Gemeenteberichten 30-04-18

0
570

Winterswijk stelt nieuw beleidskader vast voor sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk biedt de gemeenteraad een nieuw beleidskader voor het sociaal domein ter vaststelling aan. Op 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de nota ‘Meedoen in Winterswijk’.

In 2014 heeft de gemeenteraad een beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld, genaamd ‘De Kracht van Winterswijk’. In dit beleidskader zijn uitgangspunten geformuleerd die eraan moeten bijdragen dat alle Winterswijkers naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Na vier jaar is het tijd voor een nieuw beleidskader voor de periode 2018-2022: ‘Meedoen in Winterswijk’. Als basis voor dit beleidskader is onder meer de recent gehouden evaluatie sociaal domein gebruikt.

Meedoen in Winterswijk
Vanaf 2014 zijn er al goede stappen gemaakt om alle Winterswijkers mee te laten doen aan de samenleving. We merken wel dat nog niet alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om (helemaal) zelfstandig mee te doen in de samenleving. De oorzaken kunnen liggen in een fysieke en psychische beperking, maar ook het gebrek aan geld of de juiste opleiding kunnen de oorzaak zijn. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen.

Om meedoen voor alle Winterswijkers mogelijk te maken, heeft het college acht speerpunten voorgesteld aan de gemeenteraad waar de komende vier jaar extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen. “Ik vind het belangrijk dat iedereen in Winterswijk meedoet en ga ervan uit dat we de komende vier jaar belangrijke stappen zetten in deze richting”, zegt wethouder Ilse Saris.

Winterswijkers tevreden over dienstverlening De Post

Winterswijkers zijn over het algemeen tevreden over hoe de gemeente Winterswijk uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In 2015 is Winterswijk na een periode van voorbereiding gestart met de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein. De Jeugdzorg en Wmo-begeleiding (per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeente). Daarnaast werd de Participatiewet ingevoerd: één regeling die de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. De gemeente Winterswijk heeft De Post opgericht als loket voor alle vragen over het sociaal domein.

Evaluatie
Nu de nieuwe werkwijze enige tijd in werking is, heeft de gemeente deze geëvalueerd. De evaluatie moet leerpunten opleveren voor beleid en uitvoering. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Moventum/Companen. De belangrijkste conclusie is dat Winterswijkers over het algemeen tevreden zijn over hoe de gemeenten de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet vorm geeft. Het gemiddelde cijfer dat ze geven is een 7,7. Ook de organisaties zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. Men vindt dat Winterswijk zaken voortvarend oppakt en dat het prettig samenwerken is. Er is ook een aantal aandachtspunten benoemd voor nieuw beleid, zoals nog meer inzet op preventie. We zullen deze aandachtspunten verwerken in beleid en uitvoering.
Wethouder Ilse Saris: “Ik ben heel tevreden over de resultaten van de evaluatie, maar dat is geen reden om stil te zitten. De verbeterpunten zullen we voortvarend oppakken om onze dienstverlening nog beter te maken.”

Gemeenteraadsbesluiten van 26 april 2018

Winterswijk – De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 26 april de volgende besluiten genomen.

Raad stelt gewijzigde Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ vast

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen bijstandsgerechtigden worden aangespoord om vrijwilligerswerk te doen of op een andere manier een tegenprestatie te leveren. Gemeenten zijn verplicht hiervoor een verordening op te stellen. De verordening is aangepast en opnieuw door de raad vastgesteld, omdat de regels over de tegenprestatie nu ook gelden voor de IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen).

Raad stelt geactualiseerde Reglement van orde en Verordening op de raadscommissies vast

In het Reglement van orde en de Verordening op de raadscommissies zijn afspraken over de werkwijze van de gemeenteraad en de raadscommissies vastgelegd. Zowel het reglement als de verordening zijn geactualiseerd.

Raad benoemt raadsleden in diverse functies

De raad heeft de heer H.J. Tannemaat benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. De heer G.J.W. Elferdink, mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek en mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen zijn benoemd tot lid van de commissie Klankbordgesprek burgemeester en raad. De heer P.D. Beker, mevrouw R. van der Meulen en mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen zijn benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie. Mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek en de heer T.J. de Roos zijn benoemd tot lid van de Werkgroep rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Raad benoemt leden en voorzitters commissies Ruimte en Samenleving

De raad heeft de heer E.J.W. te Selle benoemd tot voorzitter van de commissie Samenleving en de heer G.J.W. Elferdink benoemd tot voorzitter van de commissie Ruimte. De heer I.O. Johannis is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenleving en de heer H.J. Tannemaat tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte. Daarnaast zijn de volgende personen benoemd tot commissielid: mevrouw P.H.M. Borsboom (GroenLinks), de heer J.W. Hakstege (PvdA), mevrouw A.E. van Harten (WB), de heer M. Janszen (D66), de heer J.H. Kolkman (D66), mevrouw G.W. de Koning (PvdA), de heer G.J. Kortschot (PvdA), mevrouw T.E.K.A. van der Linden-Plass (VVD), de heer G.J.C. Lucas (VVD), mevrouw G. Oonk-Toebes (WB), de heer H.J.A. Oonk (WB), de heer M. ten Pas (PvdA), mevrouw S.W.A. Prinsen (CDA), de heer P.A.J. Puntman (GroenLinks), de heer B. Rhebergen (D66), de heer H.J.G. de Roos (WB), de heer D. Scholts (VVD), mevrouw E.G.M. Teunissen (D66), de heer G.W. Tolkamp (GroenLinks), de heer P.W. Voogt (GroenLinks), de heer J.S. Vuijk (CDA) en de heer S.M.H. Weir (CDA).

Raad stelt bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg’ en ‘Parapluplan geluidszone Vèèneslat Zuid’ vast

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeenteraad om een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw vast te stellen. De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Vèèneslat en Misterweg zijn geactualiseerd en aangepast op de gewenste ontwikkelingen.

Raad stelt 1e wijzigingsverordening Legesverordening 2018 vast

In de Legesverordening 2018 is een nieuw artikel opgenomen voor de aanvraag van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting. Het tarief is gelijk aan de aanvraag voor een horecavergunning (€ 265,-).

Raad stelt 1e Financiële prognose 2018 vast

De raad heeft de 1e Financiële prognose 2018 vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen. Daarnaast heeft de raad besloten het voordelig resultaat van € 155.000,- van de voorgestelde bijstellingen voor 2018 toe te voegen aan de algemene reserve en een aantal onttrekkingen te doen aan diverse reserves.

Raad stemt in met voorstel om geen stimuleringspremie in te stellen voor bijstandsgerechtigden die vanuit de Participatiewet uitstromen naar werk

In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 is de motie ‘Werk moet lonen’ aangenomen. In deze motie werd het college opgedragen te onderzoeken welke juridische, beleidsmatige en financiële mogelijkheden er zijn om een beloning te verstrekken voor mensen die de bijstand verlaten voor een (al dan niet tijdelijke) baan, bijvoorbeeld door het inzetten van een werktoelage. In het voorstel wordt nader uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om mensen op grond van de Participatiewet te belonen voor het aanvaarden van werk. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om geen stimuleringspremie in te stellen voor bijstandsgerechtigden die vanuit de Participatiewet uitstromen naar werk.

Raad stelt gewijzigde Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vast

De raad heeft de gewijzigde Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018 vastgesteld. Door recente wettelijke aanpassingen en praktijkervaringen waren een aantal wijzigingen noodzakelijk.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.