Gemeentenieuws week 25

0
241

Start aanleg Vrijheidspark

De gemeente Winterswijk is gestart het gebied rondom voormalig jongerencentrum Eucalypta en het Raadhuis te vernieuwen tot een parkachtig gebied met een mix aan functies – het Vrijheidspark. Vanaf maandag 22 juni starten de werkzaamheden in de Jeugdkerkstraat en de verwachting is dat het Vrijheidspark eind 2020 gereed is.

Het plan Vrijheidspark

Het plan is een onderdeel van het gemeentelijke project ‘stedelijke herverkaveling’. Met dit project brengen we verschillende functies samen zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met het plan worden onder andere de bestaande wegenstructuur aangepast, parkeerplaatsen omgezet in groen en op strategische plekken geclusterde parkeerplaatsen teruggebracht.

Het plan omvat de volgende straten: Jeugdkerkstraat, Wierengastraat, Balinkesstraat, mw. Kuipers-Rietbergplein, Schoolstraat en de Burgemeester Bosmastraat.

Tijdelijke verkeersoverlast
De werkzaamheden kunnen leiden tot hinder en het centrum is tijdelijk minder goed bereikbaar.

Meer informatie
In het gebied worden bouwborden geplaatst met globale projectinformatie. Meer informatie over het plan vindt u op www.winterswijk.nl/vrijheidspark

Duurzaam Winterswijk 

Gaat u het huis verduurzamen? Of wilt u de tuin vergroenen? In deze editie van het Achterhoek Nieuws is een pagina te vinden van Duurzaam Winterswijk. U leest hier alles over wat er op het gebied van duurzaamheid gaande is in onze mooie gemeente. Meer informatie is ook te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl

Denk mee; kom met een goed idee

Hoe komen we samen beter uit de crisis? 

De gemeenteraad heeft vorige maand het crisis- en herstelplan vastgesteld ‘Van Herstel naar Beter’. Dit plan is gemaakt om zo goed mogelijk met elkaar door de crisis te gaan en er beter uit te komen. In totaal is voor een periode van drie jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor diverse investeringen die bijdragen aan herstel in Winterswijk.

Samen

We willen heel graag dat u meedenkt en ideeën aandraagt. Wat kunnen we doen voor de sectoren die hard getroffen zijn als cultuur, sportverenigingen, toerisme, economie en bedrijvigheid? Het gaat om plannen die helpen om Winterswijk beter te maken en die duurzaam zijn. Het kunnen ook voorstellen zijn op het maatschappelijke en sociale vlak. We zoeken ideeën die hulp aan een enkel persoon, vereniging of organisatie overstijgen. Daar zijn andere maatregelen voor.

idee@winterswijk.nl

U kunt ideeën en suggesties mailen naar idee@winterswijk.nl. Nadrukkelijk vragen we jongeren om met ideeën te komen. Het gaat tenslotte om de toekomst van ons allemaal.

Passend wonen in Winterswijk

Woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 ter inzage 

De concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 is op 9 juni vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De concept beleidsvisie ligt ter inzage van woensdag 17 juni 2020 tot woensdag 22 juli 2020. In deze periode heeft u gelegenheid om te reageren.

Woonvisie Winterswijk 2020 – 2025

De gemeente Winterswijk wil dat iedereen in Winterswijk een passende woning kan vinden die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst. Om dit te realiseren hebben we verschillende ambities rondom het wonen in Winterswijk. Zo willen we in 2030 energieneutraal zijn en zetten we in op de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast willen we het aantal inwoners laten groeien. Dit doen we onder andere door het (laten) toevoegen van woningen voor de behoefte met voldoende kwaliteit. Ook willen we een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat op de langere termijn.

Het onderwerp ‘wonen’ leeft en gaat iedereen aan. De betrokkenheid en inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners bij de totstandkoming van de woonvisie was groot.

40 maatregelen

In de woonvisie zijn 40 maatregelen benoemd die we als gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners de komende jaren oppakken. Zo willen we woonavonden organiseren en initiatiefnemers voor gezamenlijke woonvormen extra ondersteunen. Met De Woonplaats maken we afspraken over nieuw aanbod voor jongeren tot 23 jaar en over het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar een meer geschikte woning. De 40 maatregelen zijn zeer divers en vindt u terug in de woonvisie.

Ter inzage

U kunt de concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 digitaal inzien via de website www.winterswijk.nl/inwoners&ondernemers/wonen,verbouwen,verhuizen/wonen. U kunt de woonvisie ook inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 543. 

Zienswijzen

U kunt u een zienswijze indienen tot 22 juli. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de concept woonvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar woonvisie@winterswijk.nl U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. U kunt daarvoor een afspraak maken via woonvisie@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.

Aankondiging aanbesteding cateringdiensten gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat dit jaar de cateringdiensten in hun bedrijfsrestaurant en de catering bij diverse bijeenkomsten aanbesteden. Conform het inkoopbeleid gaan wij dit meervoudig onderhands aanbesteden. Dit betekent dit dat we maximaal vijf partijen gaan vragen een offerte uit te brengen voor deze opdracht.

Bent u ondernemer in Winterswijk en levert u cateringdiensten en wilt u meer informatie over deze opdracht? Meldt u zich dan uiterlijk dinsdag 23 juni aanstaande aan via het mailadres inkoop@winterswijk.nl ! Na aanmelding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en een uitnodiging voor een oriënterend kennismakingsgesprek.

Onttrekkingsverboden van kracht wegens droogte

Vanwege de aanhoudende droogte is het vanaf woensdag 10 juni 2020 niet meer toegestaan om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten, vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg zoveel mogelijk beperken. 

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel, dit wil zeggen de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het waterschap controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van de ingestelde verboden.

Droogte Bron: Hart van Nederland

Droogte 2020 eerder en sneller

De droogte is dit jaar sneller en eerder opgetreden dan voorgaande jaren. Het neerslagtekort is opgelopen tot ongeveer 170 mm en de grond- en rivierwaterstanden zijn veel lager dan op hetzelfde tijdstip in 2018 en 2019. De waterkwaliteit verslechtert. Het waterschap heeft afgelopen maanden diverse maatregelen genomen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden, door onder andere extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor het vaarverkeer en vispassages te sluiten.

Afhankelijk van regen

De Achterhoek behoort tot één van de droogste gebieden in Nederland vanwege de ligging: het ligt op hoge zandgronden én het inlaten van water uit de grote rivieren is maar beperkt mogelijk. Het gebied is dus in tijden van droogte afhankelijk van regen. Ondanks de maatregelen van het waterschap en anderen, is de huidige droogte helaas niet te voorkomen. De regen van afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om de waterstanden aan te vullen. Met de huidige weersverwachting is geen verbetering van de situatie te verwachten, ook omdat de echte zomer nog moet beginnen.

Meer informatie

Kijk voor alle maatregelen, veel gestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Cultuurcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches, een beweegmakelaar en een cultuurcoach actief. Zij zijn combinatiefunctionarissen op het gebied van gezonde leefstijl, met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij doen dit onder de vlag van Actief Winterswijk en zorgen voor verbinding met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de coaches vertellen over ervaringen in hun werk en over activiteiten in Winterswijk. In deze uitgave cultuurcoach Hans Roerdinkholder aan het woord.

“Het mooie van cultuur vind ik dat het verbindt”, zo begon ik mijn vorige column. En toen stond opeens de hele wereld stil en dus ook het culturele leven. Voorstellingen die niet doorgingen, musea die werden gesloten en geen repetities meer met de vereniging. Niet meer naar school, geen dans of muziekles en niet even een boek halen in de bibliotheek. Alles kwam abrupt tot stilstand.

Online aanbod

Hoe mooi is het om te zien dat binnen 24 uur de eerste online culturele activiteiten tot stand kwamen. Cultuur verbindt niet alleen, maar maakt ook ontzettend creatief. Een online bieb, online muzieklessen, online museum activiteiten, maar ook digitale repetities, quizzen en of muzikanten die vanuit huis in een digitaal orkest werden samengevoegd. En wat te denken van de vele tekeningen die door toekomstige kunstenaars werden gemaakt en verstuurd naar opa en oma, de buurvrouw of zomaar een verzorgingstehuis. Maar ook mini-concertjes in de tuin van een verzorgingstehuis of het Wilhelmus spelen op Koningsdag met honderden muzikanten samen, maar toch veilig vanuit eigen tuin.

Naschoolse activiteiten

Ik heb zelf ook meerdere filmpjes gemaakt met verschillende activiteiten. Ik vond het zelfs nog leuk om te doen ook, maar wat ben ik blij dat de eerste fysieke activiteiten weer hebben plaatsgevonden. Samen met mijn collega-buurtsportcoaches zijn we weer begonnen met naschoolse activiteiten. We hebben al verschillende sport- en spelactiviteiten gedaan, maar ook verschillende culturele activiteiten komen aan bod zoals ‘Taekwondo trommelen’, toneelspelen tijdens een ‘Theatertour’ of je eigen ‘Keukenkunstwerk’ maken.

Zomerprogramma

Voor het zomerprogramma zijn we ook al weer druk bezig. Ik wil hier nog niet te veel over vertellen, maar het belooft een boordevol programma te worden met heel veel leuke activiteiten. Zonder iets te verklappen kan ik zeggen dat het een onvergetelijke vakantie wordt in eigen dorp.

Gratis voor verzekerden bij Menzis, Anderzorg, PMA of Hema

Webinar Stoppen met roken training Allen Carr 

Op 23 juni, 27 augustus, 22 september en 27 oktober worden er webinars Allen Carr stoppen met roken training georganiseerd. Dit webinar is gratis voor mensen met een ziektekostenverzekering bij Menzis, PMA, Anderzorg en HEMA. Overige deelnemers betalen € 356,95. U kunt het webinar volgen via internet op uw eigen computer. De trainer is in beeld en geluid aanwezig en deelnemers kunnen vragen stellen via een chat functie.

Het webinar bestaat uit één bijeenkomst van 10.00 uur tot 14.00 uur, met tussendoor meerdere (rook)pauzes, waarna u definitief stopt met roken. Daarna kunt u gebruik maken van een jaar lang gratis nazorg. Deze training blijkt zeer effectief, ook op lange termijn.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op de website https://bewegenwerkt.nl/stoppen-met-roken/actualiteiten/online-webinars. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@allencarr.nl, vermeld daarin:

  • Naam deelnemer(s)
  • E-mailadres(sen) deelnemer(s)
  • Polisnummer deelnemer(s) Menzis, Anderzorg, PMA of HEMA (indien van toepassing)
  • Geboortedatum deelnemer(s)
  • Datum webinar

Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u toegang krijgt tot het webinar.

Overlast van buren?

Buurtbemiddeling Winterswijk van Humanitas helpt inwoners die overlast ervaren van hun buren. Deze hulp is gratis. Neem voor informatie contact op met de coördinator Jet van den Bos. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag op  06 – 220 711 22. 

Column door bestuurder

Wethouder Elvira Schepers schrijft…….

Krachtige samenwerking

Als wethouder Jeugd kom ik het helaas maar al te vaak tegen: kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving. In gezinnen waar inkomensproblemen zijn en waar zij zo nu en dan onder zware emotionele en psychische druk staan. Kinderen worstelen soms met kleine of grote problemen. De gemeente Winterswijk zet in op een effectieve aanpak van deze problemen, zodat onze kinderen toe kunnen groeien naar een zelfstandig bestaan; met een diploma, een huis en een inkomen.

Elvira Schepers

Het klinkt mooi… een effectieve aanpak, maar hoe ziet dat er dan uit?

Een mooi voorbeeld is de inzet van de POH-jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de jeugd), die bij enkele Winterswijkse huisartsen werkzaam zijn. Doel  is om zo vroeg mogelijk problemen te signaleren, deze te onderkennen en passende hulp in te zetten. En juist door vroegtijdige signalering blijkt het lang niet altijd noodzakelijk om specialistische jeugdzorg in te zetten. De nadruk ligt dan ook op normaliseren in plaats van medicalisering. Wanneer specialistische hulp wel noodzakelijk is, dan wordt deze uiteraard ingeschakeld.

Bovenstaande is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente (als financier) en huisarts (die deze inzet faciliteert). Kinderen en ouders waarderen de inzet van de POH-jeugd met een 8.7 als rapportcijfer. Dit onderstreept de meerwaarde nogmaals. Juist omdat deze aanpak zich al in meerdere gemeenten heeft bewezen, zou ik het als wethouder fantastisch vinden als iedere Winterswijkse huisarts zou beschikken over een POH-jeugd.

Ik geef de pen door aan wethouder Inge klein Gunnewiek

Vergaderingen

Openbare raadsvergaderingen op 18 en 25 juni 2020

Op donderdag 18 en 25 juni 2020 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. Gelet op de volle agenda is de aanvang beide dagen om 19.00 uur.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering langs digitale weg gehouden. De raadsvergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

Behandeling Kadernota 2020

Op donderdag 18 juni wordt de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota 2020 gehouden. Op donderdag 25 juni is het vervolg van de Kadernota behandeling en vindt de besluitvorming hierover plaats.

De mogelijkheid om in te spreken over de Kadernota was op woensdag 10 juni; op 18 en 25 juni is geen ruimte om in te spreken over de Kadernota.

Behandeling overige agendapunten
Naast de behandeling van de Kadernota worden ook andere agendapunten behandeld. In verband met de volle agenda zijn de overige agendapunten verdeeld over beide avonden.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’. Als u wilt inspreken over één van deze agendapunten, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 18 respectievelijk 25 juni voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

18 juni Openbare raadsvergadering om 19.00 uur, behandeling Kadernota 2020 *
19 juni en

23 juni

Start Winterswijkse challenge online wandelprogramma ‘Jouw Wandeluitdaging’om 19.30 uur Meer info: www.bvdgf.org/actie/27026
22 juni Groot spreekuur EUREGIO gaat niet door. Meer info: www.euregio.eu
25 juni Openbare raadsvergadering om 19.00 uur, behandeling Kadernota 2020 in de gemeenteraad *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 20 juni gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

  • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
  • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
  • Het is verboden te parkeren op parkeerterrein Spoorstraat en de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling 

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Violenstraat

Tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Magnoliastraat

Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 17 juli gelden de volgende maatregelen:

  • Het is verboden te parkeren op de busparkeerplaats aan de Magnoliastraat ter hoogte van perceelnummer 6
  • De Bocheltsestraat tussen perceelnummer 56 en de Magnoliastraat is afgesloten voor verkeer

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt vanaf 22 juni tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat. 

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat vanaf 22 juni tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg. De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.

De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld. 

Burgemeester Vlamstraat

In verband met de aanleg van een nieuw parkeerterrein is Burgemeester Vlamstraat tot ongeveer de eerste week van juli afgesloten. 

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.