Gemeenteberichten (2)

0
391

Gemeenteraad neemt besluiten over zonnepark en duurzaamheidslening
De gemeente Winterswijk heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Op donderdag 21 april neemt de gemeenteraad een besluit over twee voorstellen die bijdragen aan deze ambitieuze doelstelling: de realisatie van een zonnepark en de invoering van een duurzaamheidslening. Het eerste voorstel betreft een particulier initiatief voor de bouw van een grootschalig zonnepark. De eigenaar van het perceel Scholtemaatweg 1 wil op de agrarische grond naast zijn perceel een zonnepark bouwen met circa 1.000 zonnepanelen. Dit initiatief draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling op het gebied van duurzame energie. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het betreffende bestemmingsplan vast te stellen om de realisatie van het zonnepark mogelijk te maken.
Duurzaamheidslening
Het tweede voorstel waar de gemeenteraad zich over buigt, is de invoering van een duurzaamheidslening om de bestaande particuliere woningvoorraad te verduurzamen. Dit is een lening waarmee particuliere woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijk een uniforme duurzaamheidsregeling opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de invoering van deze duurzaamheidslening door de ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2016’ vast te stellen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Winterswijkers sporten en bewegen meer dan gemiddeld
Meer dan de helft van de Winterswijkse bevolking zorgt wekelijks voor voldoende lichaamsbeweging. Dat blijkt uit de nulmeting die de gemeente Winterswijk heeft uitgevoerd naar het huidige sport- en beweeggedrag van haar inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat 72 procent van de inwoners van Winterswijk aan sport doet. Het landelijk gemiddelde ligt op 69 procent. In Winterswijk voldoet 55 procent van de inwoners aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) van minimaal vijf dagen in de week ten minste 30 minuten bewegen. In heel Gelderland voldoet bijna de helft (49 procent) van de inwoners aan deze norm. Als redenen om te gaan sporten geven Winterswijkers op dat het gezond is, leuk is en men zich er goed bij voelt. De meeste mensen zijn lid van een voetbalvereniging, sportschool of gymnastiekvereniging. Geen motivatie of gebrek aan financiële middelen zijn redenen om niet te sporten.

Inwoners van Winterswijk zijn zeer tevreden over de grote variatie van sporten en de mooie en goede sportcomplexen. Wel zou men graag zien dat sporten financieel aantrekkelijker wordt. Veel sporten vindt men nu te duur. Ook vindt men het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van het belang van voldoende sporten en bewegen door goede promotie en voorlichting. Verder wil men meer mogelijkheden tot ongeorganiseerd sporten/anders sporten. Op basis van de nulmeting wordt aanbevolen het beweeggedrag van de inwoners verder te stimuleren door het ongeorganiseerd sporten/bewegen te blijven stimuleren, sporten financieel betaalbaar te houden en extra aandacht te schenken aan aangepast sporten voor specifieke doelgroepen en niet-sporters.
De nulmeting vloeit voort uit in 2015 vastgestelde sportnota ‘Blijf(t) in beweging’. In deze nota heeft de gemeente Winterswijk het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl bij haar inwoners tot speerpunt van beleid geformuleerd.