Gemeenteberichten (4)

0
224

Gemeenteraad neemt besluit over raadhuis

In de openbare raadsvergadering van donderdag 25 januari neemt de gemeenteraad van Winterswijk een besluit over het voorstel om het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein in eigendom te houden. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren gezocht naar kopers of huurders van het pand om de exploitatielasten te drukken. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd, maar dat heeft niet tot kansrijke plannen geleid. Het college stelt de raad daarom voor het pand in eigendom te houden en van daaruit samen met de raad op zoek te gaan naar alternatieve exploitatiemogelijkheden.
Het voorstel heeft financiële consequenties voor de gemeente, omdat in de programma-begroting is uitgegaan van het wegvallen van de exploitatielasten. De totale exploitatie- en kapitaallasten voor het raadhuis zijn voor 2018 begroot op bijna 139.000 euro. Hiervoor is in de begroting voor dit jaar een incidentele dekking opgenomen. Als de raad instemt met het voorstel worden de financiële consequenties verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Gemeenteraad neemt besluit over plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’

De gemeenteraad van Winterswijk neemt donderdag 25 januari een besluit over het plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’.

Het plan houdt in dat het monumentale pand van de vroegere Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink wordt verbouwd tot een internethotel met 12 kamers. In de voormalige leslokalen worden 22 zelfstandige woonstudio’s en 7 kamers voor jongeren gerealiseerd. In het oude gymzaaltje wordt een beheerderswoning en een ontbijtfaciliteit voor het hotel gerealiseerd. Op de plek van de latere bijgebouwen aan de kant van het sportterrein komt een bouwkavel beschikbaar voor maatschappelijke doeleinden. Op het sportterrein worden 11 energieneutrale woningen gebouwd en 200 openbare parkeerplaatsen aangelegd.

Winterswijk – voormalige Rijks HBS | gratis stadswandelingen – www.microtoerisme.nl

De gemeente Winterswijk heeft met de initiatiefnemers overeenstemming bereikt over de verkoop van het gebouw. Voordat het gebouw wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaren worden de bijbouwen door de gemeente gesloopt. Het college burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een krediet van 225.000 euro beschikbaar te stellen voor de sloop. In de raadsvergadering van 25 januari neemt de raad hierover een besluit.
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Vragen Partij van de Arbeid

SCHRIFTELIJKE VRAAG CONTINGENTONTHEFFING
Ubel Zuiderveld, raadslid PvdA Winterswijk

In het verleden hebben meerdere fracties in Winterswijk, waaronder de onze, hun vraagtekens gezet bij de onwrikbaarheid van het huidige beleid rond woningbouwcontingenten waarover door de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten afspraken worden gemaakt.

Het mag wat ons betreft niet zo zijn dat particulieren, gewone burgers dus, door deze dwingende contingenten benadeeld worden ten opzichte van grote ontwikkelaars. Deze benadeling kan ernstig negatief uitpakken voor particulieren; bijvoorbeeld als zij niet kunnen bouwen omdat het contingent al vastligt, waardoor zij met hun onroerend goed soms jarenlang niets kunnen doen.

Onlangs was een dergelijke kwestie in het nieuws. Een dansschool in Doetinchem gaat sluiten vanwege de ontwikkelingen in de markt. De eigenaars willen het gebouw slopen en er 2 woningen plaatsen, maar de vraag is of dit vanwege het contingentplafond mogelijk is. Dit heeft niet alleen mogelijk ernstige financiële effecten voor de eigenaars, maar brengt ook het risico met zich mee van ongewilde leegstand (van de dansschool) en verpaupering.

PvdA Winterswijk zou graag zien dat het college van Winterswijk het initiatief neemt om met alle andere gemeenten om tafel te gaan om dit soort schrijnende gevallen te ontzien. Periodiek zouden de gemeenten in onze visie schrijnende individuele gevallen in gezamenlijk overleg een “contingentontheffing” moeten kunnen toekennen, zodat particulieren niet onevenredig het slachtoffer worden van een onwrikbaar en rigide regionaal contingentbeleid.

Deze vragen daarom:

– Hoe bekijkt u gevallen die zich nu en dan voordoen, waarbij particulieren in een uitzichtloze situatie belanden met hun onroerend goed als gevolg van het geldende woningbouwcontingent?
– Is het niet zo dat professionele projectontwikkelaars door hun kennis en netwerk in het voordeel zijn ten opzichte van de particuliere huizenbezitter als het gaat om de verdeling (en soms onnodig langdurig beslag op) van woningbouwcontingenten?
– Hoe staat u tegenover een beperkt aantal regionale “woningcontingent-ontheffingen” voor particulieren die onevenredig hard getroffen worden als het bouwcontingent zijn plafond heeft bereikt?
– Bent u bereid namens Winterswijk het initiatief te nemen tot regionaal periodiek overleg om te komen tot het toekennen van dergelijke ontheffingen?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN HOUTROOKBELEID
Ubel Zuiderveld, PvdA fractie

Ik had deze vragen voorbereid voor de raadsvergadering van 23 januari aanstaande. Ik zal afwezig zijn en stel ze daarom bij deze graag schriftelijk.

Voordat ik aan mijn eigenlijke vragen toekom, stel ik eerst enkele andere vragen, deze:

– Voorzitter, bent u ervan op de hoogte dat schone stook niet mogelijk is? Zelfs de beste stoker met de beste kachel en het beste hout (en die combinatie is zeldzaam) stoot nog 25 tot 50 microgram giftige fijne stoffen uit per kubieke meter schoorsteenrook. Bij slechte stook loopt dit op tot duizenden of zelfs 15 duizend microgrammen, weet u dat?
– Voorzitter, weet u dat houtrook omdat het zulke fijne stof is diep in het lichaam, de bloedbaan en de hersenen kan doordringen? Weet u dat houtrook zeker 14 kankerverwekkende stoffen bevat en totaal 100 chemische deeltjes zoals dioxines, lood, arsenicum, cadmium en het zeer kankerverwekkende stofje benzopyreen?
– Voorzitter, weet u dat de kachels en haarden in Winterswijk meer fijne stof, zogenaamde PM 2.5, uitstoten dan het autoverkeer in de gemeente?
– Voorzitter, weet u dat houtrook bij dezelfde dichtheid 12 x schadelijker is dan tabaksrook?
– Voorzitter, weet u dat dit ook geldt voor pelletkachels die door de overheid nota bene gesubsidieerd worden? Weet u dat er geen controle is op pelletkorrels en er wel bewerkt hout, gras en paardenstront in is aangetroffen?
– Voorzitter, kent u de term Rookvrije Generatie? Vast wel. Maar weet u ook dat een houtrokerige omgeving bij opgroeiende kinderen kan zorgen voor een lager IQ. Kent u dit wetenschappelijke feit?
– Voorzitter, bent u zich ervan bewust dat in Nederland jaarlijks 1500 tot 2000 doden vallen door houtrook en dat dit omgerekend voor Winterswijk 2 tot 4 slachtoffers per jaar betekent?
– Voorzitter, weet u dat er in Den Haag een hele stapel alarmerende rapporten ligt waarnaar niemand omkijkt? Zoals een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie met de aanbeveling houtrook in dicht bewoonde gebieden wereldwijd te verbieden?

Het spreekt vanzelf dat u op al deze retorische vragen niet hoeft te antwoorden. Ik weet ook dat landelijke regelgeving ondeugdelijk is en gemeenten denken dat ze niet veel kunnen doen tegen houtrook. Toch is de bedoeling van de wetgever nadrukkelijk: elke vorm van geur en stankoverlast is ten strengste verboden. Veel inwoners weten dit niet.

Het valt niet te ontkennen dat het aantal kachels, haarden en andere vormen van houtstook in Winterswijk snel toeneemt. Ik wil in dit verband de volgende vragen stellen:

– Bent u met mij eens dat elke Winterswijker in zijn eigen huis en tuin, maar ook tijdens een wandeling op de openbare weg het recht heeft om de frisse buitenlucht op te kunnen snuiven?
– Bij houtrookoverlast zet Winterswijk in op mediation. Het is een langdurig proces dat zelden bevredigend eindigt. Bent u met mij eens dat de feitelijke situatie op dit moment zo uitpakt dat stokers worden beschermd en slachtoffers in de kou staan?
– Twee jaar geleden vroeg ik al om een onderzoek naar houtrook en houtrookoverlast in Winterswijk. Dat werd toen afgewimpeld. Ik vraag er opnieuw naar: een onderzoek naar de aard, omvang, uitstoot en gevolgen voor leefbaarheid en gezondheid m.b.t. houtrook in Winterswijk in de breedste zin. Bent u hiertoe bereid?
– Naar mijn mening moet je klachten uitlokken als er iets speelt. Alleen als de drempel laag is, zullen inwoners hun klachten melden, zo wijst de praktijk uit. Bent u bereid, bijvoorbeeld via een lokale app, Winterswijkers beter in staat te stellen om laagdrempelig klachten te melden over houtrookoverlast in hun straat of buurt?
– Veel gemeenten lichten inwoners voor hoe ze hout moeten stoken. Dit kan bijna worden opgevat als een aanmoediging om te stoken. Bent u bereid het in Winterswijk anders te doen? Bent u bereid een voorlichtingscampagne te starten die wijst op de gevaren voor de leefbaarheid en de volksgezondheid in de buurt, een ontmoedigingscampagne voor stokers en (nog niet) stokers, waarmee in zekere zin enig recht wordt gedaan aan de vele Winterswijkers die overlast ondervinden?