Gemeentenieuws week 10

0
176

Komen en gaan in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van donderdag 28 februari heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink (CDA). Tijdens deze vergadering zijn Inge klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA) benoemd als wethouder. Ilse Saris en Wim Elferdink (CDA) zijn tijdens deze vergadering benoemd als commissielid.

Leerlingen Gerrit Komrij College volgen gastlessen lokale politiek

De afgelopen week hebben de gemeente Winterswijk en ProDemos een aantal gastlessen georganiseerd voor vierdejaars HAVO en VWO leerlingen van het Gerrit Komrij College.

Bij deze lessen, waarin een raadsvergadering wordt nagespeeld, is het doel om door middel van een democratiespel de leerlingen een goed beeld te geven van de lokale politiek. Ze leren waar de provincie verantwoordelijk voor is, wie de baas van de gemeente is en welke politieke partijen in Winterswijk actief zijn. Bij elke gastles waren twee raadsleden aanwezig die konden vertellen wat het raadswerk precies inhoudt en wat de gemeenteraad precies doet. Ook kregen de raadsleden te horen welke onderwerpen de leerlingen belangrijk vinden en welke veranderingen zij graag zien in Winterswijk.

Komt u ook?

Themamiddag Senioren en Financiën

Op  donderdag 14 maart 2019 van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de gemeente Winterswijk met partners een markt voor senioren over financiën in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11.  Met het bereiken van de AOW leeftijd verandert er heel wat in de financiële situatie van mensen. Op 14 maart brengen we gezelligheid, praktische informatie en slimme weetjes over financiën en ouder worden bij elkaar. Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom!  

Ruim 25 organisaties organiseren met elkaar deze bijzondere markt. Met elkaar zorgen zij voor een gevulde middag waar u uw  brandende vragen kwijt kunt én elkaar kunt ontmoeten. Op de markt vindt u informatie over van alles en nog wat. Zo is er een notaris en een bank en kunt u uw vragen kwijt over hypotheken, pensioenen en toeslagen. Ook de ouderenbonden zijn aanwezig met heel veel informatie. Bij ’t Gilde kunt u een digitale dorpswandeling maken door oud Winterswijk. U vindt informatie over ouder worden en vervoer door ZOOV, AutoMaatje en de Vrijwilligersvervoersdienst Winterswijk van Marga Klompé. Er is een wensboom voor de toekomst en er wordt lekker gegeten en gedronken.

Natuurlijk is de toegang gratis! We zien u graag 14 maart!

Afscheidsreceptie

Op dinsdag 12 maart nemen de wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink afscheid van de gemeente Winterswijk. De afscheidsreceptie vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm. U bent hierbij van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke belastingen 2019

In deze editie van het gemeentenieuws vindt u uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2019. Op 28 februari is de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen bezorgd. Voor vragen kunt contact opnemen met de gemeente, telefoon (0543) 543 543.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart

Dat betekent twee keer stemmen op 1 dag. U komt toch ook!

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De waterschapsverkiezingen worden ook één keer in de vier jaar door de gemeente georganiseerd. Het waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. Voor de gemeente Winterswijk is dit het Waterschap Rijn en IJssel. Alle inwoners boven de 18 jaar in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel krijgen een oproep om te gaan stemmen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Dit bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het waterbeleid, stelt de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen. In het bestuur zijn verschillende groeperingen vertegenwoordigd. Dat kunnen landelijke partijen zijn, maar ook lokale partijen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen is te vinden op de website www.wrij.nl of in de binnenkort te verschijnen verkiezingskrant.

Wie is kiesgerechtigd?

De leden van provinciale staten worden gekozen door degenen die:

  • op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoners zijn van de provincie;
  • de Nederlandse nationaliteit hebben én;
  • op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

De leden van het waterschap worden gekozen door:

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Formulieren om hiervoor toestemming te vragen, vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Wanneer?

Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen door uw gemeente.

Wie kan voor u stemmen?

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten moet degene die voor u stemt in dezelfde provincie wonen. Bij de verkiezing voor het waterschap moet degene die voor uw stemt in hetzelfde waterschap wonen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u overal in de provincie Gelderland stemmen. Voor de verkiezing voor het Waterschap kunt u overval in het waterschap Rijn en IJssel stemmen.

Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?

Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. U kunt daarna nog tot 12.00 uur op 19 maart 2019 bij de balie van uw gemeente om een kiezerspas vragen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u verhuisd binnen zes weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad.

Waar kunt u gaan stemmen:  

Gemeentekantoor Stationsstraat 25
Vrije Basisschool de Esch Rusthuisstraat 28
Regionaal Verpleeghuis Pronsweide Morgenzonweg 29
o.b.s. De Kolibrie Hakkerlerkampstraat 55
Woonzorgcentrum De Pelkwijk Laan van Hilbelink 95
Daltonschool de Vlier Vlierstraat 7
Woonzorgcentrum De Berkhof Gradus Kobusstraat 18
o.b.s. Bargerpaske Voorninklaan 1
o.b.s. De Schakel Violenstraat 1a
Verenigingsgebouw De Eendracht Geldereschweg 84
Receptie camping ‘de Twee Bruggen’ Meenkmolenweg 13
Emmaschool Henxel Vredenseweg 170
Zalencentrum Reuselink de Slingeweg 20
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Beatrixpark 1
Zalencentrum De Harmonie Groenloseweg 60
Villa Mondriaan Zonnebrink 4

Villa Mondriaan is aangewezen als een bijzonder stembureau en is beperkt open en wel van 11.00 tot 17.00 uur.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Ambassadeurs Duitsland en Nederland bezoeken de EUREGIO

Wepke Kingma, Nederlands ambassadeur in Duitsland en Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland, brachten een werkbezoek van meerdere dagen aan de EUREGIO.

Met presentaties en gesprekken in Münster, Enschede, Vreden en Achterhoek laat de regio zien dat het ‘uitgummen’ van grenzen belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Het bezoek moet de EUREGIO in de richting van ‘Berlijn’ en ‘Den Haag’ nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Intensieve samenwerking

In december 2018 hebben de overheden in de regio Münsterland, Twente en de Achterhoek in een memorandum vastgelegd intensiever samen te werken om het gebied, als één stedelijke agglomeratie, op de kaart te zetten. ,,Daarmee kan de regio gezien worden als voorloper en proeftuin voor andere Europese grensregio’s. De kennis en ervaring die we hier opdoen kan ook andere gebieden in Europa verder helpen’’, aldus Rob Welten, voorzitter van de EUREGIO.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Het bezoek van de ambassadeurs werd in het Duitse Vreden afgesloten met presentaties over de kansen die een grensoverschrijdende arbeidsmarkt werkgevers en werknemers te bieden heeft. Op het gebied van arbeidsbemiddeling zetten Grenswerk Gronau/Enschede en het Werkgeversservicepunt Achterhoek zich in om werkgevers en werknemers wegwijs te maken. ,,De afgelopen jaren hebben honderden mensen een baan aan de andere kant van de grens gevonden, maar zonder grensbelemmeringen kan dat aantal nog fors omhoog’’, geeft burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk aan. Ook hier geldt dat onnodige verschillen in wet- en regelgeving, maar ook ontbrekende kennis van de wederzijdse taal en cultuur, het vrije verkeer van vraag en aanbod in de grensstreek dwars zit. Landrat Kai Zwicker, plaatsvervangend voorzitter van het EUREGIO-bestuur daarover: ,,Dat is de reden waarom we in de EUREGIO met het project ‘Spreek je buurtaal’ al op de basisscholen aandacht besteden aan het leren kennen van elkaars taal en cultuur. Dat uit zich ook in een vrijwillig netwerk van Nederlandse en Duitse gemeenten, bedrijven en culturele organisaties in het project Grenzhoppers.’’ Sinds september 2018 is er ook een Grenzhoppers School waar ondernemers die over de grens zaken (willen) doen, kunnen worden bijgeschoold op het gebied van taal, marketing, communicatie, personeelsbeleid en financiën.

Opvoeden en opgroeien

Activiteiten door Preventie Platform Jeugd 

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hechten veel belang aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Hiervoor werken de gemeenten, samen met verschillende (zorg)organisaties, samen in het Preventie Platform Jeugd.

Het Platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek over gemeente-overstijgende opvoedthema’s. Het complete activiteitenaanbod voor ouders, opvoeders en professionals is te vinden op de nieuwe website www.preventieplatformjeugd.nl. Voor alle cursussen geldt dat de  uiteindelijke samenstelling van het programma tot stand komt op basis van de wensen van de deelnemers en de vragen die zij hebben. Deelname aan de cursussen is gratis en bestemd voor inwoners uit Winterswijk, Aalten, Berkelland en Oost Gelre.

  • Cursus OuderTeam.nu voor (aanstaande) ouders

OuderTeam.nu is een voorbereiding op het ouderschap. De cursus begint op woensdag 13 maart. Info over de locatie en de aanvangstijd volgt. De aanstaande ouders kunnen de cursus volgen wanneer de zwangerschap tussen de 28 en 34 weken is. Aanstaande ouderparen volgen twee bijeenkomsten vór de geboorte en twee bijeenkomsten na de geboorte.

Hoe ziet de cursus eruit?

Het programma is een samenwerking tussen Yunio jeugdgezondheidszorg, de gemeente Winterswijk, kindbehartiger Petra Oonk van coachingspraktijk Bewust Buiten & Coaching Marlou ter voorbereiding op het ouderschap. Het geluk van de geboorte van een kind, relatie tussen ouders na de geboorte en verzorging zijn onderwerpen die aan bod komen. Daarnaast is het natuurlijk leuk andere aanstaande ouders te ontmoeten en met hen ervaringen uit te wisselen.

  • Cursus Slim opvoeden, hoe begeleid je jouw hoogbegaafde kind het best?

Deze cursus onder begeleiding van Karin Elburg, een specialist hoogbegaafdheid en Ria Groen, een klinisch psycholoog/psychotherapeut start op vrijdag 15maart  in Lichtenvoorde (volgeboekt). De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op 10 mei begint de cursus in Aalten van 20.00 tot 22.00 uur.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Begeleiding van deze cursus verzorgt Stichting Brevoordt, specialist in hoogbegaafdheid. Deze cursus behandelt verschillende onderwerpen. De uiteindelijke samenstelling van het programma komt tot stand op basis van de wensen van de deelnemers en de vragen die zij hebben.

  • Cursus Opvoeden & Zo maakt opvoeden net wat makkelijker

Sarah Pelgrim van Sensire en Dofien Houwer van MEE Oost-Gelderland verzorgen deze cursus. Op donderdag 21 maart van 19.30 tot 21.00 uur is in Aalten de eerste cursusavond uit een serie van vijf. Iedere ouder worstelt wel eens met opvoedvragen. Want kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar kunnen deze cursus bijwonen.

Hoe ziet de cursus eruit?

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we allerlei onderwerpen. Denk aan aandacht geven en prijzen, grenzen stellen en het maken van afspraken met je kind.

Informatie en aanmelden

Alle informatie over deze cursussen en het overige aanbod is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. Aanmelden kunt u ook via de website. 

Activiteit voor mantelzorgers in maart

VIT-hulp bij mantelzorg

Donderdag 21 maart tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00. 

Kerststukjes opruimen

Veel mensen hebben kerststukjes op graven op de Algemene Begraafplaats gezet. Een aantal kerststukjes staat er nog.

Wij verzoeken u de stukjes van de graven te halen. Wilt u tevens lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal rondom en achter de grafmonumenten verwijderen, zodat het onderhoud aan de graven en de coniferenhagen uitgevoerd kan worden. Van kerststukjes die na zondag 10 maart 2019 nog op de graven staan, wordt aangenomen dat nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Deze worden dan alsnog  door ons verwijderd.

U bent van harte welkom!

Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk

De afgelopen maanden hebben we bijna alle inwoners van Winterswijk uitgenodigd voor de opgave Armoedevrij Winterswijk in 2040. Bij het bezorgen van de post is er helaas iets mis gegaan: niet alle brieven zijn bezorgd! Ongeveer 200 huishoudens hebben niet of niet op tijd onze brief ontvangen. Onze excuses hiervoor. Natuurlijk willen wij uw mening ook horen, dus hebt u geen brief gehad maar wil u wel meepraten?  U bent allen van harte welkom op de bijeenkomst van 14 maart van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk.

EUREGIO spreekuren

Grensgangerspreekuur in Winterswijk

EUREGIO houdt op maandag 11 maart 2019 van 14.30 tot 18.00 uur een groot Grensgangerspreekuur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden voor dit spreekuur is niet nodig. Burgers krijgen hier hulp bij vragen die zij hebben in verband met hun grensoverschrijdende werkzaamheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen op het gebied van kinderbijslag, ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, belastingrecht en werkloosheid.

Behalve medewerkers van de EUREGIO, zijn ook medewerkers van andere Nederlandse en Duitse instanties aanwezig, die werkzaam zijn op het gebied van sociale verzekeringen en belastingen. Zo zijn er vertegenwoordigers van de Deutsche Rentenversicherung, Sociale Verzekeringsbank/ Bureau voor Duitse zaken, Belastingdienst, Finanzamt en UWV aanwezig. Voor de bezoekers is het belangrijk dat zij de van belang zijnde papieren meenemen. Meer informatie is te verkrijgen op de internetsite www.grensinfopunt.eu. Wij maken u er op attent dat geen Nederlandse belastingaangiftes meer kunnen worden ingevuld op onze spreekuren.

Spreekuur in Oeding

EUREGIO houdt op dinsdag 12 maart 2019 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen, zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid. Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen.

Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Eibergseweg

In verband met het kappen van bomen is de Eibergseweg tot en met vrijdag 8 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Giffelweg en Grevinkweg. Er wordt een omleiding ingesteld. Autoverkeer wordt omgeleid over de Giffelweg, Goossensweg en Grevinkweg. Fieters worden omgeleid over de Geldereschweg en Grevinkweg.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Wmo-raad op 11 maart

De Wmo-raad vergadert op maandag 11 maart aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder meer het onderwerp inkoop hulpmiddelen. De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl. 

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 14 maart 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 maart 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag  14 maart 2019 om 19.30 uur voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: nieuws uit de werkgroepen, Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk(informatief), bestandscijfers SDOA tot en met december 2018, samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek. Voor de vergadering van 14 maart  2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten

5 maart Lancering online platform Duurzaam Winterswijk van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 18.45 uur.
6 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.15 uur in het Graafschap College, Haitsma Mulierweg 26. Inloop vanaf 19.00 uur.
7 maart Startersevent van 13.30 tot 17.00 uur, gemeentehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo.
11 maart EUREGIO Grenzgangerspreekuur van 14.30 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
11 maart Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in het gemeentenieuws.
12 maart Afscheidsreceptie wethouders Saris en Elferdink van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
12 maart EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 maart Themamiddag Senioren en Financiën van 14.00 tot 17.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 maart Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.15 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.
14 maart Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van SDOA, Kevelderstraat1 in Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.