Gemeenteberichten (3)

0
630

Nieuwe inwoners positief over Winterswijk

Nieuwe inwoners zijn zeer te spreken over Winterswijk. Dat blijkt uit de resultaten van twee enquêtes en het begin maart gehouden Raadscafé voor nieuwe inwoners. Om te achterhalen hoe nieuwe inwoners van Winterswijk hun nieuwe woonplaats ervaren, heeft de gemeente Winterswijk in 2008 en in 2014 een enquête onder de nieuwkomers gehouden. Om dezelfde reden organiseerde de gemeenteraad op 9 maart 2015 een Raadscafé, waaraan zo’n vijftig nieuwe inwoners deelnamen. Met de opgedane kennis wil de gemeente Winterswijk nog aantrekkelijker te maken, zowel voor de huidige als voor nieuwe inwoners. Voorzieningen groot pluspunt Uit beide enquêtes komt naar voren dat de voorzieningen, zoals het ziekenhuis en het theater, niet de belangrijkste reden zijn om naar Winterswijk te verhuizen. Dat zijn toch vooral de rust en ruimte, werk en de familie die hier nog woont. Als men hier eenmaal woont, dan wordt het voorzieningenaanbod van Winterswijk wel als een groot pluspunt gezien, zo blijkt uit het Raadscafé. Verkeer, veiligheid en leefbaarheid Veel reacties van nieuwe inwoners in de enquêtes gingen over het verkeer in Winterswijk: voorrang voor fietsers op rotondes, meer parkeergelegenheid en het aanpakken van te hard rijden door automobilisten. Ook in het Raadscafé vroegen nieuwe inwoners aandacht voor bepaalde verkeersonveilige situaties, zoals de uitrit bij de Lidl. De gemeente is inmiddels met de Lidl in gesprek om de verkeerssituatie ter hoogte van de rotonde aan de Misterweg te verbeteren. Verder vinden de respondenten dat het dorpse karakter van Winterswijk behouden moet blijven en dat leegstand moet worden aangepakt. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf werken op dit moment aan een zogenaamd ‘herverkavelingsplan’ voor leegstaand maatschappelijk en zakelijk vastgoed in de kern van Winterswijk. Als pluspunt noemden de nieuwe inwoners in het Raadscafé dat men zich veilig voelt in Winterswijk. Wel is meermalen opgemerkt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren. Er is nu te weinig voor hen te doen en dat kan leiden tot vandalisme. Bereikbaarheid De bereikbaarheid van Winterswijk bleek een belangrijk thema tijdens het Raadscafé. Nieuwe inwoners zien de aanwezigheid van een treinstation en de goede verbindingen die hierdoor beschikbaar zijn als belangrijk pluspunt van Winterswijk. Als minpunt werd vooral de gebrekkige mobiele bereikbaarheid genoemd met als belangrijke tip: de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. De gemeente en de provincie werken hieraan, al heeft het project vertraging opgelopen en is dit niet vóór eind 2016 gerealiseerd.Sociaal klimaat Het grootste deel van de nieuwkomers voelt zich goed thuis in Winterswijk. De gemeente mag haar nieuwe inwoners echter wel beter welkom heten. Zowel in beide enquêtes als in het Raadscafé is een goed welkomstpakket als tip genoemd. De gemeente gaat hiermee aan de slag. De bezoekers van het Raadscafé noemen verder als pluspunten het verenigingsleven, het naoberschap, het volksfeest en de gezellige markt. Als minpunten worden onder meer de ‘ons-kent-ons-cultuur’ en de geringe uitgaansmogelijkheden voor de jeugd genoemd. Promotie Nieuwe inwoners vinden dat Winterswijk trotser mag zijn op zichzelf en dat ook meer mag uitdragen. Via onze citymarketingcampagne 100% Winterswijk blijven we hier volop mee bezig. Daarnaast is extra ambtelijke capaciteit ingezet voor het promoten en aanjagen van de bedrijvigheid in Winterswijk.

Gemeente Winterswijk koopt een strook grond van NS Stations om er een fietspad aan te leggen.

Het ´spoorbosje´ ligt in de hoek tussen de Wooldseweg, het spoor, de Kleine Parallelweg en de Van Neerbos Bouwmaterialen Groep. In het najaar van 2015 legt de gemeente door dit bosje een fietsverbinding aanleggen van de Kleine Parallelweg naar de Wooldseweg. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambitie om fietspaden langs het spoor in Winterswijk te realiseren. Deze fietspaden moeten zorgen voor snelle verbindingen tussen o.a. centrum, station en het buitengebied. De verbinding door het spoorbosje was nog een ontbrekende schakel. Mede dankzij financiële steun van de Provincie Gelderland kan het fietspad nu worden aangelegd.Naast het spoorbosje wordt ook een strook grond tussen het spoor en de Kleine Parallelweg van NS Stations verworven. In deze strook ligt een bestaande sloot van de gemeente. Deze sloot zal worden verdiept en verbreed om schoon hemelwater adequaat af te kunnen voeren vanuit de Stationsstraat naar het buitengebied.

Wmo-consulenten adviseren bij aanvraag mantelzorgwoningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe wettelijke regeling over mantelzorgwoningen besproken. Zij heeft hierbij besloten dat de eigen Wmo-consulenten als adviseurs optreden bij de beoordeling of er sprake is van mantelzorg. Sinds november vorig jaar is het in veel gevallen mogelijk om vergunningsvrij een zogenaamde mantelzorgwoning te bouwen. Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Een mantelzorgwoning kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Het is nu mogelijk om een tijdelijke woning te realiseren bij een andere woning voor degene die de mantelzorg verleent of voor degene die de mantelzorg ontvangt. Dit kan in een bestaand bijgebouw. In het buitengebied mag hiervoor ook een tijdelijke woonunit geplaatst worden. Wanneer de mantelzorg eindigt, moet de woning of woonunit weer verwijderd worden. De beoordeling of er sprake is van mantelzorg wordt door de gemeentelijke Wmo-consulenten uitgevoerd. De gemeente adviseert mensen die een mantelzorgwoning willen bouwen om van te voren contact op te nemen met de gemeente. In een gesprek worden dan de voorwaarden toegelicht. Dan kan ook beoordeeld worden of er inderdaad sprake is van mantelzorg.