Gemeentenieuws week 24

0
140

Voorontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan van het Park Achterhoek (voorheen Beatrix Gezondheidspark) ligt vanaf nu ter inzage. Dit is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van Park Achterhoek.

Park Achterhoek geeft een nieuwe invulling aan het voormalige Cobercoterrein naast Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Een nieuw bestemmingsplan is nodig voor de transformatie van het gebied van een bedrijventerrein voor zware industrie naar een gebied waar diverse functies op het gebied van zorg, geneeskunde en een gezonde levensstijl worden gecombineerd. Wethouder Ilse Saris is enthousiast over het plan. “In het plan versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is blijvende zorg in de Oost Achterhoek met behoud van het SKB. Park Achterhoek sluit daarmee aan op het functioneren van het SKB. Dit betreft een unieke combinatie van een ziekenhuis in een Nationaal Landschap met een gezondheidspark. Dit is landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd op groene gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan.”

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap om te komen tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad. Het voorontwerp is bedoeld als overlegdocument, waarmee de gemeente het gesprek aangaat met omwonenden, de provincie Gelderland en het waterschap. Het voorontwerp ligt vanaf 6 juni tot en met 18 juli 2018 ter inzage. Eenieder kan een schriftelijke reactie indienen op het plan bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101,  7100 AC Winterswijk.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op donderdag 21 juni is het gemeentekantoor vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsmiddag. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Winterswijk geeft visitekaartje af tijdens ‘Gelderland kijkt vooruit’

De gemeente Winterswijk heeft haar visitekaartje afgegeven tijdens de manifestatie ‘Gelderland kijkt vooruit’ die vorige week in de voormalige Mauritskazerne in Ede werd gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Gelderland.

 Wethouder Saris gaf met stedenbouwkundige Bakker een presentatie over Park Achterhoek. Ze schetsten een beeld van het park zoals dat bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zou moeten worden gecreëerd. De presentaties werden goed beluisterd en met name na afloop werden er aan de twee de nodige vragen gesteld over de achtergronden van het park en de visie op zorg zoals de gemeente dat heeft.

Ook was de gemeente Winterswijk betrokken bij een presentatie over de Stedelijke herverkaveling. Winterswijk wordt gezien als een belangrijke speler in de Stedelijke herverkaveling en de visie die de gemeente heeft op dit thema wordt graag gedeeld met andere geïnteresseerde partners.

Bewaakte fietsenstalling tijdens Volksfeest

De gemeente wil tijdens het Volksfeest op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus aanstaande opnieuw een bewaakte fietsstalling in de zogenaamde ‘blikbak’ op de Wheme realiseren en zoekt twee verenigingen die de fietsenstalling op de vrijdag respectievelijk zaterdag willen beheren. De fietsenstalling is op beide feestdagen in gebruik van 10.00 tot 01.30 uur. De opbrengst van de fietsenstalling (€ 2,- per bewaakte fiets) is volledig voor de beherende vereniging. Verder zullen in goed overleg met de betreffende verenigingen afspraken over het beheer worden gemaakt.

Aanmelden

Verenigingen die belangstelling hebben om dit beheer uit te voeren worden opgeroepen om voor 7 juli aanstaande. te reageren door een mail te sturen naar tveen@winterswijk.nl met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer voor nader overleg. Tevens dient u aan te geven aan welke dag u de voorkeur geeft om het beheer uit te voeren.

Erfgoedklusbrigade van start

Binnenkort start de erfgoedklusbrigade met zijn eerste project. De erfgoedklusbrigade bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die kleine objecten bij boerderijen in het buitengebied van Winterswijk opknappen.

Hierbij moet gedacht worden aan kippenhokken, waterputten en kleine schuren. Het gaat om cultuurhistorische objecten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die belangrijk zijn voor de identiteit van het landschap. Door met een groep deskundige vrijwilligers de objecten op te knappen, blijven ze behouden voor het landschap van Winterswijk. Op 15 juni komt de Gelderse gedeputeerde Bea Schouten naar Ratum om het eerste project te bezoeken, een kippenhok in Ratum. Zij zal dan ook zien waar de subsidie van de provincie die aangevraagd is door de Stichting Waardevol Cultuur Landschap terecht komt. Tevens maakt de gedeputeerde dan kennis met de gemotiveerde vrijwilligers die zich nu al inzetten voor dit project.

Ondanks dat er al een flinke groep vrijwilligers aan de slag is voor de erfgoedklusbrigade, kunnen ze nog wel wat extra handen gebruiken. Klussers en mensen voor ondersteunende werkzaamheden zijn van harte welkom. Ook is er nog behoefte aan vakmensen met bijvoorbeeld werkervaring in de bouw als aannemer, timmerman of technisch tekenaar. Tevens is men nog op zoek naar een voorzitter. Lijkt het u leuk om voor de erfgoedklusbrigade aan de slag te gaan? Of heeft u zelf een object dat gerestaureerd moet worden? Dan kunt u contact opnemen met info@erfgoedklusbrigade.nl.

Tijdelijke afsluiting Anemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden is  de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 tot en met 27 juli 2018 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Tijdelijke afsluiting Ravenhorstweg

In week 23 (4 – 8 juni) is het eerste gedeelte van de zandweg Ravenhorsterweg (binnen de bebouwde kom) voorzien van overrijdbare betonstroken. Het gaat over het gedeelte tussen de Kempenaerstraat en de Nieuw Beusinkweg. Tijdens deze werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk. Er wordt geen omleiding ingesteld. Het verkeer kan indien nodig omrijden via Nieuw Beusinkweg en Schimmelpenninklaan. Werk is gereed op woensdag 13 juni. De avondvierdaagse route hierlangs is op 14 juni 2018.

Tijdelijke afsluiting Dingsstraat op 11 juni

In verband met vreeswerkzaamheden is de Dingsstraat op 11 juni 2018 tussen Kleine Parellelweg en Weurden gesloten verklaard voor verkeer. Er is een omleiding van kracht.

Activiteiten voor mantelzorgers in juni

VIT-hulp bij mantelzorg

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 21 juni van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon  (0544) 82 00 00.

Cursus Ken jij jouw Nationaal Landschap

Op woensdag 31 mei zijn dertig Winterswijkers begonnen met de door de gemeente georganiseerde cursus ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap’.

Tijdens drie cursusavonden en twee excursies maken de deelnemers kennis met het ontstaan en de opbouw van het landschap. Daarbij wordt ook ruim aandacht besteed aan cultuurhistorie en de flora en fauna. Nadat de oproep voor deze cursus in de krant had gestaan was de cursus in enkele dagen vol. Omdat daarna zich nog eens veertig mensen hebben opgegeven wordt de cursus waarschijnlijk in het najaar herhaald. De deelnemers, van wie een deel nog niet te lang in Winterswijk woont, willen graag meer weten van het fraaie landschap dat ze van fietsen en wandelen kennen. Ze regeerden enthousiast op de eerste twee door Bernhard Harfsterkamp verzorgde cursusavonden. Ook de excursie naar het Korenburgerveen en het Vragenderveen werd zeer gewaardeerd, ook omdat zeldzame veenvogels als wespendief en boomvalk werden gezien.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. In deze extra raadsvergadering vindt de benoeming van de wethouders plaats en wordt het coalitieakkoord besproken. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf dinsdag 12 juni aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

13 juni Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1.
14 juni Extra openbare raadsvergadering vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1..
14 juni Openbare vergadering commissie Samenleving, vanaf circa 20.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1
14 juni Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
19 juni Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
21 juni Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

 

Terugblik op de raadsvergadering 

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 31 mei de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan Boterstraat vast

De raad heeft het bestemmingsplan Boterstraat ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ingestemd met de ‘Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Boterstraat’. De raad heeft ook de grondexploitatie vastgesteld en daarvoor een krediet van € 304.000 beschikbaar gesteld. De herziening van het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal zes woningen mogelijk. Ook worden acht openbaar toegankelijke parkeerplaatsen aangelegd in het plangebied en wordt de Boterstraat, voor zover gelegen in het plangebied, verbreed.

Raad stelt bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats vast

De raad heeft het bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en de ingebrachte zienswijze ongegrond verklaard. De herziening van het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de algemene begraafplaats voor islamitisch begraven en natuurbegraven mogelijk.

Raad stelt aangepaste regelingen voor reis- en verblijfskosten vast voor medewerkers van de griffie

De gemeenteraad is werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn op de griffie. Als bevoegd gezag heeft de raad de aangepaste regelingen ‘reiskosten woon- werkverkeer Winterswijk’ en ‘reis- en verblijfskosten dienstreizen Winterswijk’ van toepassing verklaard op de griffier en de medewerkers van de griffie.

Raad neemt kennis van Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019-2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en ingestemd met het voorstel om de jaarlijkse bijdrage voor het ECAL per 1 januari 2019 te verhogen naar € 131.000 en dit op te nemen in de gemeentelijke begroting. Het ECAL voert de archieftaken uit voor diverse gemeenten in de Achterhoek en Liemers.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017, 1ste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2017 en het nadelige resultaat van € 96.785 over 2017. De raad heeft ingestemd met het onttrekken van het nadelige resultaat van € 96.785 aan de algemene reserves en ingestemd met de 1ste begrotingswijziging 2018. Ook heeft de raad ingestemd met de begroting 2019 en besloten geen zienswijzen in te dienen.

Raad neemt kennis van voorlopige jaarrekening 2017 en conceptprogrammabegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en brengt als zienswijze naar voren dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de conceptprogrammabegroting 2019-2022 en brengt als zienswijze naar voren te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017 en conceptprogrammabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland

De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2017. Over de conceptprogrammabegroting 2019 brengt de raad als zienswijze naar voren dat gemeente Winterswijk uitgaat van een verhoging van de inwonerbijdrage met maximaal 1,6% en daarom niet kan instemmen met de voorgestelde verhoging van 1,77%. Verder heeft de raad ingestemd met de voorgestelde 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2019.

Raad stelt Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’ vast

De raad heeft uitgebreid gesproken over het nieuwe beleidskader ‘Meedoen in Winterswijk’ voor het sociaal domein. In deze nota staan de uitgangspunten voor het beleid in het sociaal domein voor de komende vier jaar. Uitgangspunt van deze nota is dat alle inwoners van Winterswijk naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor zijn acht speerpunten geformuleerd waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen. De raad voor gedurende drie jaar een bedrag van € 100.000 per jaar extra beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen in het sociaal domein.

Bij dit agendapunt werden twee moties en een amendement ingediend:

  • WB diende een amendement in om de volgende tekst aan het beleidskader toe te voegen onder het kopje ‘Samenwerking met maatschappelijke partners’:

“We gaan er in samenwerking met onze partners voor zorgen dat er sprake is van voldoende continuïteit van zorg bij de overgang van Wmo naar Wlz, de overgang van jeugdzorg naar Wlz en de continuïteit van het PGB zoals dat in de verschillende zorgwetten staat. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze professionals voldoende domeinoverstijgende expertise hebben.”
Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad.

  • GroenLinks, PvdA en D66 dienden een motie waarin het college wordt verzocht om “bij de uitwerking van het beleidskader sociaal domein in de nota’s armoedebestrijding en werkgelegenheid op te nemen dat wanneer de rijksoverheid de mogelijkheid biedt voor experimenten in het kader van de Participatiewet die passen binnen het beleid van de gemeente Winterswijk daar actief aansluiting bij wordt gezocht.”

Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.

  • PvdA en D66 dienden een motie in om de zogenoemde “onzichtbare zorgvragers” als aparte doelgroep in het beleidskader op te nemen. Deze motie werd met 5 stemmen voor (PvdA, D66, GroenLinks) en 14 stemmen tegen (CDA, WB, VVD) verworpen.

Na de stemming over het amendement en de moties stelde de raad het beleidskader unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 31 mei.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA-raadslid Wim Wassink geschetst hoe we met de gevolgen van klimaatverandering om kunnen gaan. Hij gaf aan dat het vooral van belang is om wateroverlast te voorkomen. Bij hevige buien moet het water in de bodem kunnen zakken of snel genoeg weg kunnen stromen. Als inwoners moeten we er goed over nadenken in welke mate we onze tuinen verharden. En als we toch verharden dan moeten we denken aan maatregelen die zorgen dat het water in de bodem zakt en niet allemaal in het riool komt.

In het centrum zouden we de Whemerbeek weer bovengronds kunnen leggen. Hierdoor kan het water sneller wegstromen en daarnaast kunnen we het combineren met meer groen in het centrum en eventueel terrassen aan het water. Een goed idee om de komende jaren te onderzoeken!

Bij de behandeling van het ‘beleidskader sociaal domein’ werd er een amendement ingediend om de mogelijkheid van een basisinkomen te onderzoeken. Over de hele wereld worden er naar het schijnt succesvolle experimenten mee gedaan. Het CDA zou graag rapporten van die experimenten willen zien.

De wethouder gaf aan dat het helemaal niet mogelijk is om in Winterswijk een experiment met een basisinkomen te doen. Wij zijn het er wel mee eens dat we bij een eventueel landelijk experiment van de rijksoverheid aanhaken. Het CDA blijft streven naar een sterke samenleving, een eerlijke economie en zorg voor elkaar!

Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang

De fractie van WB begon met een vraag aan de wethouder over het SKB. In de krant lazen wij dat er scherpere eisen aan de afdelingen intensive care en spoedeisende hulp gesteld gaan worden, waardoor kleinere regionale ziekenhuizen de afdelingen IC en SEH misschien zouden moeten sluiten. Gelukkig bleek dat de wethouder daar al mee bezig was en er zelfs al vragen over gesteld waren in de Tweede Kamer. De combinatie Slingeland Ziekenhuis en SKB blijkt samen al aan de gestelde normen te kunnen voldoen.

In het debat over het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein 2018-2022 vroeg WB uitdrukkelijk aandacht voor de situatie waarin mensen overgaan van Wmo-hulp, die betaald wordt door de gemeente naar Wlz-hulp, die betaald wordt door de landelijke overheid. Of voor jonge mensen die eerst onder de Jeugdwet vielen en overgaan naar Wmo- of Wlz-hulp. Soms vallen mensen tussen wal en schip, krijgen ineens minder hulp of moeten zomaar voor hetzelfde aantal uren een hogere eigen bijdrage betalen. WB diende een amendement in om een goede regeling hiervoor toe te voegen aan het beleidskader. Het kostte geen moeite om alle andere partijen en de wethouder te overtuigen: het amendement werd unaniem gesteund!

Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Janet Poels-Boland, raadslid VVD

‘Meedoen in Winterswijk’, zo heet de nota die de kaders stelt voor het sociale domein voor de komende jaren. Deze kaders moeten dus nog verder worden uitgewerkt. De VVD vindt dat dit alleen kan door in gesprek te gaan met de inwoners, die echt begrijpen waar ‘eigen regie en maatschappelijk meedoen’ over gaat en die voelen hoe lastig het is als je je ingeperkt voelt door je kwetsbaarheid. Denk er dan ook aan ervaringsdeskundigen en aan de mensen die met de ‘poten in de klei staan’ te horen. Mét mensen praten die het betreft en niet óver hen.

Eén van de thema’s in de nota is inzetten op preventie, om te voorkomen dat mensen (grotere) zorgvragen krijgen. De VVD vindt het belangrijk om gezondheidswinst en verlaging van zorgkosten inzichtelijk te maken. Het mag uiteindelijk niet zo zijn, dat de gemeente investeert en andere partijen (zoals zorgverzekeraars) hier de financiële vruchten van plukken.
En dan dit: weet u precies welk afval nu precies in welke container moet? De VVD vindt het belangrijk dat er goed gescheiden wordt en heeft de wethouder gevraagd om opnieuw aandacht te besteden aan handige informatie voor alle huishoudens. Zo kunnen we allen écht bijdragen aan ons milieu.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Tineke Zomer, fractievoorzitter GroenLinks

In de raadsvergadering stelde Peter Beker vragen aan het college over plastic afval. De ROVA wil steekproefsgewijs de oranje containers gaan controleren en hierop handhaven. GroenLinks vindt dat er duidelijker en zichtbaarder informatie moet zijn wat wel en niet in deze container gegooid kan worden. Zolang dat niet duidelijk is voor de Winterswijkers vindt GroenLinks handhaving niet zinvol.

Verder heeft Peter Beker aandacht gevraagd voor het verbod op bepaalde plastics door de Europese Commissie. GroenLinks ziet graag dat Winterswijk hierop al gaat anticiperen. Denk aan duurzame alternatieven voor wattenstaafjes, plastic bestek, bekertjes, enzovoort.

De komende jaren zal in Winterswijk verder gewerkt worden in het sociaal domein. Belangrijke speerpunten hierbij voor GroenLinks zijn armoedebestrijding, gezondheid, werkgelegenheid, bestrijding laaggeletterdheid en meedoen voor iedereen mogelijk maken in Winterswijk. GroenLinks heeft zich tijdens de verkiezingen hard gemaakt voor een experiment basisinkomen in Winterswijk. Samen met PvdA en D66 heeft GroenLinks een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin het college wordt verzocht om experimenten in het kader van de Participatiewet mogelijk te maken. Als de rijksoverheid deze mogelijkheid biedt en het past in het beleid van de gemeente, zal hier actief aan worden meegewerkt. Een klein stapje in de goede richting wat betreft een experiment basisinkomen!

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De Partij van de Arbeid kwam tijdens de raadsvergadering met het plan om een democratiebon in te voeren. Een bon die het voor jongeren mogelijk maakt om, in het jaar dat ze 18 worden, gratis lid te worden van een politieke partij naar keuze. Raadslid Ubel Zuiderveld overhandigde symbolisch het eerste exemplaar van de democratiebon aan wethouder Ilse Saris met de vraag serieus te kijken naar mogelijkheden om dit in het beleid van de gemeente Winterswijk op te nemen. De Partij van de Arbeid hoopt op deze wijze meer jongeren te kunnen betrekken bij de politiek.

De gemeenteraad boog zich vervolgens over de vast te stellen beleidskaders sociaal domein. Via een motie vroeg de Partij van de Arbeid, samen met D66, het college om vast te leggen dat er aandacht komt voor mensen die op dit moment niet zichtbaar zijn voor hulpverleners. Mensen die wellicht wel hulp nodig hebben, maar ofwel de weg niet weten, ofwel zorg mijden. Veelal is het zeer ingewikkeld om deze groep inwoners te bereiken, maar dat betekent voor de Partij van de Arbeid niet dat er niet in deze groep geïnvesteerd moet worden. Het college dacht daar echter anders over en nam de motie niet over.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl.

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66

De raad van Winterswijk is nu iets meer dan twee maanden onderweg. Een nieuwe raad met veel nieuwe gezichten, waaronder ikzelf. Je merkt dat de raad vol energie zit en dat was alleen al te zien aan de amendementen en moties die werden ingediend. Er werd tussendoor geschorst om als raad tot een besluit te komen waar iedereen mee kon instemmen. Naast de reguliere agenda van de raad hadden we ook deze raad weer de ‘open debatronde’, zoals ik vorige maand ook al schreef een mooie toevoeging aan de raadsvergadering. Het geeft een extra dynamiek en er komen mooie ideeën naar boven, die anders misschien niet ter sprake kwamen. Iedereen zit op het puntje van de stoel bij de open debatronde en vol afwachting te luisteren welke onderwerp er worden aangedragen door de verschillende partijen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik toch ook elke keer wel erg nieuwsgierig ben naar de onderwerpen. Er komen mooie onderwerpen op tafel en het houdt elkaar scherp.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl