Gemeentenieuws week 28

0
178

Gemeente Winterswijk bereikt akkoord over aankoop woonhuis Zonnebrink 57

Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van het woonhuis Zonnebrink 57 over de aankoop van dit pand. De aankoop wordt gedaan met het oog op de toename van het verkeer op de kruising Laan van Hilbelink-Zonnebrink. De verwachting is dat op termijn een aanpassing van deze kruising noodzakelijk zal zijn.

De plannen voor de stedelijke herverkaveling rond het Weurden, de mogelijke doortrekking van de Dingstraat naar de Parallelweg en de aanleg van 200 parkeerplaatsen achter de voormalige Driemark zullen naar verwachting leiden tot een extra toename van verkeer op de as Dingstraat-Zonnebrink en de kruising met de Laan van Hilbelink. In eerdere verkeersstudies is de aanleg van een rotonde op deze kruising al eens aan de orde gesteld maar tot dusver zijn hiervoor nog geen concrete plannen gemaakt. Met het realiseren van een rotonde kan de verkeersafwikkeling op de hoek Laan van Hilbelink-Zonnebrink aanmerkelijk verbeterd worden. Het betekent wel dat het dubbele woonhuis Zonnebrink 57 en 59 dan moet verdwijnen. Om die reden heeft het college besloten om dit pand, nu het te koop staat, uit strategische overwegingen aan te kopen.

In afwachting van de verdere besluitvorming over het al dan niet aanleggen van een rotonde zal het pand na de aankoop, waarvoor de raad eerst nog het aankoopkrediet beschikbaar zal moeten stellen, tijdelijk worden verhuurd.

Gemeente Winterswijk via WhatsApp bereikbaar

In Winterswijk kunnen inwoners ook via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: (06) 51 03 18 50.

Vragen worden behandeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur door de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de vraagsteller krijgt binnen 24 uur een antwoord. Uiteraard verstrekt de gemeente geen privacygevoelige informatie via WhatsApp. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of te sms’en. Met het gebruik van Whatsapp sluit de gemeente aan op de manier waarop haar klanten communiceren. 

Helpt u ook mee Winterswijk mooi en schoon te houden?

Download de BuitenBeter app

Ziet u een onderhoudsprobleem buiten op straat of in de buurt? Verlichting lantaarnpaal kapot? Loshangende takken over de weg, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone.

Gemakkelijk melden met smartphone

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

Meer informatie

Helpt u ook mee de gemeente Winterswijk mooi en schoon te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. Een melding kunt u in een paar eenvoudige stappen maken. Als u wilt weten wat er met uw melding is gedaan dan kunt u dit bij uw melding aangeven.

Beschikt u niet over een smartphone?

U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte natuurlijk ook terecht bij de klantenservice van ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via het contactformulier op de website www.rova.nl/contact/formulier.

Heeft u een bouwplan? Laat het ons weten!

De gemeente Winterswijk beschikt over een nieuw instrument om de kwaliteit van woningbouwplannen te beoordelen: het afwegingskader woningbouw. Alle bestaande en nieuwe bouwplannen worden aan dit afwegingskader getoetst. Ook biedt het afwegingskader een vrijstelling voor kleine bouwplannen van maximaal twee woningen.

Het afwegingskader bevat een aantal criteria waaraan nieuwe woningbouwplannen volkshuisvestelijk worden getoetst. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de concrete woningbehoefte, duurzaamheid en levensloopbestendigheid van een plan. Als het plan positief wordt beoordeeld volgt een bredere ruimtelijke beoordeling, waarbij de gemeente ook kijkt naar aspecten als parkeren, milieu, groene inpassing etc. Vervolgens neemt de gemeente een besluit over het plan.

Realisatietermijn van drie jaar

Als de gemeente een nieuw bouwplan goedkeurt, krijgt de initiatiefnemer drie jaar de tijd om het plan te realiseren. Is dat na tweeënhalf jaar nog niet gelukt, dan laat de gemeente de initiatiefnemer weten dat de bouwtitel na drie jaar vervalt. Daarna krijgt de initiatiefnemer nog één jaar de tijd om het plan alsnog te realiseren.
Bestaande bouwplannen worden ook opnieuw beoordeeld met het nieuwe afwegingskader. Ook voor deze plannen geldt dat de initiatiefnemer drie jaar de tijd krijgt om het plan te realiseren. De verdere procedure is gelijk aan die van nieuwe plannen. De gemeente gaat hierover in gesprek met de initiatiefnemers.

Met het beperken van de realisatietermijn tot drie jaar wil de gemeente voorkomen dat goedgekeurde plannen jarenlang niet worden gerealiseerd en daarmee nieuwere plannen die ook voldoende kwaliteit hebben blokkeren.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Initiatiefnemers kunnen nieuwe bouwplannen door de gemeente laten toetsen door het indienen van een zogenoemd ‘principeverzoek’. Met een principeverzoek wordt vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan een positief oordeel gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente hanteert hierbij het uitgangspunt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit betekent dat bouwplannen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Het afwegingskader voorziet ook in een kwantitatieve toets. Door de hoeveelheid bestaande woningbouwplannen kan de gemeente binnen de huidige afspraken niet aan elk nieuw plan medewerking verlenen. Vanwege deze overcapaciteit werd de afgelopen jaren alleen in uitzonderingsgevallen meegewerkt aan nieuwe plannen. De gemeente gaat zich wel inspannen om kwalitatief goede plannen alsnog mogelijk te maken.

Vrijstelling voor kleine bouwplannen

In het afwegingskader is een vrijstelling opgenomen voor kleine woningbouwplannen van maximaal twee woningen. De vrijstelling wordt als proef toegepast met een maximum van 30 woningen. Voor deze kleine plannen is geen zware toetsing nodig, maar vindt wel een bredere ruimtelijke beoordeling plaats. Principeverzoeken van maximaal twee woningen die vanaf 29 juni 2018 worden ingediend worden vanuit volkshuisvesting positief beoordeeld en alleen maar getoetst aan een bredere ruimtelijke beoordeling, zoals parkeren, milieu, groene inpassing etc.

Heeft u bouwplannen?

Als u concrete bouwplannen heeft voor maximaal twee woningen kunt u bij de gemeente een principeverzoek indienen met vermelding van adres, aantal woningen en indien beschikbaar een schets of tekening. Vanaf 29 juni 2018 worden deze principeverzoek op volgorde van binnenkomst tot een maximum van 30 woningen in behandeling genomen. Als u eerder een principeverzoek heeft ingediend dat is afgewezen, dan kunt u opnieuw een principeverzoek indienen. Uw verzoek wordt dan opnieuw beoordeeld.

U kunt uw schriftelijke verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders (via gemeente@winterswijk.nl of Postbus 101, 7100 AC Winterswijk). Houdt u er rekening mee dat aan het indienen van een principeverzoek kosten zijn verbonden. Als u op korte termijn nog geen bouwplannen heeft en dus ook nog geen principeverzoek gaat indienen, dan hoort de gemeente Winterswijk ook graag welke ideeën voor woningbouw u voor de toekomst heeft. Wij krijgen daarmee inzicht in de totale hoeveelheid van woningbouwplannen en kunnen daar zo goed mogelijk rekening mee houden. U kunt hiervoor contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via:

Telefoon: (0543) 543 543
Whatsapp: (06) 51 03 18 50
E-mail: gemeente@winterswijk.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over het nieuwe afwegingskader woningbouw verwijzen wij u naar www.winterswijk.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink
Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Annemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden tot en met 27 juli 2018 is de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Poolserweg en Roskampweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Poolserweg en de Roskampweg tot en met vrijdag 20 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Schoolweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Schoolweg van woensdag 27 juni tot en met vrijdag 13 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Ravenhorsterweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Ravenhorsterweg tussen de Pashegge en Schimmelpennincklaan vanaf maandag 16 juli enkele werkdagen (maximaal vijf) gesloten voor alle verkeer.. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van kracht.

Bataafseweg

In verband met het kappen van bomen op dinsdag 17 juli wordt de Bataafseweg ter hoogte van huisnummer 14 kortstondig door verkeersregelaars afgesloten.

Corleseweg

In verband met het kappen van bomen op dinsdag 17 juli wordt de Corleseweg vanaf het eerste deel vanaf de rotonde N318/N319 tot de Geelinkgweg kortstondig door verkeersregelaars afgesloten.

Dingstraat

In verband met de asfalt-werkzaamheden aan de Dingstraat zijn de volgende wegvakken op de volgende dagen geheel afgesloten voor alle verkeer:
Vrijdag 13 juli vanaf de Kleine Parallelweg tot aan de inrit AH supermarkt. Maandag 16 juli tussen de inrit Plus supermarkt tot aan de inrit AH. Dinsdag 17 juli vanaf inrit AH tot aan de Kleine Parallelweg. Er wordt een omleiding aangegeven. De supermarkten blijven van één zijde bereikbaar.

Bekeringweg

In verband met het evenement ‘Very British Home & Garden’ op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018 wordt van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg. 

Afsluiting A12/A50 richting Utrecht 27 juli tot augustus 2018
Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 groot onderhoud uit op de snelwegen A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht.
Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus 2018 is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem. De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.
https://slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/2018/Afsluiting-A12-A50-richting-Utrecht-27-juli-6-augustus-2018.html

Sociaal Team van de Post

Nieuwkomers of Nieuwe Nederlanders:

Zo noemen wij de vluchtelingen die eerst in het AZC en daarna met de vluchtelingenstatus in Winterswijk wonen. In samenwerking met verschillende partners zoals Vluchtelingenwerk, het AZC, SDOA,  Winterswijkse Uitdaging, Den Angang, Boogie Woogie, Graafschapcollege, SIPI en vele vrijwilligers houdt het sociaal team zich in de werkgroepen Taal, Werk, Vrije Tijd en Buurt bezig met deze heel diverse groep mensen uit verschillende landen met één gemeenschappelijke wens: een beter leven.

Belangrijk voor deze groep en voor Winterswijk is het wegwijs worden in Nederland en Winterswijk. De taal leren, wetten en regels kennen, deelnemen aan de Winterswijkse samenleving, enkele onderwerpen waarbij het sociaal team via activiteiten is betrokken. Via het participatieverklaringstraject met cursus en workshops , ondersteuning van de klankbordgroep Nieuwkomers, activiteiten met Nieuwe Nederlanders zoals Samen koken & samen eten, vrijwilligersproject Aan de slag, maatjesproject Goede Buur, maar ook de expositie in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Verder is er een collega die zich speciaal bezighoudt met de groep jonge nieuwkomers die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, naast het spreekuur voor Nieuwe Nederlanders op de maandagochtend in De Post. Nieuwkomers, professionals en vrijwilligers geven zo samen vorm aan inburgering in Winterswijk.

Wilt u ook bijdragen?  Ria Bussink is bereikbaar via 06 – 23 79 25 29.

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960. 

Terugblik op de raadsvergadering 

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 28 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt ‘facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk’ vast

In het facetbestemmingsplan zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Winterswijk voor alle geldende plannen de parkeernormen geregeld.

Raad stelt bestemmingsplan Spek-Ende II ongewijzigd vast

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan mag woningcorporatie De Woonplaats op het perceel Jonenstraat 5 een appartementencomplex met acht woningen voor de sociale huursector bouwen.

Raad stelt bestemmingsplan Ravenhorsterweg 11 vast

Met de herziening van dit bestemmingsplan is de bestemming van het perceel Ravenhorsterweg 11 gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. De voormalige gesplitste bedrijfswoning op het perceel is omgezet naar een vrijstaande burgerwoning.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 (MPG 2017) geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarrekening en jaarverslag 2017 vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Raad stemt in met incidentele subsidieverhoging Villa Mondriaan

Het bestuur van stichting Villa Mondriaan heeft gevraagd om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 30.000 naar € 100.000 vanaf 2018. De raad heeft alleen ingestemd met een incidentele verhoging naar € 100.000 voor 2018. Het verzoek om structurele verhoging van de subsidie wordt meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2019 eind oktober.

Raad stelt bestemmingsplan Siloterrein gewijzigd vast

De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de ingebrachte zienswijze, deze ongegrond verklaard en het bestemmingsplan Siloterrein gewijzigd vastgesteld. Het voormalige siloterrein aan de Landbouwstraat langs de spoorlijn Zutphen – Winterswijk is een herontwikkelingslocatie.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017 Regio Achterhoek en Stuurgroep Achterhoek 2020

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek en het jaarverslag 2017 van de Stuurgroep Achterhoek 2020 en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad neemt kennis van jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 Stadsbank Oost Nederland

De raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 van de Stadsbank Oost Nederland en besloten enkele zienswijzen naar voren te brengen over de indexering van de tarieven en de financiering van de structurele kwaliteitsimpuls.

Raad stelt ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018’ vast

In de afstemmingsverordening is geregeld welke maatregelen de gemeente neemt als belanghebbenden binnen de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) niet of in onvoldoende mate hun verplichtingen nakomen.

Raad stemt unaniem in met Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk

De raad heeft een nieuw afwegingskader voor de beoordeling van nieuwe en bestaande woningbouwplannen vastgesteld. Daarmee wil de gemeente bestaande en nieuwe plannen met voldoende kwaliteit mogelijk maken. Ook biedt het afwegingskader een vrijstelling voor kleine bouwplannen van maximaal twee woningen. Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl.

Raad stemt unaniem in met voorstel voor eenmalige subsidies Boogie Woogie

In 2017 zijn er exploitatietekorten ontstaan bij Cultuurcentrum Boogie Woogie en ook in 2018 verwacht de organisatie een verlies. De raad heeft ingestemd met het voorstel om Boogie Woogie een eenmalige subsidie van € 190.200 te verlenen om het ontstane liquiditeitstekort te dekken en een eenmalige subsidie van € 54.000 om een businessplan op te stellen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor Park Achterhoek

Met 16 stemmen voor (CDA, WB, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66) heeft de raad ingestemd met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 169.000 voor de verdere ontwikkeling van Park Achterhoek (voorheen Beatrix Gezondheidspark).

Raad brengt zienswijzen naar voren op eerste bestuursrapportage 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 van SDOA

Het raadsvoorstel over de eerste bestuursrapportage 2018, de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) leidde tot een lange discussie in de raad. De fracties van PvdA en D66 dienden samen een amendement in om de extra gelden van het Rijk voor de bestrijding van armoede bij kinderen (Klijnsmagelden) specifiek voor maatregelen gericht op kinderen in te zetten. Toen bleek dat er in de raad onvoldoende steun was voor dit amendement, trok de PvdA het amendement in. Na een korte schorsing dienden de PvdA en D66 een motie in om de Klijnsmagelden in de toekomst wel een prominente plaats te geven in het armoedebeleid. Deze motie werd met 3 stemmen voor (PvdA, D66) en 14 stemmen tegen (CDA, WB, VVD) verworpen. Daarna werd het voorstel aangenomen door de raad.

Raad stelt gedragscode voor publicatie gemeenteraad Winterswijk vast

De raad heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Winterswijk. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor de gemeente bij de verwerking van de persoonsgegevens.

Raad neemt motie van CDA en WB over water in het centrum aan

De fracties van CDA en WB dienden een motie in om door middel van een zogenaamde ‘stresstest’ in beeld te brengen hoe kwetsbaar het centrum van Winterswijk is bij het optreden van een piekbui en waar zich de grootste knelpunten bevinden. Deze motie werd met 13 stemmen voor (CDA, WB, PvdA, D66) en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

Raad neemt motie van WB, CDA en PvdA over Tiny Forests aan

IVN is gestart met een project om Tiny Forests in Nederland te realiseren en zoekt partnergemeenten die hieraan willen deelnemen. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. De fracties van WB, CDA en PvdA dienden een motie in om als gemeente deel te nemen aan het IVN-project. Deze motie werd met 12 stemmen voor (WB, CDA, PvdA) en 5 tegen (VVD, D66) aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergaderingen kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijsten kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 28 juni.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de laatste vergadering voor de zomer stond onder andere een extra subsidie voor Boogie Woogie op de agenda. Als CDA hebben we hier mee ingestemd omdat we het voortbestaan van Boogie Woogie ontzettend belangrijk vinden voor onze muziekverenigingen en iedereen die van de muziek geniet. Wel hebben we het college gevraagd om nu met een duidelijk businessplan te komen, zodat er een structurele oplossing komt voor de financiële problemen.

Ook heeft de CDA-fractie ingestemd met de afspraken voor Park Achterhoek. Voor het CDA is dit plan een goede ondersteuning van het ziekenhuis en levert het extra werkgelegenheid op. Daarbij is het logisch dat de kosten uitgaan voor de baten.

Tot slot werden er nog twee  moties aangenomen. De eerste motie was onze eigen motie, samen met WB en de PvdA, waarin we het college vragen om op korte termijn te onderzoeken hoe kwetsbaar ons centrum is bij piekbuien. Deze motie was een vervolg op de open debatronde een maand eerder waarin we als CDA hebben opgeroepen voor meer open water in het centrum. De tweede motie was van WB voor de aanleg Tiny Forests, dat zijn bosjes ter grootte van een tennisbaan. Bij deze motie waren wij samen met de PvdA mede indiener.

Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Afgelopen raadsvergadering stond wat Winterswijks Belang betreft eigenlijk in het teken van twee moties die zijn ingediend. De eerste motie werd ingediend door het CDA, WB inzake een ‘stresstest’. Het huidige klimaat veroorzaakt in steeds toenemende mate heftige hoosbuien. Deze hoosbuien zijn kort maar zeer heftig. De vraag of Winterswijk hiertegen bestand is en of ons rioleringssysteem dit water allemaal kan afvoeren is een legitieme. Vandaar de motie waarin we het college oproepen een soort stresstest uit te voeren. Deze test komt binnenkort beschikbaar voor alle gemeenten en het maakt inzichtelijk of je als gemeente voldoende bent uitgerust om alle hemelwater af te voeren. Zeker met in het achterhoofd dat steeds meer inwoners hun tuin (deels) bestraten! In ons coalitieakkoord signaleren we ook deze ‘bestratingsgolf’!  De stresstest zal straks uitwijzen of we bestand zijn tegen deze hoosbuien.

Daarnaast heeft WB met CDA en PvdA een motie ingediend die het ontwikkelen van een ‘Tiny Forest’ dichterbij zal brengen. Goed voor het klimaat, leuk voor inwoners om aan te leggen en naar te kijken, maar ook om ons mooie ‘Nationaal Landschap’, ons prachtige groene buitengebied, in de kom veel meer aanwezig te laten zijn. Beide moties zijn aangenomen en het college gaat ermee aan de slag!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Janet Poels-Boland, raadslid VVD

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), die werkloze Winterswijkers weer aan het werk helpt, presenteerde afgelopen raadsvergadering de begrotings- en rapportagestukken. In deze bestuursrapportage viel niets te lezen over de daadwerkelijke prestaties van de SDOA, dus ‘Wat levert het werk van de SDOA nu feitelijk op?’ Bij een werkbezoek aan SDOA werd een toekomstperspectief geschetst van een toename van het totaal aantal mensen in de ‘kaartenbak’ in de komende jaren. Het kan toch niet waar zijn dat in de huidige economisch goede tijden, waarbij er groei is op de arbeidsmarkt dat de mensen in de bijstand in Winterswijk hier nog onvoldoende van profiteren? De VVD maakt zich dan ook ernstig zorgen over de effectiviteit voor nu en de toekomst voor de maatschappelijke kansen, die wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden. We willen voorkomen dat er een nieuw ‘Hameland’ ontstaat. Daarom heeft de VVD-fractie het college gevraagd om elk kwartaal de raad te informeren over de prestaties van de SDOA. We houden u op de hoogte.

De VVD-fractie heeft overigens tegen de ‘tiny forest’ in Winterswijk gestemd, omdat wij vinden dat het buitengebied ‘a big forest’ biedt! En dus weggegooid geld in onze optiek.

Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

GroenLinks

Deze maand geen bijdrage van GroenLinks, omdat de raadsleden Tineke Zomer en Peter Beker beiden niet bij de raadsvergadering aanwezig konden zijn.

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Voor de Partij van de Arbeid stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces in het teken van een eerlijke verdeling van de Klijnsmagelden. De Klijnsmagelden zijn bedoeld als extra financiële impuls voor het bestrijden van armoede onder kinderen. In Winterswijk gaat het om 129.000 euro. Het college voegt deze gelden echter toe aan het budget bijzondere bijstand, dat niet exclusief bedoeld is voor kinderen.

De PvdA vindt dat kinderen in een kansarme situatie perspectief geboden moet worden, zodat zij zich kunnen ontplooien en de beste versie van zichzelf kunnen worden. Daarom dienden PvdA en D66 (GroenLinks betuigde tevens steun) een amendement in om de Klijnsmagelden in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het bestrijden van armoede bij kinderen. Helaas werd dit amendement niet gesteund door de overige partijen, zodat geld dat bedoeld is voor kinderen kan worden besteed aan allerlei zaken die niets met kinderen in armoede van doen hebben.

Raadslid Zuiderveld kwam tijdens zijn pitch met een voorstel om journalistieke pluriformiteit te waarborgen. Ingegeven door het wegsaneren van journalisten die de lokale/regionale politiek verslaan en de zorg rondom het gebrek aan pluriformiteit binnen de journalistiek komt dit onderwerp na het reces zeker terug als uitgewerkt plan.

Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De fractie van D66 blijft tegenstander van het ontwikkelen Park Achterhoek. Wij stelden vragen aan de wethouder in hoeverre er een behoefteonderzoek ligt en wat de haalbaarheid is van het hele project. Alles wat er nu ligt aan stukken en informatie rondom dit project vindt D66 te vaag om mee in te stemmen.

In het debat rondom de bestuursrapportage SDOA dienden wij samen met de PvdA een amendement in over de besteding van de Klijnsmagelden. Deze gelden ontvangt onze gemeente van het Rijk met als doel te zorgen voor ondersteuning in natura voor kinderen in armoede. Op dit moment wordt het geld niet besteed zoals beoogd in het bestuursakkoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. Dit amendement vond geen steun bij de andere partijen, waardoor wij later samen met de PvdA alsnog een motie indienden. Ook deze motie vond geen steun bij de andere partijen.

Verder stemde onze fractie in met de stresstest en stemden wij tegen het initiatief van een Tiny Forest. In Winterswijk hebben wij prachtige natuur. De fractie van D66 ziet het geld liever gaan naar het stimuleren van kinderen om de natuur in te gaan in plaats van naar de aanleg van een nieuw Tiny Forest.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl