie en een ’Ontzorgaanpak en -fonds’ voor het verduurzamen van woningen. Een digitaal platform gaat helpen bij het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Verder krijgen 1.000 gezinnen met een kleine beurs een pakket met ledlampen. Dit helpt mee om de energierekening omlaag te krijgen. Daarnaast wordt ingezet op een integrale wijkaanpak die erop gericht is om samen met buren een toekomstbestendige wijk te maken. Daarmee is inmiddels een begin gemaakt in de wijk De Pas. Uiteindelijk zal dit toekomstbestendig maken van woningen en de woonomgeving in alle buurten en wijken van Winterswijk moeten gebeuren.
“Winterswijk is op allerlei gebieden al bezig met duurzaamheid. Dit doet de gemeente niet alleen. We werken daarbij samen met inwoners, bedrijven, energieleveranciers, ondernemersverenigingen en organisaties. We zijn samen verantwoordelijk voor hoe we de aarde doorgeven aan de volgende generaties. De toekomst maken we samen!”, zegt wethouder Wim Elferdink.