Gemeenteberichten (3)

0
125

Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Winterswijk dát doen wat de inwoner echt nodig heeft en verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening voor het hele Sociaal Domein. Zo wordt ondersteuning beter afgestemd en zet dit college een stap richting één gezin, één plan. Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

In de verordening Sociaal Domein komen alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening samen. Daardoor kunnen alle ondersteuners zich sneller en slimmer inzetten en een bijdrage leveren aan een helpende en samenhangende aanpak. Wethouder Henk Jan Tannemaat hierover: “Op drie thema’s werken we samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre: Werk, Inkomen en Schulden. De Sociale Dienst Oost Achterhoek voert uit. Het is bijzonder dat we van tien verordeningen er één wisten te maken met elkaar. Minder wet- en regelgeving dus. Dat draagt bij aan een betere dienstverlening aan inwoners.”

Samen werken aan gezondheid en geluk
Gemeenten hebben binnen het sociaal domein te maken met verschillende wetten en verordeningen. In tien verordeningen zijn de gemeentelijke regels en termijnen over zorg en ondersteuning vastgelegd. Wethouder Elvira Schepers-Janssen: “De nieuwe integrale verordening gaat uit van de hulpvraag van de inwoner en kijkt naar het effect dat je wilt bereiken. Zonder de wet- en regelgeving uit het oog te verliezen, gaan we op zoek naar passende oplossingen bij de situatie van die inwoner. De gemeente ondersteunt waar het mensen zelf niet (meer) lukt. Zo werken we samen aan gezondheid en geluk.”

Meedoen in Winterswijk
De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het beleidsplan Meedoen in Winterswijk en bij de ambities van Armoedevrij Winterswijk 2040 en Winterswijk Drempelvrij. Doel is om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden, om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is deze verordening in zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven, zodat voor iedereen duidelijk is welke afwegingen worden gemaakt bij de toekenning van verschillende vormen van zorg.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening. Als aandachtspunt hebben zij de leesbaarheid van de verordening meegegeven. Bij toekomstige, inhoudelijke aanpassingen blijven we daar aandacht voor houden.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Gemeente Winterswijk heeft het proces om te komen tot één verordening Sociaal Domein samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre en de Sociale Dienst Oost Achterhoek opgepakt. Door deze unieke werkwijze konden gemeenten gebruikmaken van elkaars juridische en inhoudelijke kennis en kunde. De invulling van de verordening is vervolgens vertaald naar de lokale situatie, want per gemeente zijn er op onderdelen verschillen in werkwijze en uitvoering.

Gemeenteraad behandelt verordening
De gemeenteraad bespreekt op 24 september 2020 de verordening Sociaal Domein. Het is de bedoeling dat de verordening per 1 januari 2021 in werking treedt.

Aftrap campagne met animatie

Samen beter uit de crisis

Met een animatie trapt de gemeente Winterswijk een campagne af om ideeën uit de samenleving op te halen hoe we samen beter uit de coronacrisis komen. In mei heeft de gemeenteraad het crisis- en herstelplan ‘Van Herstel naar Beter’ vastgesteld. In totaal is voor een periode van drie jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor diverse investeringen die bijdragen aan herstel in Winterswijk. Daarvoor is de gemeente op zoek naar ideeën van inwoners. Deze kunnen gemaild worden naar: idee@winterswijk.nl

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “We willen heel graag dat Winterswijkers meedenken en ideeën aandragen. Wat kunnen we doen voor de sectoren die hard getroffen zijn als cultuur, sportverenigingen, toerisme, horeca en bedrijvigheid? Het gaat om plannen die helpen om Winterswijk beter te maken en die duurzaam zijn.“
Wethouder Henk-Jan Tannemaat vult aan: “Het kunnen ook voorstellen zijn op het maatschappelijke en sociale vlak. We zoeken ideeën die verder gaan dan hulp aan een enkel persoon, vereniging of organisatie. Nadrukkelijk nodigen we jongeren uit om met ideeën te komen. Het gaat om de toekomst van ons allemaal.”

Eerste ideeën in uitvoering
Voor bedrijven zijn er allerlei tegemoetkomingen en betalingsregelingen rondom gemeentelijke belastingen getroffen. In het centrum zijn maatregelen genomen zoals het verplaatsen van de markt en meer ruimte geven voor terrassen. Zo zijn er nog een aantal ideeën in uitvoering:
• Zes muziekverenigingen hebben ieder 500 euro ontvangen waarmee zij hun repetitieruimte corona-proof kunnen inrichten. Daardoor kunnen de repetities op een veilige manier doorgaan.
• 17 basisscholen hebben ieder 250 euro gekregen waarmee ze iets speciaals kunnen doen voor het afscheid van groep 8. Een paar basisscholen is voor de eindmusical uitgeweken naar De Storm. Zo kan het publiek met voldoende onderlinge afstand de voorstelling bijwonen.

Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

Wethouder Elvira Schepers: “Ik ben blij met de overwegend goede cijfers. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en daar werken we ook hard aan. Vriendelijker kunnen we blijkbaar niet worden met een 100% tevredenheid. Een welverdiend compliment aan de mensen van De Post.”

Wmo
In de gemeente Winterswijk weet 85% van de cliënten met een Wmo indicatie waar zij moeten zijn met hun hulpvraag. Zij nemen daarvoor contact op met De Post. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid over het (keukentafel)gesprek, de manier waarop er geluisterd werd, de deskundigheid van de medewerker en de gekozen oplossingen gestegen. De meerderheid van de Wmo respondenten is tevreden over de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning.

Jeugd
Van de respondenten jeugd geeft 76% aan dat zij weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Over de hele linie zijn respondenten heel tevreden over het keukentafelgesprek. Op dit onderdeel scoort de gemeente Winterswijk (veel) hoger dan vorig jaar. Het meest tevreden zijn de respondenten over de vriendelijkheid van de medewerker (100%).
Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zo geeft 86% van de respondenten aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongeren en ouders medezeggenschap ervaren. 89% van de respondenten ervaart dit ook zo. Een ruime meerderheid van de respondenten spreekt zich heel positief uit over de hulpverleners. De kennis van medewerkers is goed, men heeft het idee serieus te worden genomen en de behandeling is volgens de meeste respondenten respectvol.
Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op het gebied van opgroeien. Door de hulp voelt de jongere zich beter, is het gedrag volgens ouders en jongeren verbeterd en gaat het thuis beter. Ten opzichte van vorig jaar zien we een lichte stijging bij alle aspecten over de ervaren effecten van de hulp bij het opgroeien.

Continu ervaringsonderzoek
Volgend jaar wil de gemeente werken met een continu ervaringsonderzoek. Cliënten krijgen dan op verschillende momenten in het traject enkele vragen gesteld. Cliënten hoeven bijvoorbeeld dan niet pas een jaar later vragen te beantwoorden over de toegang en hulp die ze hebben ontvangen. We verwachten daardoor een hogere respons en de ervaring met de hulpverlening ligt dan nog vers in het geheugen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij het aanvragen of melden van een probleem of hulpvraag kan cliëntondersteuning worden geboden. De cliëntondersteuning wordt onder andere geboden door Stichting MEE Oost. Ten opzichte van vorig jaar zijn de respondenten voor de Wmo en Jeugdwet vergelijkbaar op de hoogte van de mogelijkheid tot het inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het afgelopen jaar is de gemeente Winterswijk gestart met het vaker publiceren van een bericht over cliëntondersteuning in het gemeentenieuws. Op basis van de cijfers van MEE zien we een stijging van het aantal mensen dat hier gebruik van maakt.