Gemeentenieuws week 15

0
125

College neemt verkeersbesluit voor overweg Greversweg

Greversweg afgesloten voor autoverkeer

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Greversweg in Winterswijk-Woold af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Op 27 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de spoorwegovergang aan de Greversweg alleen nog toegankelijk gemaakt zou moeten worden voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers). Het college heeft nu een verkeersbesluit genomen om de Greversweg ter hoogte van de spoorwegovergang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van borden en een hek of andere fysieke maatregel.

De belanghebbenden hebben eerder aangegeven in te stemmen met deze maatregel. Hiermee wordt alvast voorgesorteerd op maatregelen in het kader van de integrale aanpak van de vijf onbeveiligde overwegen in Winterswijk, waarover afspraken zijn gemaakt met ProRail en provincie. Al eerder besloot de gemeenteraad dat de spoorwegovergangen aan de Veldhorstweg en Huttenweg worden beveiligd en dat de overgang aan de Klandermansweg wordt afgesloten zodra er een parallelweg naar de Veldhorstweg is aangelegd. Voor de overgang aan de Vreehorstweg wordt de procedure gestart om deze aan de openbaarheid te onttrekken.

Overeenkomst met vier partijen voor invulling buurtsportcoachregeling

Eerder dit jaar startten we een offertetraject om invulling te geven aan de buurtsportcoachregeling. Op maandag 1 april jongstleden werden de samenwerkingsovereenkomsten met Boogie Woogie en het Sociaal Team van de gemeente Winterswijk getekend en de subsidiebeschikkingen uitgedeeld voor de duur van twee jaar. De Winterswijkse Uitdaging en het Graafschap College waren op voorhand al logische partijen om een samenwerking mee aan te gaan. Daarvoor is geen offertetraject opgestart.

We gaan een samenwerking aan met de volgende partijen:

 • Winterswijkse Uitdaging: Gaat in de rol van ‘Verenigingsondersteuning’ aan de slag om verenigingen te ondersteunen, onder meer op het thema gezond en toekomstbestendig besturen;
 • Boogie Woogie: Maakt in de rol van ‘Cultuurcoach’ cultuur toegankelijk en aantrekkelijk voor basisschool jeugd;
 • Graafschap College: Gaat als ‘Buurtsportcoach Open vitaal sportpark’ aan de gang om meer activiteiten te ontplooien op (in eerste instantie) sportpark Jaspers;
 • Sociaal Team Winterswijk: Gaat aan de slag als ‘Buurtsportcoach 55 Plus’ met als doel het bereiken en activeren van inactieve 55-plussers.

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er nog buurtsportcoaches actief bij Beweeg Wijs (basisschool Jeugd, SPOT-Jongerenwerk, Jeugd voortgezet onderwijs). De coördinatie ervan is in handen van de gemeente Winterswijk.

Wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Elvira Schepers: “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met deze partijen. Zij hebben de ervaringen uit de praktijk, hebben een breed netwerk en hebben ook goed in beeld van wat er bij de verschillende doelgroepen leeft. Door hun inzet en expertise ben ik ervan overtuigd dat de buurtsportcoachregeling een succes gaat worden en het aanbod steeds beter aansluit bij de behoefte van de inwoners!”

Opdracht buurtsport- en cultuurcoaches

Buurtsport- en cultuurcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken van een verbinding tussen cultuur, sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is vaak sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019

Komt u onze oranjehelden ook aanmoedigen?

Aanstaande vrijdag 12 april is het zover! Ruim veertig studenten van het Graafschap College Sport en Bewegen organiseren dan de Koningsspelen in Winterswijk. Het is de bedoeling dat Winterswijk oranje kleurt en dat zoveel mogelijk basisschoolleerlingen in actie komen. Ook voor mensen met een beperking is er in de middag een activiteit. Actief bewegen is heel belangrijk en gezond, maar bovenal ook heel leuk. Het evenement vindt plaats op drie locaties: op Sportpark Jaspers (aanvang 10.00 uur), op de korfbalvelden van WIKO (aanvang 9.30 uur) en bij FC Trias (aanvang 10.00 uur). Wij nodigen u graag uit om als supporter aanwezig te zijn.

De volgende organisaties verlenen hun medewerking aan de Koningsspelen: Penta Winterswijk, FC Winterswijk, Beweeg Wijs, Skopein Wivoc, Zwembad Jaspers, Brichbouw Sportondersteuning, Stichting Welzijn Winterswijk, Atletiekvereniging Archeus, Winterswijkse Tennis Club, Estinea, Zozijn, Perron 8 en de Buurtsportcoaches van Actief Winterswijk. Wij danken hen heel hartelijk voor hun inzet bij dit sportieve evenement.

Organisatie door studenten Graafschap College

In schooljaar 2017-2018 startten Graafschap College, Sportservice Doetinchem en gemeente Winterswijk de pilot Hybride leeromgeving. Ook dit schooljaar wordt een vervolg gegeven aan deze leervorm. Een van de resultaten van deze innovatieve vorm van onderwijs is dit grote evenement.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede Paasdag), is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark

De gemeente Winterswijk houdt op maandag 15 april tussen 18.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor over het concept-inrichtingsplan voor het EucalyptaPark.

Het gaat om het gebied tussen de Schoolstraat, Jeugdkerkstaat, het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en de nabije omgeving. De gemeente wil dit gebied vanaf begin volgend jaar grondig opknappen. De bestaande parkeerplaatsen worden samengevoegd, zodat er ruimte onstaat voor een nieuw park: het EucalyptaPark. In een eerder stadium heeft de gemeente samen met omwonenden en vastgoedeigenaren uit het gebied een visie voor diverse gebouwen en de openbare ruimte ontwikkeld. Onderdelen van deze visie zijn al uitgevoerd. Zo heeft Christengemeente De Ontmoeting het voormalig gebouw Eucalypta grondig gerenoveerd en heeft de eigenaar van Dalphin International het gebouw van de Rabobank verbouwd. De visie is nu ook vertaald in een concept-inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op 15 april om kennis te komen nemen van het concept-inrichtingsplan. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren opgeeft bij Manon van Bree, telefonisch (0543) 543 543 of per mail via mbree@winterswijk.nl.

Verkeersbesluiten concept-inrichtingsplan EucalyptaPark

Om het concept-inrichtingsplan EucalyptaPark te realiseren zijn twee verkeersbesluiten in voorbereiding. Het gaat om het gebied tussen de Schoolstraat, Jeugdkerkstaat, het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en de nabije omgeving. De gemeente wil dit gebied vanaf begin volgend jaar grondig opknappen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. Het afsluiten van de Balinkesstraat voor autoverkeer om een autoluwe omgeving voor het park te maken.
 2. Het aanwijzen als “erf” voor het nieuw ingerichte gebied, waarbij alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde ruimte.

Verder worden de parkeerplaatsen die nu verspreid over het gebied aanwezig zijn verplaatst naar een groot parkeerterrein aan de Jeugdkerkstraat.

Inzage

De concept verkeersbesluiten worden eerst ter inzage gelegd, voordat ze in procedure worden genomen. De tekst van de concept verkeerbesluiten vindt u op onze website, voorzien van een kaartje waarop één en ander verduidelijkt is. En liggen deze ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor. Vanaf 16 april  tot en met 7 mei 2019 kunt u voor eventuele vragen of  reacties op de concept verkeersbesluiten terecht bij team verkeer. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail aan verkeer@winterswijk.nl.

Vervolg

Het plan wordt later samen met de ingekomen reacties aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorgelegd. Pas daarna begint de formele, wettelijke  procedure voor de verkeersbesluiten, waarbij belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen indienen.

Jaspers Jeugdsportdag op 2 mei 2019

Op donderdag 2 mei aanstaande vindt op sportpark Jaspers van 13.00 tot 17.00 uur de Jaspers Jeugdsportdag plaats voor kinderen uit groepen drie tot en met acht van de basisschool. De organisatie is deze dag in handen van de verschillende sportverenigingen die hun sport beoefenen op sportpark Jaspers.  

De kinderen kunnen deze dag maximaal aan drie sporten deelnemen. Zij kunnen dit jaar maar liefst uit acht verschillende clinics kiezen, te weten: atletiek (BSO Kicken), beachhandbal, beachvolleybal, beeball/honkbal, korfbal, tennis, voetbal en zwemmen/waterpolo.

Aanmelden

Meedoen aan de Jaspers Jeugdsportdag is gratis, deelnemers hoeven alleen sport- of zwemkleding mee te nemen. Kinderen kunnen zich tot en met 26 april 2019 opgeven via de website.  Op de website kunt u meer informatie vinden. Heeft u nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar actief@winterswijk.nl

Organisatie

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door: honk- en softbalvereniging Hickory, Winterswijkse Tennis Club, korfbalvereniging Wiko, FC Winterswijk, Winterswijkse Watersport Vereniging, Atletiekvereniging Archeus, BSO Kicken (SWW), Volleybalvereniging Skopein Wivoc, Handbalvereniging HCW en de (buurtsportcoach) gemeente Winterswijk.

Werkzaamheden Weeninkpad voor vertraagd afvoeren hemelwater

Naast Monuta aan het Weeninkpad, vonden de afgelopen weken werkzaamheden plaats. Er zijn hemelwaterinfiltratiekratten (krattenveld) geplaatst die ervoor moeten zorgen dat het hemelwater ondergronds en vertraagd wordt afgevoerd naar de Whemerbeek.

Afkoppelen en nieuwe riolering
In 2010 zijn de Verlengde Ratumsestraat en de Kloetenseweg voorzien van nieuwe riolering. Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat vuilwater en hemelwater scheidt. In 2012 is de wijk Scholtenenk afgekoppeld. Daardoor loopt het hemelwater van deze straten en wijk via de retentievijver Beuzenes, via de sloot langs de Verlengde Morsestraat, naar het ondergrondse deel van de Whemerbeek. Vervolgens loopt het water door het centrum naar de Scholtenbrug. In 2015 is er een hemelwaterriool aangelegd door de Vredensestraat.

Verzamelen hemelwater in krattenveld
Om te voorkomen dat het hemelwater van van deze wijk en straten rechtstreeks naar de Whemerbeek gaat, wordt het verzameld en moet het ondergronds en vertraagd naar de Whemerbeek worden geloodst. Deze verplichting van het waterschap moet ervoor zorgen dat de waterstand in de Whemerbeek gelijkmatig blijft. Voor de vertraagde afvoering heeft de gemeente Winterswijk gekozen voor het tijdelijk opslaan van hemelwater in hemelwaterinfiltratiekratten. Een zogenoemd krattenveld. Dit veld is gemaakt naast Monuta aan het Weeninkpad. Deze kratten zijn omwikkeld met een waterdoorlatend doek en zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen.

Werking
Als het regent, vult de riolering zich. Het water stroomt via de Vredensestraat naar het Weeninkpad. Een kleine hoeveelheid water kan rechtstreeks doorstromen via een landelijk afvoergat,  in een muur in een put, naar de Whemerbeek. Gaat het harder regenen? Dan wordt het grootste deel water tegengehouden door deze muur en stroomt het water vervolgens door een speciale leiding in het krattenveld. Deze kan zich vullen en wordt 500m3 water gebufferd. Een deel van dit water kan infiltreren in de bodem. Dit is weer goed voor de klimaatadaptatie. Stopt de regen, dan kan een deel van het gebufferde water weer langzaam afvoeren via een landelijk afvoergat via het Weeninkpad naar de Whemerbeek.

Meer informatie en animatiefilm
Meer informatie over dit project en een animatiefilm over de werking is te vinden op www.winterswijk.nl

Kennismaking met wijkagenten

De wijkagent doet belangrijk werk voor de veiligheid in uw wijk. Maar kent u uw wijkagent? In deze serie stellen alle wijkagenten in Winterswijk zich voor. U gaat acht wijkagenten leren kennen, in alle mogelijkheden die de politie hiervoor kent. Deze maand zijn aan de beurt: Albert de Graaf en John van Gelder.

Ik, Albert de Graaf (58 jaar) ben in 1982 begonnen bij de gemeentepolitie Winterswijk. Ik heb milieuwerk gedaan, ben motorrijder geweest en heb 10 jaar in een aanhoudingseenheid gewerkt. Sinds 1997 ben ik werkzaam als wijkagent. Inmiddels heb ik in verschillende wijken gewerkt. Samen met mijn collega John van Gelder zijn wij de aanspreekpunten in Winterswijk West. Ik houd van het politiewerk op straat, de contacten met de inwoners en het verlenen van hulp. Wij kijken verder dan “eerste hulpverlening” en zoeken samen met onze netwerkpartners naar structurele oplossingen. U kunt bij ons terecht voor al uw veiligheidsproblemen.

Ik, John van Gelder (50 jaar) ben in 1991 als agent begonnen in het westen van ons land aan bureau Jan Hendrikstraat in Den Haag. Na een jaar of zeven ‘binnenstad’ had ik zin in wat nieuws en vertrok ik naar het hoge Noorden om in Groningen aan de slag te gaan. Hier heb ik recherche ervaring opgedaan en onder andere geparticipeerd in de zaak van seriemoordenaar ‘Willem van E’. Hierna ben ik als wijkagent aan de slag gegaan in Veendam. De liefde bracht mij naar het Oosten. Alweer enige tijd ben ik samen met Albert de Graaf werkzaam als wijkagent ‘West’. Het werk als wijkagent bevalt prima en heeft voor mij nog voldoende uitdaging. Wenst u iets met ons te bespreken. Laat het ons weten. Albert en ik zijn bereikbaar via telefoon of mail. Onze e-mailadressen zijn albert.de.graaf@politie.nl en johannes.van.gelder@politie.nl  Heeft u met spoed de politie nodig: bel 112.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag voor uw wijkagent of maakt u zich al een poosje zorgen over de veiligheid in uw buurt? Neem dan vooral contact op met uw wijkagent. Bel daarvoor met 0900-8844 of kijk op politie.nl/mijn-buurt. De wijkagenten zijn ook bereikbaar via Facebook, Instagram of Twitter. Tenslotte kunt u elke woensdag om 10.00 uur zonder afspraak terecht bij De Post, Balinkesstraat voor het wijkagenten spreekuur. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112!

Officiële aftrap ‘OldStars Winterswijk’ op 19 april 2019

Inwoners van Winterswijk in de leeftijd van ongeveer 60 jaar en ouder kunnen zich vanaf nu  aanmelden voor Walking Football. Vier Winterswijke voetbalclubs FC Trias, FC Winterswijk, VV MEC en SC Meddo starten vanaf vrijdag 19 april met dit initiatief onder de naam ‘OldStars Winterswijk’. Walking Football is een voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een op kwart veld voetbal gespeeld wordt. Om 10.00 uur vindt de officiële aftrap plaats op sportcomplex van FC Trias (Bataafseweg 2a in Winterswijk).

Aanmelden
Bij de officiële aftrap staat om 10.00 uur de koffie klaar en is er een korte uitleg in de
kantine van FC Trias. De training begint om circa 10.30 uur, deze staat onder leiding van Peter Jansen. De volgende trainingen zijn op vrijdag 26 april 2019 bij FC Winterswijk, op vrijdag 3 mei 2019 bij VV MEC en op vrijdag 10 mei 2019 bij SC Meddo. Deze beginnen ook om 10.00 uur met een kopje koffie. Kom vrijblijvend een paar keer gratis meetrainen. Iedereen kan meedoen, spelers bepalen zelf hun grens en niets is verplicht. Je hoeft geen lid of oud-voetballer te zijn van één van de clubs. Trek makkelijke kleding en schoeisel aan (voetbal-, wandel-, hockey- of gym- schoenen) en ervaar hoe intensief het spelletje kan zijn. Belangstellenden voor deelname aan de trainingen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar actief@winterswijk.nl

OldStars
OldStars is een initiatief van Eredivisie, het Nationaal Oude- renfonds en de Vriendenloterij en is al in veel gemeenten in Nederland actief. Menzis, Rabobank Graafschap en Betaald Voetbal De Graafschap hebben nu de handen ineengeslagen om Walking Football in de Achterhoek mogelijk te maken onder de naam OldStars Achterhoek. Dit om 60-plussers te stimuleren tot bewegen, mee te doen en met elkaar in contact te brengen. Zij worden hierbij ondersteund door Achterhoek in Beweging en het Nationaal Ouderenfonds. Actief Winterswijk ondersteunt het initiatief in Winterswijk.

Gewijzigde afvalinzameling in verband met Pasen

Op maandag 22 april aanstaande is het tweede paasdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.

Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Verloren en gevonden voorwerpen  maart  2019

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Burgemeester is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Met ingang van 2 april 2019 is burgemeester Joris Bengevoord benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze benoeming geldt tot aan de beëindiging van het burgemeesterschap van de gemeente Winterswijk.

De burgemeester heeft in eerste instantie verzocht om éénmalig benoemd te worden tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor het voltrekken van een huwelijk in mei 2019. “Een keer eerder heb ik een huwelijk voltrokken. Dit was van mijn zus en haar partner. Tijdens de huwelijksvoltrekking regel je iets wettelijks. Maar daarnaast is het leuk dat je op een bijzondere dag er samen iets moois van maakt. En het blijft natuurlijk een eer om hiervoor gevraagd te worden. Als mijn agenda het toelaat zal ik met plezier paren in de echt verbinden, vertelt de burgemeester Joris Bengevoord.

Ontwerpbestemmingsplan Rotonde Steengroeveweg – Bataafseweg ter vaststelling naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Rotonde Steengroeveweg – Bataafseweg ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde is een (maatschappelijke) wens die al jaren leeft bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer rijdt vaak te hard bij het oversteken van de kruising. Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan voor de rotonde heeft ter inzage gelegen van 14 juni 2017 tot en met 25 juli 2017. In deze periode zijn in totaal drie zienswijzen ingediend. Met de indieners van de zienswijzen zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn de zienswijzen beantwoord en wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Wethouder Aalderink is blij dat het plan nu ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad: “Nadat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, gaan we zo snel mogelijk starten met de aanleg van de rotonde.”

Hoera een lintje! 

Bijzondere inspanningen verdienen een bijzondere beloning. Door een lintje bijvoorbeeld. Een Koninklijke onderscheiding. Uitgereikt door de burgemeester.

Veel mensen kennen wel iemand die iets bijzonders doet voor de samenleving. Vaak zetten mensen zich extra in voor de maatschappij  naast  hun dagelijkse bezigheden. Het lijkt zo gewoon en toch is het zo bijzonder. Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit. Op een mooie manier worden personen extra bedankt voor hun verdiensten voor de samenleving. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden personen extra in het zonnetje gezet. Kent u iemand die een lintje verdiend? Laat het ons weten. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2020 ontvangen wij graag uw aanvraag voor 1 juni 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Voor informatie of hulp bij het invullen of aanvragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Zij is telefonisch te bereiken op (0543) 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Uw aanvraag kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, ter attentie van burgemeester B.J.J. Bengevoord, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per mail aan bestuurssecretariaat@winterswijk.nl.

Op onze website kunt ook het filmpje over Koninklijke onderscheidingen bekijken.

Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2019’?

Dit jaar reikt de burgemeester voor de zesde keer de prijs ‘Beste Naober’ uit. Wilt u kandidaten aanmelden voor deze prijs? Dit kan tot en met 19 april 2019.

Dit jaar kent de raad de prijs ‘Beste Naober’ opnieuw toe. Deze prijs gaat naar een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.000,00 en een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde.

Informatie

De werkgroep Duitsland beoordeelt de voordrachten namens de gemeenteraad. Deze werkgroep bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de secretaris van de werkgroep Duitsland, mevrouw F. Jansen (griffie gemeente Winterswijk), tel. (0543) 543 543. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over de prijs ‘Beste Naober’.

Aanmelden

Kent u kandidaten voor deze prijs? Aanmelden kan tot 19 april 2019. Wij vragen u vriendelijk kandidaten voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: griffie@winterswijk.nl

Deelnemers gezocht voor bloemrijke randen!

WCL Winterswijk wil samen met de landbouw bloemrijke randen langs maispercelen. We zoeken locaties langs wegen en fietspaden. De coördinatie hiervan doet de Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Winterswijk. Naast het vergoeden en het inzaaien van het zaad door een loonwerker is er nog een vergoeding van € 300 per hectare.

Informatie

Voor opgave en vragen kunt u terecht bij de PAN via de mail  info@panwinterswijk.nl of  via telefoonnummer (0543) 569 808 en bij het Gebiedsloket Winterswijk gebiedsloket@winterswijk.nl.  U kunt zich voor 13 april opgeven.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 18 april 2019

Op donderdag 18 april 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. De raadsvergaderingen kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda’s en de op de agenda’s betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 10 april aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Nieuw Beusinkweg: In verband met een wegreconstructie is de Nieuw Beusinkweg van donderdag 4 april tot en met vrijdag 12 april afgesloten voor al het verkeer.

Meekertweg

In verband met de jaarlijkse menmarathon is de Meekertweg op zaterdag 13 en zondag 14 april gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Er wordt geen omleiding aangegeven. Tevens is er een tweezijdig parkeerverbod ingesteld op de Meekertweg.

Morsestraat

In verband met een rommelmarkt van Muziekvereniging De Eendracht wordt op zaterdag 13 april 2019 de Morsestraat tussen de Laan van Hilbelink en de Huininkmaatstraat tijdelijk afgesloten tussen 9.00 en 14.00 uur.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en  met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Geldereschweg, Beitelweg, Tjeenkweg, Grevinkweg, Brengersdiek, Eibergseweg

In verband met het Vuurfestival in Meddo is op vrijdag 19 vanaf 18.00 uur en zaterdag 20 en zondag 21 april vanaf 16.00 uur de Geldereschweg (tussen de Brengersdiek en de Tjeenkweg) afgesloten voor motorvoeruigen meer dan 2 wielen en de Wesselinkweg afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast geldt er een snelheidsreductie rondom de locaties van de verkeersregelaars. Om bezoekers op een vlotte en veilige manier naar de parkeervoorziening aan de Geldereschweg te leiden, worden tijdens het evenement de volgende maatregelen genomen:

 • Via de Beitelweg en Tjeenkweg kunnen fietsers de fietsenstalling bereiken. Beide wegen zijn afgesloten voor autoverkeer (uitgezonderd aanwonenden);
 • Op de Grevinkweg is eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Eibergseweg richting de Geldereschweg uitgezonderd fietsers;
 • Er geldt een stopverbod langs de Brengersdiek, Eibergseweg en Geldereschweg. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Geldereschweg;
 • Ter plaatse is een omleiding aangegeven.

Parkeerterrein Parallelweg:

In verband met het vervangen van de sensoren is het parkeerterrein van dinsdag 23 tot en met 26 april afgesloten voor al het verkeer.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum

J.B. Aalbers, 09-05-1971

11 april Politiek forum van 19.30 tot 21.45 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
11 april Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
12 april Koningsspelen. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 april Inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark van 18.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
16 april Groepsinterview om 9.45 uur of 10.45 uur in kantine van zwembad Jaspers, Jaspersweg 3.
18 april Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
19 april Officiële aftrap ‘OldStars Winterswijk’ vanaf 10.00 uur in de kantine van FC Trias. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
2 mei Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 tot 17.00 uur op sportpark Jaspers. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 maart de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan herontwikkeling Zonnebrink vast

Het sportveld naast het voormalige schoolgebouw van de Driemark aan de Zonnebrink wordt ontwikkeld tot parkeerterrein en woongebied met elf woningen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de ingediende zienswijze en het bestemmingsplan en de grondexploitatiebegroting vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan Ratumseweg 8-10 vast
Met het vaststellen van dit bestemmingsplan heeft de raad de bedrijfsbestemming van het perceel aan de Ratumseweg 8-10 op verzoek van de eigenaar gewijzigd in een woonbestemming en de woning aan de Ratumseweg 8-10 planologisch gesplitst.

Raad stelt bestemmingsplan dienstencentrum Gaxel vast

De gemeente Winterswijk en Stadt Vreden willen op de landsgrens bij bedrijventerrein Gaxel een grensoverschrijdend dienstencentrum realiseren. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de twee ingediende zienswijzen en het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Ook heeft de raad de visie ‘Advies voor ruimtelijk kader bebouwing en landschap: Grensloos bouwen’ vastgesteld als welstandsbeleid.

Raad stelt ambitiedocument Omgevingswet vast

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt alle huidige wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De nieuwe wet moet leiden tot minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, meer ruimte voor particuliere initiatieven en lokaal maatwerk. Als voorbereiding op de nieuwe wet heeft een ambtelijke projectgroep een ambitiedocument opgesteld. Hierin staat wat de ambities van de gemeente Winterswijk zijn bij het invoeren van de Omgevingswet. De raad heeft dit ambitiedocument vastgesteld.

Raad benoemt vertegenwoordigers gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

De raad heeft de volgende wethouders benoemd als vertegenwoordigers van de gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden:

 • wethouder Wim Aalderink is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek;
 • wethouder Elvira Schepers is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost-Nederland;
 • wethouder Inge klein Gunnewiek is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers en wethouder Tineke Zomer tot plaatsvervangend lid;
 • wethouder Inge klein Gunnewiek is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers;
 • wethouder Elvira Schepers is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de EUREGIO en wethouder Tineke Zomer tot plaatsvervangend lid.

Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de overige vertegenwoordigingen in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren zoals beschreven in het raadsvoorstel.

Raad stemt in met Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en Veiligheidsstrategie 2019-2022

De raad heeft ingestemd met het ontwerp-meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 en de concept-nota veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland. Daarnaast heeft de raad ingestemd met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland van € 0,07 per inwoner met ingang van 2020.

Raad stelt gewijzigde verordening op de algemene raadscommissie vast
In december 2018 heeft de raad de verordening op de algemene raadscommissie van de gemeente Winterswijk vastgesteld. In deze verordening zijn de spelregels rond de algemene raadscommissie vastgelegd. Volgens deze verordening is de benoeming van de commissieleden die geen raadslid zijn een bevoegdheid van de raad. Het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) stelde de raad voor de benoeming van commissieleden die geen raadslid zijn voortaan over te laten aan de fractievoorzitters. Na hoofdelijke stemming heeft de raad dit voorstel met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

Raad benoemd lid werkgeverscommissie en lid werkgroep rekenkamercommissie
De raad heeft raadslid Janet Poels-Boland (VVD) benoemd tot lid van de werkgeverscommissie en raadslid Gert-Jan te Gronde (VVD) tot lid van de werkgroep rekenkamercommissie.

Raad beëdigt Chiel Stemerdink (Voor Winterswijk) als commissielid

De raad heeft Chiel Stemerdink beëdigd als commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Raad verwerpt motie CDA over spaarflitspaal

Het CDA diende een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is een spaarflitspaal in Winterswijk te plaatsen. Een spaarflitspaal is een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont met geld voor een goed doel. Deze motie werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

Raad aanvaardt motie over aansluiting bij Alliantie Kinderarmoede

De fracties van D66, Voor Winterswijk, CDA, PvdA, GroenLinks, Winterswijks Belang en VVD dienden gezamenlijk een motie in om als gemeente Winterswijk aan te sluiten bij de landelijke Alliantie Kinderarmoede Nederland die op 26 maart 2019 van start is gegaan. Doel van deze alliantie is: in 2030 geen kinderarmoede meer in Nederland. De raadsbreed ingediende motie werd unaniem aanvaard.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl 

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 28 maart.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Als CDA konden wij ons vinden in de voorstellen die op de agenda stonden. Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over de gesprekken met de provincie en ProRail over het afsluiten van onbewaakte overwegen, aangezien in De Gelderlander viel te lezen dat de provincie en ProRail teleurgesteld waren dat het nieuwe college jarenlange afspraken naast zich neerlegt. De wethouder gaf aan dat er nu een brug komt voor langzaam verkeer bij de Greversweg.

Als CDA kwamen we met een motie om automobilisten op een positieve manier bewust te maken van het gevaar van te hard rijden in de bebouwde kom. Daarom hebben we een motie ingediend voor een flitspaal die hardrijders niet beboet, maar automobilisten die zich aan de snelheid houden beloont met een klein bedrag voor een goed doel. Hiermee zijn in Brabant goede ervaringen. De motie werd echter door het college ontraden en met 11 tegen 10 stemmen verworpen met als reden dat te hard rijden in de bebouwde kom van Winterswijk geen probleem is. Als CDA-fractie krijgen we echter regelmatig signalen dat er wel degelijk vaak te hard wordt gereden in de bebouwde kom. Heeft u die ervaring ook, geef het dan door aan de CDA-fractie. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang

In de afgelopen raadsvergadering heeft Winterswijks Belang tijdens de opendebatronde aandacht gevraagd voor het glyfosaat-gebruik (beter bekend als ‘Roundup’) in ons mooie landschap. Ik gaf aan dat WB begrip heeft voor de agrarische sector die door alle constant veranderende regelgeving gebukt gaat. Wel wijst WB er op dat er ook andere, alternatieve methoden mogelijk zijn. We merken dat de vele gele, verdorde akkers een grote weerstand oproepen bij veel inwoners. Het is een troosteloos gezicht en het past ook absoluut niet in ons mooie landschap waar ook zoveel toeristen naar toe komen. Wat zou het mooi zijn om te kijken of er, in samenwerking met de agrariërs, geen mogelijkheid zou bestaan om Winterswijk hiervan te verschonen! Er zijn diverse alternatieven en in samenwerking met diverse organisaties zou het goed zijn om de mogelijkheden om te stoppen met dit gif te onderzoeken. Zoals gezegd: mét veel begrip voor alle agrariërs die dit product nu nog gebruiken. Maar als het anders kan, dan heel erg graag! Ons fantastische buitengebied, met nationale bekendheid en allure, goed voor een kleine 800.000 overnachtingen verdient beter! Gelukkig deelde een groot deel van de gemeenteraad onze mening. Wie neemt het voortouw? Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Tineke van der Linden-Plass, raadslid VVD

Afgelopen raadsvergadering werd voor het eerst geëxperimenteerd met de interruptiemicrofoon. Zonder vooraankondiging kon ingebroken worden op de spreker van dat moment. Dit leverde een geheel nieuwe interactie op in de raadzaal. Of dit een blijvertje is, zal nog moeten blijken. Vastgesteld werden een aantal mooie projecten. Het grensoverschrijdende dienstencentrum Gaxel, op de grens met Vreden, krijgt twee voordeuren. Essentieel voor de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast de herontwikkeling van de Zonnebrink. Een ontwikkelaar zal 11 woningen bouwen en er zal snel gestart worden met de aanleg van 200 parkeerplaatsen. De VVD-fractie ziet in het ambitiedocument Omgevingswet veel kansen om de burgers aan de voorkant van het proces te betrekken. Winterswijk is in 2021 ‘Omgevingswetproof’.

Deze raadsvergadering werd ook besloten op een andere manier commissieleden te benomen. De VVD-fractie stemde tegen. De fractievoorzitters mogen nu zelf besluiten een commissielid te installeren. Echter, juist in een tijd waarin de politiek niet altijd een positief beeld heeft, is het wat de VVD betreft jammer dat nu de procedure minder transparant wordt. Dat er nu wel een eed of belofte afgelegd wordt door het benoemde commissielid is overigens wel positief. Onze VVD-fractieleden Janet Poels-Boland en Gert-Jan te Gronde werden benoemd als respectievelijk lid van de werkgeverscommissie en lid van de werkgroep rekenkamercommissie. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

GroenLinks hecht groot belang aan het grensoverschrijdend en duurzaam dienstencentrum op de grens bij Gaxel. We zijn ook benieuwd of daar vanuit Nederlandse bedrijven en scholen aansluiting gezocht wordt bij het Duitse leerlingstelsel, dat als uitmuntend bekend staat. Mensen die op ons stemmen zijn de eersten om zonne-energie te bepleiten. Maar we begrijpen dat de bewoners rond Arrisveld en Landgoed Mentink niet graag hectares vol zonnepanelen in hun omgeving willen hebben, omdat er toevallig een transformatorstation van Tennet ligt. Er zijn nog vragen over netcapaciteit, goede spreiding over de gemeente en de landschappelijke inpassing, voordat we hier enthousiast over kunnen worden. Voor GroenLinks is van het begin af aan duidelijk, dat de veiligheid en de voortgang van het treinverkeer de voorrang moeten krijgen. Als we nu de spoorwegovergang Greversweg open moeten houden voor één of enkele particulieren, terwijl andere omwonenden een brug niet zien zitten en we daar € 35.000,- (of €75.000,-) aan kwijt zijn, dan hebben we daar wel een zuur gezicht van coalitiegenoten voor over. En de vraag om een nachttrein wordt nu weggewoven zonder echte argumentatie: de behoefte aan trein of bus meet je niet met passagiers tellen, want potentiële passagiers bereik je zo niet.

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Relatief veel jongeren laten op een goed moment Winterswijk en de Achterhoek achter zich. Omdat ze denken hun ambities op het gebied van studie en loopbaan beter westwaarts te kunnen waarmaken. Ons kersverse raadslid Mark ten Pas raadde de Winterswijkse jongvolwassenen aan eens oostwaarts te kijken. Daar ligt een markt van liefst 80 miljoen consumenten aan je voeten; Duitsland. In Winterswijk kun je al op de basisschool geconfronteerd worden met de Duitse taal. Ik hoor wel eens jongeren zeggen dat ze deze taal op de middelbare school niet zo serieus nemen. Jammer. Want voor jonge ondernemers met creatieve ideeën en ambities ligt één van ’s werelds grootste economieën binnen handbereik. Samen met Vreden bouwt Winterswijk op de grens het zogenaamde grensoverschrijdende dienstencentrum Gaxel. Dat moet eraan bijdragen dat de grens uit onze hoofden verdwijnt. Want, zoals Mark zei, niet alleen westwaarts maar ook oostwaarts liggen absoluut kansen als je ambities hebt. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor oudere ondernemende Winterswijkers die nog een startup in gedachten hebben. Hoewel er zeker hobbels bestaan ondanks het Europa zonder grenzen: ook voor baanzoekende Winterswijkers kan het natuurlijk nooit kwaad eens je licht op te steken bij onze oosterburen. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering maakte D66 gebruik van het vragenhalfuurtje om vragen te stellen over onder andere de voortgang van de asbestsanering in de gemeente Winterswijk en de nachttrein. De beantwoording van het college rondom de nachttrein gaf aan dat daar geen mogelijkheid voor is. D66 Winterswijk vroeg of de trein niet al doorgerangeerd wordt naar Winterswijk en of er met een sterke lobby naar de provincie toch openingen zijn te vinden. In de opendebatronde deed D66 een oproep aan alle partijen in de raad. Om samen verder te gaan voor een mooi Winterswijk met een goede sfeer in de raad. De afgelopen maanden is er enorm veel gezegd over de crisis, nu is het tijd dat we samen verdergaan.

Op de agenda stond onder andere als bespreekpunt het ambitiedocument Omgevingswet. D66 heeft rondom de open criteria nogmaals de oproep gedaan om te kiezen voor een ander scenario. Wij gaven de voorkeur aan het scenario waar we als gemeente uitgaan van het feit dat inwoners van Winterswijk veel ruimte en vrijheid krijgt om hun leefomgeving zelf in te richten en zelf verantwoordelijkheid dragen. Uitgaan van de eigen kracht en ook ruimte geven aan die kracht. D66 heeft de zorg bij het scenario dat gekozen is dat het dan nog steeds teveel het principe ‘nee tenzij’ wordt. Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

De eerste raadsvergadering zit er weer op ‘Voor Winterswijk’. De vergadering ging van start met de inspraak betreffende de plannen voor het aanleggen van een zonnepark langs het fietspad tussen de Morgenzonweg en het Rommelgebergte. Een groot aantal bewoners en omwonenden van de Morgenzonweg maken zich grote zorgen over deze plannen. Door de aanwezigheid van het TenneT onderstation in die buurt is die omgeving een gewilde plek voor de ontwikkelaars op het gebied van zonne-energie. De ligging dicht bij het onderstation dat als stopcontact voor de zonneparken zal dienen maakt de aanleg een stuk goedkoper doordat men geen kilometers lange kabels hoeft aan te leggen.

De omwonenden hebben de vrees dat de aanwezigheid van dat stopcontact een overvloed aan zonneparken in juist dat stuk bijzonder en oud cultuurlandschap tot gevolg zal hebben. ‘Voor Winterswijk’ begrijpt hun zorgen en vindt dat het college zorg moet dragen voor een goede spreiding van de zonneparken over het gehele buitengebied. Geen overhaaste beslissingen en duurzaamheidspaniek, maar aanleggen met oog voor het duurzame landschap. Tot grote vreugde van ‘Voor Winterswijk’ werd tijdens deze raadsvergadering ook het eerste commissielid van ‘Voor Winterswijk’ beëdigd. De 21-jarige Chiel Stemerdink zal ons team komen versterken en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/