Gemeenteberichten (3)

0
726

College legt Subsidieverordening stimulering blusvijvers voor aan de raad

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een subsidieverordening vast te stellen die grondeigenaren moet stimuleren een blusvijver op eigen grond aan te leggen. Bij een grote brand heeft de brandweer veel bluswater nodig. Niet op alle plekken in de oostelijke Achterhoek is het waterleidingnet in staat voldoende capaciteit te leveren en zal de brandweer zich moeten wenden tot open water. In de afgelopen jaren heeft de brandweer de beschikbare locaties in kaart gebracht, maar er zijn er meer nodig.
Niet elke vijver is geschikt als blusvijver, zo moet deze bereikbaar zijn voor een brandweerauto en 1.000 m3 water kunnen leveren. Voor het aanleggen van zo’n vijver zijn dan ook allerlei onderzoeken en vergunningen noodzakelijk. “Wij vinden het geweldig dat mensen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door een vijver op hun grond aan te leggen. Daarom vind ik dat wij de mensen moeten ontzorgen en nemen wij de kosten voor onderzoeken en leges op ons”, aldus burgemeester Van Beem.
De gemeente Winterswijk heeft de subsidieverordening opgesteld samen met de brandweer en de gemeenten Aalten, Berkelland en Oost Gerle. Voor de komende jaren wordt €10.000,- per jaar beschikbaar gesteld. De gemeente en de brandweer hebben contact met twintig grondeigenaren die een vijver willen aanleggen. Nadat de gemeenteraad op 30 juni over de subsidieverordening heeft vastgesteld, ontvangen zij een brief met meer informatie. Hebt u interesse in de aanleg van een blusvijver, maar hebt u zich nog niet gemeld? Neem dan contact op met de gemeente of met de Brandweer Achterhoek Oost (055 548 3920).

Winterswijk behaalt goed financieel resultaat over 2015

De jaarrekening van de gemeente Winterswijk laat over het jaar 2015 een positief resultaat zien van € 863.000,-. In 2015 hebben college, raad en ambtelijke organisatie in constructieve samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voortvarend verder gewerkt aan de ontwikkeling van Winterswijk. In lijn met de Toekomstvisie Winterswijk en het coalitieakkoord ‘Samen verder’ was de focus gericht op de nieuwe taken in het sociaal domein, de versterking van de lokale economie en gezonde gemeentelijke financiën. De implementatie van de decentralisatie in het sociaal domein is goed verlopen. De gemeente heeft zo’n 400 keukentafelgesprekken gevoerd om de echte behoefte aan zorg en ondersteuning te bepalen. Daarnaast is in goede samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders ook de hulp aan jeugdigen gerealiseerd.
De sociaal-economische verbetering zet door. Dit is onder meer te zien in een lichte stijging van het aantal arbeidsplaatsen. In 2015 zijn 11 mensen door de bij Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) aangestelde jobhunter uit de bijstand aan een baan geholpen in Duitsland. Verder zijn de contacten met ondernemers en brancheorganisaties verder geïntensiveerd om Winterswijkse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook uit de belangstelling voor het plan Morgenzon blijkt de sociaal-economische verbetering. Eind 2015 zijn 25 kavels uitgegeven en is er nog steeds veel belangstelling om te bouwen. Het afgelopen jaar hebben innovatieve ontwikkelingen zoals het Gezondheidspark en het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel meer handen en voeten gekregen. Zo zijn het afgelopen jaar voor het Gezondheidspark het concept Fit voor Toekomst en voor Gaxel het programma van eisen verder uitgewerkt.
Onze culturele voorzieningen (Theater De Storm, muziekschool Boogie Woogie) is de nodige zekerheid geboden, zodat hun voortbestaan op een verantwoorde manier is geborgd. Ons modern geheel aan sportvoorzieningen is in 2015 gecompleteerd met de (nagenoeg) afgeronde nieuwe atletiekbaan van Archeus. Inmiddels heeft een private partij een aanbod gedaan voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het ziet er naar uit dat in 2016 de eerste aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.
Milieu en duurzaamheid worden steeds belangrijker aandachtspunten voor de gemeente. Zo was 2015 het jaar van de invoering van omgekeerd inzamelen, een manier van gescheiden afvalinzameling waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden ingezameld en zo weinig mogelijk restafval. De invoering heeft voor onze inwoners tot veel verandering en ook veel vragen geleid, maar is uiteindelijk goed verlopen.

De gemeentelijke financiën zijn voldoende op orde. Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 863.000. De leningenportefeuille neemt verder af, namelijk van € 96,4 miljoen in 2014 naar € 87,5 miljoen eind 2015. Dit komt voornamelijk doordat een aantal investeringen en projecten pas in 2016 zijn gestart of in 2016 pas afgerond kunnen worden. Voor wat betreft de doelstelling in het coalitieakkoord over de afname van de leningenportefeuille liggen we goed op koers.

Gemeente Winterswijk sluit eerste ruildeal Stedelijke Herverkaveling

De gemeente Winterswijk gaat de voormalige kantine en kleedkamers van V.V. Winterswijk ruilen tegen het gebouw ‘Eucalypta’ van Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) in het centrum van Winterswijk. De ruildeal is het eerste resultaat van het experiment Stedelijke Herverkaveling. Gemeente Winterswijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan het experiment Stedelijke Herverkaveling. Overbodige meters vastgoed worden aan de markt onttrokken en de vraag concentreert zich op de ruimtelijk en economisch beste plekken in Winterswijk en de regio. Ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders, strategische denkers en smaakmakers brachten dit principe eind 2015 in praktijk tijdens hands-on workshops, ook wel charrettes genoemd. Het resultaat is een reeks potentiële ruildeals en projecten, zoals weergegeven in de Ruilkrant Winterswijk.
Een half jaar later worden de lopende onderhandelingen omgezet in een eerste ruildeal: Bij een akkoord van de gemeenteraad ruilt de gemeente haar bezit op Sportpark Jaspers (de voormalige kantine en kleedkamers van V.V. Winterswijk) tegen het gebouw ‘Eucalypta’ van Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) in het centrum van Winterswijk. Hiermee geven de gemeente en SWW het startsein voor een zogenaamde ‘ruilcarrousel’ om de leefbaarheid van Winterswijk te vergroten. SWW continueert haar buitenschoolse opvang i.c.m. met sportactiviteiten op Sportpark Jaspers en de gemeente onderzoekt hergebruik van ‘Eucalypta’. Mocht er voor 1 juli 2018 geen zicht zijn op hergebruik van ‘Eucalypta’, dan wordt dit gebouw aan de vastgoedmarkt onttrokken.