Gemeenteberichten (4)

0
217

1. Gemeenteraadsbesluiten van 27 september 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 27 september de volgende besluiten genomen.

Raad laat Peter Voogt (GroenLinks) toe als raadslid
De raad heeft besloten Peter Voogt toe te laten als lid van de gemeenteraad namens de fractie van GroenLinks. Hij volgt Peter Beker op die eind augustus ontslag heeft genomen als raadslid.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop woonhuis Zonnebrink 57
De raad heeft een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van het woonhuis Zonnebrink 57. Het pand wordt aangekocht vanwege de toenemende verkeersdrukte op de kruising Zonnebrink – Laan van Hilbelink. Op termijn wil de gemeente hier een rotonde aanleggen.

Raad neemt kennis van Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek
De raad heeft kennisgenomen van de Programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) vast
De raad heeft de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) voor de periode 2019-2028 vastgesteld. In de MIR wordt de prioritering en planning van de ruimtelijke projecten elk jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Raad stelt programma’s voor nieuwe bestuursperiode vast
De coalitie van CDA en WB wil in de nieuwe bestuursperiode met 13 programma’s werken in de planning- en controlcyclus in plaats van de 16 programma’s in de vorige raadsperiode. De raad heeft deze nieuwe programma-indeling formeel vastgesteld.

Raad stelt tweede financiële prognose 2018 vast
De tweede financiële prognose gaat over de eerste zes maanden van 2018 en geeft een doorkijk naar de verwachte resultaten per 31 december 2018. De raad heeft de tweede prognose vastgesteld, het voordelig resultaat van per saldo € 587.000 van de voorgestelde financiële bijstellingen voor 2018 toegevoegd aan de algemene reserve, € 90.000 onttrokken aan de bestemmingsreserves voor onderhoud graven en € 200.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling.

Raad geeft toestemming om gemeenschappelijke regeling SDOA te wijzigen
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) op een aantal punten te wijzigen. Sinds 1 januari 2010 werken de colleges van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in de SDOA samen op het terrein van de sociale dienstverlening.

Raad stemt in met voorgenomen statutenwijziging Stichting Achterhoek VO
Op verzoek van de Stichting Achterhoek VO heeft de raad ingestemd met een voorgenomen statutenwijziging. Met de statutenwijziging wordt het vormen van samenwerkingsscholen mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de regels met betrekking tot ‘good governance’ (goed bestuur) verbeterd. Achterhoek VO is het bestuur van dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek.

Raad kent vier burgercheques toe
De raadswerkgroep burgercheques heeft in de eerste helft van 2018 zes aanvragen voor een burgercheque ontvangen. De raad heeft ingestemd met het voorstel van de werkgroep om vier aanvragen toe te kennen:
• De avond-4-daagse commissie krijgt een burgercheque van € 500 voor de organisatie van de avond-4-daagse.
• De werkgroep verkeer & veiligheid van de stichting Buurtschappenvisie krijgt een burgercheque van € 1.150 voor de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied.
• De Winterswijkse Uitdaging krijgt een burgercheque van € 1.000 voor de organisatie van de landelijke actiedag tegen onveilige situaties op 26 oktober 2018.
• De vrienden van de vogelstang krijgen een burgercheque van € 1.100 voor onderhoud, verzekering en opslag van de vogelstang van de gezamenlijke buurtschapsverenigingen.
Met het toekennen van burgercheques brengt de raad zijn waardering tot uitdrukking voor initiatieven van burgers die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap.

Raad benoemt vertegenwoordigers gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden
Met de benoeming van het nieuwe gemeentebestuur moeten de externe vertegenwoordigingen van de gemeente Winterswijk opnieuw worden vastgesteld. Op voorstel van het college heeft de raad als afvaardiging in vijf WGR-samenwerkingsverbanden de volgende personen benoemd:
• lid AB Regio Achterhoek: burgemeester Bengevoord, plaatsvervangend lid wethouder Saris;
• lid AB Stadsbank Oost Nederland: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Saris;
• lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Elferdink;
• lid AB Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid wethouder Elferdink;
• twee leden AB EUREGIO: wethouder Saris, plaatsvervangend lid wethouder Aalderink; raadslid: mevrouw Elsinghorst, plaatsvervangend lid: mevrouw Ten Dolle;
• afvaardiging naar de EUREGIO-raad: raadslid: mevrouw Elsinghorst.

Raad benoemt Yvar Aarnink (D66) tot commissielid
De raad heeft Yvar Aarnink benoemd als nieuw commissielid namens D66. Hij volgt Meino Janszen op die per 1 september 2018 ontslag heeft genomen als commissielid.

Raad benoemt raadsleden in diverse commissies
In verschillende commissies zijn de afgelopen tijd vacatures ontstaan. De raad heeft daarin voorzien met de benoeming van de volgende raadsleden:
• Erwin te Selle (WB) als voorzitter van de raadscommissie ruimte;
• Wilma Elsinghorst (CDA) als voorzitter van de raadscommissie samenleving;
• Steven Vuijk (CA) als lid van de werkgeverscommissie griffie.

Raad neemt motie aan over vergaderfaciliteiten politiek forum
De raad voert per 1 januari 2019 een nieuwe vergaderstructuur in, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer worden betrokken bij het politieke proces. Als onderdeel van deze nieuwe vergaderstructuur wordt maandelijks een openbaar politiek forum georganiseerd in het gemeentekantoor. De VVD diende met steun van de andere fracties en motie in ervoor te zorgen dat er goede vergaderfaciliteiten beschikbaar zijn om prettig en effectief te kunnen vergaderen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl  De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad

2. Winterswijk presenteert Programmabegroting 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2019-2022 donderdagavond aangeboden aan de gemeenteraad. Deze begroting is de eerste uitwerking van het beleid dat in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Winterswijk maken we samen!’ is afgesproken. Voor het college is dit een goed moment om samen met de eerste begroting de Winterswijkers inzicht te geven in de uitwerking van de ambities. Het college streeft naar een bruisend Winterswijk waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is. Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding lopen daarbij als rode draden door alle plannen heen.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt van dit college. Meer nog dan voorheen wil het college bij het maken van plannen gebruik maken van de kracht, kennis en energie van de Winterswijkers, bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie voor de kom van Winterswijk en het realiseren van een energieneutraal Winterswijk in 2030.

Armoedebestrijding
Winterswijk heeft de nieuwe taken in het sociaal domein de afgelopen jaren goed opgepakt. De Post speelt daarin een sleutelrol als de centrale plek waar Winterswijkers terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding en inkomen. Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. De komende jaren wil het college nog meer inzetten op preventie in het sociaal domein. Dit levert in de eerste plaats gelukkiger inwoners op en leidt in de toekomst naar verwachting tot een besparing op de zorgkosten.
Belangrijk speerpunt van het college is armoedebestrijding. In 2040 moet armoede definitief weg zijn uit Winterswijk. Een goede opleiding en werken spelen daarbij een belangrijke rol. De ontwikkeling van Park Achterhoek in combinatie met stadstuinbouw is een mooie kans op werkgelegenheid met name ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het college wil ook vaart maken met een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Ook gaan we samen met ondernemers en onderwijs instellingen aan de slag met het opzetten van de Euregio Academie Willem V en de Grenzhoppers School. Ook starten we samen met de gemeente Vreden met de realisatie van het grensoverschrijdende dienstencentrum Gaxel.

Duurzaamheid
De Achterhoek wil in 2030 energieneutraal zijn. Ook de gemeente Winterswijk schaart zich achter deze ambitie. Als gemeente geven we daarbij zelf het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen en door onze eigen panden te verduurzamen. Verduurzamen betekent veel voor onze inwoners en hun woningen. We gaan een programma opzetten waarbij we een versnelling van de verduurzaming van de huizen realiseren. Daarnaast richten we een energiefonds in.

Stevige ambities
Ook op andere terrein heeft het college stevige ambities. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten als de ontwikkeling van het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de Steengroeve, de stedelijke herverkavelingsprojecten en de ontwikkeling van het cultuurkwartier. Ook geeft het college de komende tijd prioriteit aan de aanpak van ondermijning, asbestsanering, een kwaliteitsimpuls voor de markt en een haalbaarheidsonderzoek naar de doortrekking van de Dingstraat.

Begroting structureel sluitend
De begroting is structureel sluitend. Incidenteel zijn er tekorten om de ambities uit deze begroting te dekken. De totale begroting sluit vanaf 2021 met een positief saldo. De hogere inkomsten uit het gemeentefonds bereiken pas dan hun volle omvang. Het college wil echter niet wachten met het invullen van onze ambities. De tijdelijke tekorten in 2019 (€ 1,5 miljoen) en 2020 (€ 0,9 miljoen) achten wij dan ook verdedigbaar. In 2021 (€ 0,36 miljoen) en 2022 (€ 0,67 miljoen) is er sprake van een overschot op begroting. Dit betekent ook dat wij ramen dat de langlopende schulden van de gemeente in 2019 en 2020 stijgen en vervolgens dalen naar € 80,5 miljoen aan het einde van de bestuursperiode.

Besluitvorming gemeenteraad
• De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober over de begroting.
• In de aanloop naar deze vergadering hebben inwoners, bedrijven en instellingen op donderdag 11 oktober de mogelijkheid om in te spreken over de begroting. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag 10 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, telefonisch (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.

Programmabegroting 2019 – 2022

3. College legt nieuwe Cultuurnota voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Winterswijkse cultuurbeleid voor de komende vier jaar vastgesteld. De Cultuurnota 2018 wordt op 23 oktober behandeld door de gemeenteraad. Het huidige cultuurbeleid is gebaseerd op de Nota Kunst en Cultuur uit 2009. Het is nu tijd om vooruit te kijken en ons cultuurbeleid voor de komende jaren vorm te geven. Hiervoor is de Cultuurnota 2018 opgesteld. De input die is verkregen uit de inbreng van inwoners, bezoekers van Winterswijk en vanuit de culturele instellingen is een belangrijke basis geweest voor het nieuwe cultuurbeleid, evenals de uitgangspunten uit het coalitieakkoord ‘Winterswijk maken we samen!’.

Vier speerpunten
Het cultuurbeleid kent de komende jaren vier speerpunten die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Deze kaders komen voort uit ervaringen uit de afgelopen jaren, maatschappelijke ontwikkelingen en de visie van de provincie en rijksoverheid. De speerpunten zijn:
1. In stand houden van het huidige cultuuraanbod.
2. Inzetten op cultuureducatie en participatie.
3. Cultuur breder bereikbaar maken.
4. Samenwerking met Duitsland.

Burgerparticipatie
Van 23 november tot en met 4 december 2017 heeft de gemeente Winterswijk de cultuurweek georganiseerd om daarmee input op te halen voor het nieuwe cultuurbeleid. Daarnaast vond er een burgerparticipatietraject plaats, op basis van de kaderstelling door de raad. Alle betrokkenen zijn in beeld gebracht en hen is gevraagd mee te werken aan het nieuwe cultuurbeleid. De geleverde input is beoordeeld op haalbaarheid. Ook is gecheckt of de wensen breed worden gedragen.

Nieuw beleid
De Cultuurnota 2018 geeft een beeld van het huidige cultuuraanbod en de actuele ontwikkelingen voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Afhankelijk van de te maken keuzes, worden er voorstellen gedaan. Een van de voorstellen is om de subsidieverordening aan te passen, met als doel een goede financiële organisatie bij onze culturele instellingen. Ook bevat deze nota voorstellen om de cultuureducatie in Winterwijk en de culturele samenwerking met inwoners van Duitse buurgemeenten te versterken. Uit het burgerparticipatietraject kwam naar voren dat er bij de culturele actoren behoefte bestaat aan een meer faciliterende rol van de gemeente. Dat kan door ontmoeting en voorlichting vanuit de gemeente te organiseren. Verder worden er enkele financiële voorstellen gedaan. Zoals voor een passende indexering, aanpassing van de gemeentelijke subsidies en voor een nieuw budget voor kunst in de openbare ruimte.

Cultuurnota_2018

4. Meet-up Duurzaamheid in Theater De Storm

De inwoners van Winterswijk in contact brengen met duurzame organisaties en lokale pioniers in duurzaamheid. Dat is het doel van de Meet-up Duurzaamheid. Op maandag 8 oktober van 18.30 tot 21.30 uur is er daarom een markt in Theater de Storm. Deze markt is voor iedereen gratis toegankelijk. In 2030 wil de gemeente Winterswijk energieneutraal zijn. Om dit te realiseren hebben we de hulp van alle inwoners hard nodig. Om u te inspireren en informeren wordt er een markt gehouden in Theater De Storm. Op deze markt komt u erachter welke bijdrage u kunt leveren aan de doelstelling om energieneutraal te worden.

Er zijn diverse stands ingericht met verschillende thema’s zoals besparen, het energieloket en duurzame energieopwekking. In deze stands zijn lokale pioniers in duurzaamheid, verschillende bedrijven en organisaties vertegenwoordigd. De deskundigen in de stands kunnen u onder het genot van een kopje koffie meer uitleggen over de thema’s en handige tips meegeven. Ga ook in gesprek met één van onze adviseurs en krijg een persoonlijk energieadvies voor uw huis, bedrijf, vereniging en/of buurt.

Natuurlijk hebben we ook aan de jonge duurzaamheidsfans gedacht. Speciaal voor hen verzorgt Staring Educatie enkele activiteiten op de markt, waaronder de “sappentrapper” (smoothiebakfiets). Tijdens de avond zijn er nog gratis energiescans voor een monument beschikbaar, kunt u voor gereduceerd tarief een woonverbeterplan laten opstellen en krijgt u een gratis LED-lamp.