Gemeenteberichten (2)

0
268

Burgemeester Bengevoord genomineerd voor verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2018

Burgemeester Bengevoord is genomineerd voor de verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2018. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Samen met Gerdo van Grootheest, burgemeester Culemborg en Roy de Witte, wethouder Tubbergen is hij in de race voor de titel. De gemeente Winterswijk is trots op de nominatie van Burgemeester Bengevoord en roept inwoners op om vanaf vandaag hun stem op hem uit te brengen.

Reden nominatie door Binnenlands Bestuur
Sinds april 2017 is Bengevoord burgemeester in zijn geboorteplaats Winterswijk. Hij was met zijn 32-jarige leeftijd destijds de jongste burgemeester van Nederland. Hij is onder meer genomineerd vanwege zijn stevige trekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert. Gedreven en communicatief zijn de kwaliteiten die eruit springen bij zijn nominatie voor beste bestuurder kleine gemeente. Burgemeester Bengevoord: “Ik ben vereerd met deze nominatie. Het voelt speciaal om door collega’s genomineerd te worden. Ik zie het vooral ook als een compliment aan mijn collega’s in Winterswijk! Samen met onze inwoners maken we Winterswijk elke dag een beetje beter.”

Burgemeester Bengevoord. Bron: Gemeente Winterswijk

De verkiezing
De verkiezing Beste Bestuurder wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Onderzoeksbureau Necker van Naem voert het onderzoek uit. Het unieke aan deze verkiezing is dat collega-bestuurders en politici hun vakgenoten nomineren. Uit die eerste ronde, waaraan ruim 1500 lokale en regionale bestuurders en politici deelnamen, is burgemeester Bengevoord in de categorie Beste Bestuurder Kleine Gemeente als één van de drie genomineerden uit de bus gekomen. Vandaag start de tweede ronde van de verkiezing. Alle lokale en regionale politici en bestuurders worden nogmaals benaderd om een keuze te maken uit de genomineerden. Daarnaast is er een ‘open link’ beschikbaar via www.bestebestuurder.nl en de website van Binnenlands Bestuur, zodat iedereen kan stemmen op zijn favoriet.

Bekendmaking winnaars
De winnaars worden op donderdag 17 januari 2019 bekendgemaakt tijdens Binnenlands Bestuur event KOMPAS 2019 in Theater Het Speelhuis in Helmond.

Gemeenteraadsbesluiten van 20 december 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 20 december de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022 vast
De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken nauw samen op het gebied van veiligheid. Voor de periode 2019-2022 hebben de vier gemeenten samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken en inbraken in schuren, (huiselijk) geweld, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit krijgen de komende jaren prioriteit. De raad heeft het IVP vastgesteld.

Raad stelt derde financiële prognose 2018 vast
Het college van burgemeester en wethouders brengt drie keer per jaar verslag uit aan de raad over de financiële situatie van de gemeente en de (financiële) voortgang van de uitvoering van de begroting. De raad heeft de derde financiële prognose 2018 vastgesteld en besloten het voordelige resultaat van € 641.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Raad stelt Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019 vast
De raad heeft de geactualiseerde verordening over de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden vastgesteld.

Raad stelt Controleprotocol Winterswijk 2018 vast
De raad heeft het Controleprotocol Winterswijk 2018 vastgesteld als toetsingskader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2019 vast
Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor om de volgende belastingverordeningen voor het belastingjaar 2019 vast te stellen: afvalstoffenheffing, grafrechten, forensenbelasting, kwijtschelding, marktgelden, onroerendezaakbelastingen, precariobelasting, reclamebelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en de legesverordening.
Dit agendapunt leverde veel stof op voor discussie in de raad. Er werden verschillende moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:
• De VVD diende een amendement in om de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen (OZB) te fixeren, zodat de lasten voor de inwoners niet toenemen als de waarde van de woningen stijgt. Dit amendement werd met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 15 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA) verworpen.
• GroenLinks, PvdA en WB dienden een amendement in om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing niet te beperken tot het vastrecht, maar met ingang van 2019 uit te breiden met een maximum van 24 aanbiedingen van restafval per jaar. Na een hoofdelijke stemming werd dit amendement met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
• De VVD en D66 dienden een motie in waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe je goed scheidingsgedrag kunt belonen, zonder dat dit leidt tot een hoger vastrechttarief voor onze inwoners. Ook werd het college gevraagd een campagne op te starten om inwoners aan te zetten tot meer bewustwording en het maken van betere keuzes zodat er minder plastic- en restafval ontstaat. Wethouder Wim Elferdink gaf in een reactie aan dat er dit moment een onderzoek loopt naar afvalscheiding en dat er een campagne over het beter scheiden van afval in voorbereiding is. Voor de VVD en D66 was dat voldoende om de motie in te trekken.
• D66, PvdA en GroenLinks dienden een motie in om inwoners van Winterswijk die in de bijstand zitten één gratis ID-kaart per gezinslid per 10 jaar te verstrekken. Wethouder Wim Aalderink zegde toe dat dit voorstel wordt meegenomen bij de integrale afweging van maatregelen om armoede te bestrijden. Daarop trokken D66, PvdA en GroenLinks de motie in.

Na de stemming over de moties en amendementen werd het raadsvoorstel over de belastingverordeningen 2019 in stemming gebracht. De VVD bracht vooraf een stemverklaring uit dat zij konden instemmen met het voorstel, met uitzondering van de OZB-verhoging. Vervolgens werd het voorstel unaniem door de raad aangenomen.

Raad stelt beleidskader zonneparken en zonnevelden vast
De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zet de gemeente de komende vijf jaar volop in op het besparen van energie en het toepassen van zonne-energie. Naast zon op daken en zon op erven moet er de komende vijf jaar minimaal 50 hectare aan zonneparken worden gerealiseerd. De raad werd gevraagd in te stemmen met het beleidskader zonneparken. Hierin staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken. Op dit agendapunt werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:
• CDA, WB en VVD dienden een amendement in om grootschalige of industriële zonneparken onder voorwaarden toe te staan in de grootschalige ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk, omdat het kleinschalige coulisselandschap zich nauwelijks leent voor grote zonneparken. Dit amendement werd met 18 stemmen voor (CDA, WB, VVD, PvdA, D66) en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aangenomen.
• WB diende een amendement in om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest bij de inrichting en het beheer van zonneparken en zonnevelden te verbieden, omdat dit schadelijk is voor de biodiversiteit. Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad.

Vervolgens werd het beleidskader zonneparken en zonnevelden in stemming gebracht en unaniem aangenomen door de raad.

Raad stelt verordeningen algemene raadscommissie en politiek forum 2019 vast
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de vergaderstructuur van de gemeenteraad van Winterswijk. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er maandelijks een politiek forum wordt georganiseerd, gericht op beeld- en oordeelsvorming. Daarnaast worden de raadscommissies ruimte en samenleving samengevoegd tot één algemene raadscommissie. De spelregels rond het politiek forum en de algemene raadscommissies worden geregeld in de verordening op het politiek forum 2019 en de verordening op de algemene raadscommissie 2019. De raad heeft deze verordeningen unaniem vastgesteld.

Raad benoemt voorzitter algemene commissie, sessievoorzitters en leden algemene commissie
In verband met de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad per 1 januari 2019 heeft de raad raadslid Erwin te Selle benoemd als voorzitter van de algemene raadscommissie en raadslid Wilma Elsinghorst als plaatsvervangend voorzitter. De raadsleden Wilma Elsinghorst, Ismaël Johannis, Tim Jonker en Erwin te Selle zijn benoemd als sessievoorzitters voor het politiek forum. Verder heeft de raad besloten om de huidige commissieleden die geen raadslid zijn per 1 januari 2019 lid te laten zijn van de algemene raadscommissie. Zij zijn daarmee tevens lid van het politiek forum.

Raad benoemt Naziha Zerouali (GroenLinks) tot commissielid
De raad heeft Naziha Zerouali benoemd als nieuw commissielid namens GroenLinks. Zij volgt Wim Tolkamp op die onlangs ontslag heeft genomen als commissielid.

Raad neemt motie D66 en GroenLinks over deelname Winterswijk aan Statiegeldalliantie aan
De Statiegeldalliantie wil het statiegeldsysteem uitbreiden naar blikjes en kleine plastic flesjes om zwerfafval en dierenleed tegen te gaan. Al meer dan 800 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. D66 diende met steun van GroenLinks een motie in om als gemeente Winterswijk ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl