Gemeentenieuws week 28

0
118

Hoe helpt u uw puber de zomer door zonder drank en tabak?

De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen overal op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Hoe gaat uw kind met drank, drugs en tabak om als u er niet bij bent? En wat kunt u doen om uw kind hierbij te helpen?

Waarom is de afspraak ‘NIX 18’ zo belangrijk?

De hersenen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor alcohol en tabak. Hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de kans dat je op latere leeftijd verslavingsproblemen krijgt. En zowel drinken als roken vergroten de kans op allerlei vormen van kanker. Daarnaast nemen door alcohol remmingen af, waardoor jongeren sneller over hun grenzen gaan. Ze krijgen dan eerder met agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken. 

Tips

 • Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het feest, festival of op vakantie geen alcohol drinkt en niet rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel helpt. Kinderen nemen meer van u aan dan u denkt!
 • Blijf consequent en maak geen uitzonderingen. Dat voorkomt discussies als ‘de vorige keer mocht het wel, waarom mag het nu dan niet?’
 • Beloon uw kind als het zich aan de afspraak houdt
 • Heeft uw kind toch gedronken of gerookt? Bespreek dit dan op een rustig moment. Geef duidelijk aan dat u niet wilt dat uw kind alcohol drinkt en leg ook uit waarom u deze regel hebt

Voor meer tips, filmpjes en oefeningen: www.nix18.nl

Zomerschool Winterswijk

Dit jaar is voor de tweede keer ‘Zomerschool Winterswijk’. Drie weken gaan kinderen van nieuwkomers allerlei taalactiviteiten doen.

Voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen, is zes weken zomervakantie best lang. Het praten, lezen en schrijven in het Nederlands gaat hierdoor achteruit. De Zomerschool is voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met een status vanaf 2015.

Taal en spel

’s Morgens doen de kinderen allerlei taalactiviteiten. Na de pauze gaan ze ’s middags sportief en creatief aan de slag. Basisschool leerlingen die alle dagen de Zomerschool volgen, mogen gratis meedoen aan de Winkieweek.

Schooldagen

De Zomerschool is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. Schooldata: 30 en 31 juli, 1, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 augustus. De Winkieweek is van 19 tot en met 24 augustus. 

Aanmelden

Bij Nicole Rouwmaat kunnen ouders van nieuwkomers hun kinderen aanmelden. Dit kan per mail nrouwmaat@winterswijk.nl of telefonisch 06 – 23 79 25 74.

Voor actuele vacatures, banenmarkten en andere interessante nieuwtjes!

Download nu de ‘SDOA werkt’ app!

De ‘SDOA werkt’ app is in eerste instantie voor de klanten van de Sociale Dienst, maar ook voor andere werkzoekenden die op zoek zijn naar werk. U kunt de app downloaden. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.   

Met de app vindt u onder andere makkelijk en snel:

 • Actuele vacatures in Oost Achterhoek en kunt u makkelijk op een vacature reageren.
 • Informatie over interessante evenementen, bijvoorbeeld als banenmarkten en speeddates.
 • Informatie over inleverdata voor inkomensformulieren en betaaldata van uitkeringen.
 • Contactgegevens van de medewerkers van SDOA en WSPA.

Download de app via:

 1. In de Google Play Store of Apple Appstore
 2. Maak uw account aan
 3. Ontdek alles wat de ‘SDOA werkt’ app u te bieden heeft

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum:           Verzenddatum voornemen:

 1. Asbono 08-08-1990                 03-07-2019

2. A.S. Dinar Khiel                         26-05-2000                    01-07-2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Masterveldweg

In verband met werkzaamheden is de Masterveldweg tot en met vrijdag 26 juli afgesloten tussen de Notarisbosweg en de Wandersweg.

Parkeerterrein Parallelweg

In verband met het vervangen van de sensoren is het parkeerterrein op maandag 22 juli afgesloten voor al het verkeer.

Rondweg-West

In verband met werkzaamheden van 22 op 23 juli van 19.00 uur tot 03.00 uur is de Randweg-West in zuidelijke richting afgesloten. Er is een omleiding ingesteld over de Europalaan en Parallelweg.

Rondweg-Zuid

In verband met werkzaamheden van 23 op 24 juli van 19.00 uur tot 03.00 uur is de Randweg-West in westelijke richting afgesloten. Er is een omleiding ingesteld over de Industrieweg, Parallelweg en Europalaan.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 25 en donderdag 27 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 vast

In dit regionale programma staat waar extra hectares aan bedrijventerrein in de Achterhoek nodig zijn en wat de opgaven voor de gemeenten zijn als het gaat om het herstructureren en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen.

Raad stelt bestemmingsplan Fietspad Bataafseweg vast

De vaststelling van het bestemmingsplan maakt de aanleg van een fietspad langs de Bataafseweg mogelijk. Het fietspad is nodig om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Raad verleent theater De Storm subsidie voor vervanging dakbedekking

Theater De Storm krijgt een subsidie van 175.000 euro voor de vervanging van de dakbedekking, onder voorwaarde dat het dak geschikt wordt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Raad stelt aangepaste verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vast

Vanaf 1 mei 2019 geldt er een nieuwe regeling die het mogelijk maakt om vanuit het persoons­gebonden budget een symbolisch bedrag per maand uit te laten betalen aan personen die informele hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen. De Verordeningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2019 en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019 zijn hierop aangepast.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarrekening en jaarverslag 2018 vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de gemeente Winterswijk vastgesteld, de Single Information Audit vastgesteld, ingestemd met het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en kennisgenomen van het accountantsverslag.

Raad stelt 1e Financiële prognose 2019 vast

De raad heeft de gewijzigde structuur van de begrotingsprogramma’s goedgekeurd en de 1e Financiële prognose 2019 vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Raad neemt kennis van jaarrekening en meerjarenbegroting Stadsbank Oost-Nederland

De raad heeft de jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 van de Stadsbank Oost-Nederland voor kennisgeving aangenomen en besloten als zienswijze naar voren te brengen dat de gemeente Winterswijk vasthoudt aan de regionale afspraak van een maximale indexatie van 2,2%.

Raad neemt kennis van Programmabegroting Regio Achterhoek 2020

De raad heeft de Programmabegroting 2020 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

Raad stemt in met uitbreiding koopzondagen in de zomerperiode
Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor om het aantal koopzondagen in zomerperiode van 1 juli tot 1 september met zes uit te breiden. D66 diende een amendement in om de aanwijzing van koopzondagen voortaan te baseren op het advies van de belangenvereniging van centrumwinkeliers ABHCity en het aantal koopzondagen niet meer te beperken in aantal. Dit amendement werd na hoofdelijke stemming met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de extra koopzondagen werd daarna met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Raad stemt unaniem in met aanvullende subsidie voor Boogie Woogie

Cultuurcentrum Boogie Woogie verkeert al geruime tijd in financiële problemen. De raad heeft kennisgenomen van het businessplan van Boogie Woogie om de bedrijfsvoering te verbeteren en besloten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 incidenteel een aanvullende subsidie te verstrekken van 151.423 euro per jaar.

Raad zet samenwerking met rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk voort

De raad heeft de heer dr. Igno Pröpper herbenoemd als lid/directeur van de rekenkamercommissie tot 1 januari 2022. De heer Krist Dekkers is benoemd tot plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie tot 1 januari 2022.

Raad bekrachtigt geheimhouding over advies Park Achterhoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het advies van Hekkelman Advocaten over de ontwikkelingen rond Park Achterhoek. In het collegebesluit van 11 juni 2019 is de raad hierbij geheimhouding opgelegd. De raad heeft deze geheimhouding bekrachtigd.

Raad beëdigt Bénar Bloemendal (Voor Winterswijk) als nieuw commissielid

De raad heeft de heer Bénar Bloemendal beëdigd als commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Raad stelt Kadernota 2019 vast

In de raadsvergadering van 25 en 27 juni stond de Kadernota 2019 centraal. De kadernota is de basis voor de begroting 2020-2023. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de kadernota. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings­voorstellen) ingediend:

 • VVD, WB, GroenLinks, PvdA en D66 dienden een amendement in om te voorkomen dat het budget van de stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk (WCL) met 15.000 euro per jaar wordt verlaagd. Dit amendement kreeg raadsbrede steun.
 • VVD, WB, GroenLinks en PvdA dienden een amendement in om dit jaar 45.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van 15 elektrische laadpalen in de openbare ruimte en bij gemeentelijke gebouwen. Ook dit amendement werd unaniem aanvaard.
 • WB, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 dienden een amendement in om te voorkomen dat de subsidie voor museum De Wereld van Wenters na 2021 wordt stopgezet. Ook dit amendement werd raadsbreed gesteund.
 • D66, CDA en VW dienden een amendement in om de bijdrage die van sportverenigingen wordt gevraagd voor het gebruik van de sportvoorzieningen voorlopig nog niet in te voeren. Dit amendement werd met 9 stemmen voor (D66, CDA, VW) en 12 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Het amendement van het CDA om de vervanging van de laanbomen niet in een lager tempo uit te voeren werd met 9 stemmen voor (CDA, D66, VW) en 12 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • D66 en VW dienden een amendement in om het in de kadernota aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheid om kentekenregistratie en/of cameratoezicht in te voeren te schrappen, vanwege de lage misdaadcijfers in Winterswijk en de inbreuk op de privacy van de inwoners. Dit amendement werd met 2 stemmen voor (D66, VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • VW diende een amendement in om de voorgestelde verhoging van de leges voor een omgevingsvergunning bouw van 2,5% naar 2,625% terug te draaien. Dit amendement werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • VW en D66 dienden een amendement in om de voorgestelde financiering van het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de steengroeve aan te passen. Dit amendement werd met 2 stemmen voor (D66, VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Een motie van GroenLinks, WB, VVD en PvdA om de Erfgoed Klus Brigade met ingang van juli 2019 voor een periode van twee jaar ‘om niet’ gebruik te laten maken van de gemeentelijke huisvesting door het verstrekken van een subsidie ter hoogte van de huur en de geraamde nutskosten werd raadsbreed gesteund.
 • Ook de motie van PvdA, WB, VVD en GroenLinks om ervoor te zorgen dat de buurtbemiddeling op het huidige niveau wordt voortgezet werd unaniem aanvaard.
 • De motie Let’s talk about sex van D66, WB, VVD, GroenLinks en PvdA om met scholen in gesprek te gaan over het onderwerp seksualiteit kreeg ook steun van de voltallige raad.
 • VW en CDA riepen het college op onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden voor de huisvesting van Boogie Woogie. Deze motie werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • VW diende een motie in om naast de plannen voor het Cultuurkwartier ook te onderzoeken wat de kosten zijn van het realiseren van een Woonkwartier in het gebied tussen de Notaristuin, Weurden en Roelvinkstraat. Deze motie werd met 1 stem voor (VW) en 20 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.
 • De motie van het CDA om het duurzaamheidsfonds te bestemmen voor doelgroepen die niet bij marktpartijen terecht kunnen voor een lening werd met 8 stemmen voor (CDA, VW) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) verworpen.

Na de stemming over de moties en amendementen werd het voorstel over de Kadernota 2019 in stemming gebracht. De raad nam het voorstel met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, VW) en 7 stemmen tegen (CDA) aan.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 25 en donderdag 27 juni.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

“Waar de visie ontbreekt regeert de boekhouder”, was de eerste reactie van het CDA op de kadernota. Na twee avonden vergaderen bleek dit volledig te kloppen. Visieloos wordt er bezuinigd op voorzieningen die belangrijk zijn voor Winterswijk. Zo wordt Zwembad Jaspers met ruim de helft gekort en moet Boogie Woogie het in 2022 met ongeveer 5 ton minder doen. Een onderbouwing kon het college niet geven. Daarnaast moeten de sportverenigingen opnieuw een crisisbijdrage gaan betalen van 75.000 euro per jaar. Als CDA kunnen we met deze visieloze bezuinigingen niet akkoord gaan en daarom hebben we tegen de kadernota gestemd. Tussendoor was er ook nog een gewone raadsvergadering. Daarin kwam het voorstel voor 6 extra koopzondagen aan de orde, waarvoor geen draagvlak is onder de ondernemers. Als CDA hebben we aangegeven dat het een slecht voorstel is, omdat er een gatenkaas gaat ontstaan van winkels die open en winkels die dicht zijn. Eigenlijk was alleen de VVD, met 3 zetels, voor het voorstel. Maar vanwege de afspraken die zijn gemaakt in de coalitie stemden ook GroenLinks, de PvdA en WB voor het voorstel. Zo kan het dus gebeuren dat een voorstel waar geen draagvlak voor is toch wordt aangenomen. Als CDA hebben we aangegeven dat dit een slechte zaak is voor Winterswijk. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Vorige week stond de kadernota weer op de agenda van de gemeenteraad. De lokale Prinsjesdag, waar de plannen voor 2020 worden gepresenteerd door het college. Vanwege de grote hitte was er uitgeweken naar de kleine zaal in De Storm. Hier heeft de coalitie de plannen kunnen uitleggen en toelichten. Winterswijk staat er financieel goed voor, maar dat betekent niet dat we het geld zomaar kunnen uitgeven. Het is belangrijk te investeren op dit moment vindt Winterswijks Belang en gelukkig ook de grote meerderheid van de raad. We willen inzetten op werkgelegenheid, maar ook op armoedebestrijding. We willen goed zwem- en muziekonderwijs, en goede toekomstbestendige voorzieningen die ook in de volgende periodes betaalbaar blijven. Daarnaast willen we Winterswijk leefbaar en aantrekkelijk houden. Voor u als inwoner en voor al onze gasten die weer zorgen dat vele Winterswijkers hier hun brood kunnen verdienen. Het bezoekerscentrum bij de steengroeve, het Cultuurkwartier met veel ruimte voor wonen en het grote fonds waaruit ook u straks goedkoop geld kunt lenen om uw huis te verduurzamen stonden op de agenda. Winterswijks Belang kijkt samen met de VVD, GroenLinks en de PvdA met vertrouwen naar de toekomst. We vinden daarbij gelukkig vaak D66 aan onze zijde. Wij wensen iedereen veel zon deze vakantie! Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD

Winterswijk, daar wil ik zijn! Dat is de titel van de toekomstvisie Winterswijk zoals die in het coalitieakkoord staat. De kadernota waarin het college de plannen voor het komend jaar en daarna voorstelde stond in het teken van de toekomst zoals die in de toekomstvisie beschreven is. Maar ook de besluiten over het Cultuurkwartier en de extra koopzondagen in de zomer stonden in het teken van de toekomst. Winterswijk heeft alles in zich om een A-merk te worden. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we nu de juiste stappen voor zetten. We gaan investeren in duurzaamheid en klimaatadaptatie en blijven gesubsidieerde instellingen steunen. Wel zullen we samen met muziekschool Boogie Woogie en Zwembad Jaspers de komende jaren moeten zoeken naar een andere manier van werken, zodat deze instellingen ook in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de toekomstvisie. De VVD denkt dat het met een meer vraaggerichte aanpak ook met minder subsidie moet lukken. Ook komt er meer ruimte voor industrie en woningen. Dat is ook hard nodig. De vraag is er en we willen groeien naar 31.000 inwoners. Met meer inwoners blijven voorzieningen betaalbaar en kunnen de lasten voor de inwoners acceptabel blijven. Daar zetten wij ons voor in! Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

Op dinsdag- en donderdagavond besprak de raad het beleidskader voor de komende jaren. Met een financiële meevaller van 1,5 miljoen euro was het voor de coalitie niet moeilijk om enkele pijnpunten uit de kadernota van tafel te halen. De oppositie had het moeilijker. De enige oppositie kwam eigenlijk van D66 met kritische puntjes en originele bijdragen. Het CDA bleef maar hameren op het ‘onrecht’ dat de sportsector werd aangedaan door een kleine bijdrage voor de sportvoorzieningen te vragen. Ook vond het de extra ambtenaren voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda niet nodig. Deze ook al eerder vertoonde ‘duurzaamheids-vertragings-tactiek’ van het CDA kreeg geen meerderheid. VW heeft de strategie ontwikkeld om overal het woord over te voeren en te melden dat veel kiezers dit van haar vragen. In feite heeft het steeds opnieuw weinig om het lijf en is het enige effect dat vergaderingen langer duren dan nodig is. Het meest verwonderlijke was evenwel, dat VW toch instemde met de kadernota. Het college van WB, VVD, GroenLinks en de PvdA toonde zich standvastig en de coalitiefracties demonstreerden een soepele samenwerking. Dat geeft veel vertrouwen voor de komende jaren, waarin duurzaamheid, armoede, wonen en werken de grote onderwerpen zullen zijn. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Ik wil niet generaliseren. Maar soms moet dat toch om te zeggen wat je zeggen wilt. Winterswijkers ken ik als mensen die graag hun eigen boontjes doppen. Uitstekend natuurlijk. Maar soms gaan ze daarin zover dat ze hun problemen hardnekkig voor zichzelf houden. Tijdens de vergaderingen over de kadernota riep ik inwoners op uit de schaduw van hun schaamte te stappen. Er zijn de nodige inwoners die zich schamen en daarom in stilte hun lot dragen. Mensen die het financieel zwaar hebben. Mensen die worstelen met het energiezuinig maken van hun oude eigen woning. Mensen die nauwelijks sociale contacten meer hebben. Mensen die niet of moeilijk kunnen lezen en/of schrijven. Mensen die daarom geen beroep doen op regelingen die hen misschien kunnen helpen. Uit schaamte houden ze hun nood binnenskamers. Niet doen. Jij bent niet de enige. Helaas zijn er ettelijke duizenden zoals jij. Daarom: stap uit de schaduw van jouw/uw schaamte. Als je er niet meer uitkomt, deel dan je zorgen met je omgeving. Ga op zoek naar instanties die je kunnen helpen. Nee, de overheid en organisaties zijn geen tovenaars. Maar ze zullen hun best doen. In de schaduw van je schaamte blijven zitten helpt zéker niet. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De voorbode voor de begroting van 2020 stond deze raadsvergadering ter discussie, of anders gezegd de kadernota. Een kadernota die veel stof deed opwaaien, dat zag je alleen al aan de vele inspraak die geleverd werd door inwoners van Winterswijk. Deze inspraak ging veelal over de bezuinigingen die voorlagen in de kadernota. Dat je op een gegeven moment moet gaan kijken hoe je deze voorzieningen voor de lange termijn toekomstbestendig gaat maken, konden wij als D66 alleen maar onderschrijven en ondersteunen. Echter viel D66 wel over de bezuinigingen op onze basisvoorzieningen, waaronder Zwembad Jaspers en de sportverenigingen. D66 vindt dat de raad het naoberschap, het nuchtere en tegelijk ons prachtige dorp voorop moet zetten. We moeten ervoor knokken! Knokken voor ons landschap, knokken voor onze vrijwilligers, voor onze verenigingen, voor onze basisvoorzieningen, voor onze werkgelegenheid en bovenal voor al onze inwoners. Oftewel het belang voor Winterswijk! En D66 realiseert zich dat knokken alleen niet opgaat. We moeten samenwerken, op zijn minst als raad maar bovenal met onze inwoners. Kiezen voor die toekomst is dus kiezen voor samenwerking, kiezen voor onze inwoners en kiezen voor behoud van goede voorzieningen. Om die reden stemde D66 in met kadernota, maar met uitzondering van de bezuinigingen op de basisvoorzieningen. Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Twee avonden waren er nodig om de kadernota te bespreken. Aan deze opmaat voor de in oktober te presenteren begroting worden normalerwijze tijdens de behandeling in de raad nog de nodige wijzigingen toegevoegd. Wijzigingen tot stand gebracht door het politieke spel van oppositie en coalitie. Helaas was er dit keer weinig of geen politieke speelruimte. De coalitie hield de kaken op elkaar en was geheel niet toegeeflijk. Al met al een bijzondere vergadering met veel gekissebis en niet veel goeds voor Winterswijk.

Namens ‘Voor Winterswijk’ heb ik onder andere aandacht gevraagd voor de volgende punten:

 • Het beter betrekken en beter laten participeren van inwoners bij de door de gemeente te nemen besluiten, dus geen schijnparticipatie.
 • Het behoud van ruime openingstijden voor onze gemeenteloketten en niet zoals nu besloten is de deur op vrijdagmiddag te sluiten.
 • Terugdraaien van de voorgenomen verhoging van de legeskosten voor bouwvergunningen en de verhoging OZB die ons door de achterdeur opgelegd wordt. Dit zijn verkapte bouwboetes.
 • Het vereenvoudigen van het aanvragen van een evenementenvergunning.
 • Onderzoek doen naar mogelijkheid van het bouwen van een woonkwartier in plaats van het Cultuurkwartier.
 • Onderzoek doen naar mogelijkheid om Boogie Woogie in het Gerrit Komrij College onder te brengen.
 • Het vele zwerfvuil en volle vuilnisbakken in en rond ons koopcentrum.
 • Een lening in plaats van 1 miljoen euro subsidie voor Terra Temporalis.

Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/