Gemeentenieuws Week 30 21-07-2015

0
4644

Vergaderingen

Vergadering Seniorenraad op 27 juli 2015
De Seniorenraad vergadert op maandag 27 juli aanstaande om 9.30 uur in
Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. De bijeenkomst duurt tot circa 12.00 uur en is openbaar.
U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aan het begin van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over een onderwerp dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

De stichting heeft tot doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren
In Winterswijk. Onder senioren wordt hierbij verstaan inwoners van 55 jaar en ouder.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over beleidsvoornemens van de gemeente. Werkvelden van de Seniorenraad zijn: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 2 juli de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Regeling Melding Vermoeden Misstand 2015 voor griffiemedewerkers vast
In deze regeling is bepaald op welke wijze ambtenaren moeten handelen als zij een vermoeden van een misstand willen melden.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling voor griffiemedewerkers vast
De raad heeft een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR-UWO) vastgesteld voor ambtenaren van de griffie.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Watermolencomplex Den Helder’ vast
De raad heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en ingestemd met de zienswijzennota. Aanpassing van het bestemmingsplan is nodig om drie wooneenheden te kunnen realiseren in de monumentale watermolens aan de Mr. A.Th. ten Houtenlaan in het Woold.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Geldereschweg 67a’ vast
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de vestiging van een recreatief bedrijf op het adres Geldereschweg 67a in Meddo mogelijk.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Europalaan 25-71’ vast
Het vastgestelde bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de bouw van 16 grondgebonden woningen op het perceel gelegen tussen Europalaan, Hazelderstraat, Leeuwerikstraat en Merelstraat.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Dennendijk 44’ vast
Met het vaststellen van dit bestemmingsplan is de bestemming van het perceel Dennendijk 44 te Winterswijk teruggebracht van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ om de bouw van één woning mogelijk te maken.

Raad stemt in met gebiedsvisie voor ’t Hilgelo
In december 2013 is Leisurelands (voorheen RGV) eigenaar geworden van recreatiegebied ’t Hilgelo. Leisurelands heeft vervolgens een gebiedsvisie opgesteld voor de toeristische en recreatieve ontwikkeling van ‘t Hilgelo. De raad heeft hiermee ingestemd.

Raad stemt in met Nota van Uitgangspunten Basismobiliteit Achterhoek
De provincie Gelderland is op 1 januari 2014 gestopt met de uitvoering van de Regiotaxi. De provincie wil het flexibele openbaar vervoer integreren in een nieuwe regionale vervoervoorziening. Voor de uitvoering hiervan hebben de provincie en de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De raad heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten Basismobiliteit Achterhoek.

Raad stemt in met statutenwijziging Stichting Achterhoek VO
De statutenwijziging houdt verband met een voorgenomen uitbreiding van de Stichting Achterhoek VO met de Stichting Praktijkschool Oost Achterhoek en het voorkomen van een verdunning van het leerlingenpotentieel door de vestiging van nieuwe onderwijsaanbieders in deze regio.

Raad neemt kennis van programmabegroting 2016-2019 Regio Achterhoek
De raad heeft kennisgenomen van de programmabegroting 2016-2019 van de Regio Achterhoek en besloten geen zienswijze in te brengen.

Raad neemt kennis van jaarverslag en jaarrekening 2014, eerste bestuursrapportage 2015 en begroting 2016 SDOA
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft de jaarrekening 2014, de eerste bestuursrapportage 2015 en de Programmabegroting 2016 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raad heeft kennisgenomen van deze stukken en ingestemd met het inbrengen van de voorgestelde zienswijzen.

Raad neemt kennis van jaarverslag en jaarrekening 2014, eerste begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 Omgevingsdienst Achterhoek
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft de jaarstukken 2014, de eerste begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd en hen in de gelegenheid gesteld hierop hun zienswijze naar voren te brengen. De raad heeft besloten niet in te stemmen met de begroting 2016 en brengt als zienswijze in dat de verhoging van de inwonerbijdrage voor Winterswijk hoger uitpakt dan de regionale afspraak van 0,75%.

Raad neemt kennis van programmabegroting 2016 en jaarstukken 2014 GGD Noord- en Oost-Gelderland
De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft de voorlopige jaarstukken 2014 en de Programmabegroting 2016 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd en hen in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze naar voren te brengen. De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2014 en besloten geen zienswijze op de concept-Programmabegroting 2016 in te dienen.

Raad neemt kennis van jaarverslag 2014 en begroting 2016 Stadsbank Oost Nederland
De Stadsbank Oost Nederland heeft het (concept)jaarverslag 2014 en de (concept)begroting 2016 (inclusief de meerjarenraming 2017-2019) aan de deelnemende gemeenten voorgelegd en hen in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze naar voren te brengen. De raad heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2014 en brengt bij de begroting 2016 en meerjarenraming 2016- 2019 als zienswijze in dat de gemeenten in de Achterhoek regionale afspraken over het accres hebben gemaakt.

Raad stelt bestemmingsplan ‘De Slingeweg 13, Woold’ vast
De eigenaar van het perceel De Slingeweg 13 wil naast zijn perceel een rijhal bouwen. Daarvoor is een bestemmingswijziging noodzakelijk. De raad heeft het bestemmingsplan ‘De Slingeweg 13, Woold’ vastgesteld met 15 stemmen voor (WB, CDA, VVD, D66) en 6 tegen (PvdA, SP).

Raad neemt kennis van Onderzoek uitvoering Participatiewet
Het bestuur van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft in december 2014 laten onderzoeken wat de organisatie nodig heeft om de Participatiewet ‘breed’ uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Onderzoek uitvoering Participatiewet’. De raad heeft kennisgenomen van dit rapport en ingestemd met de uitvoering van de Participatiewet ‘breed’, inclusief de overdracht van de functies van het Ontwikkelbedrijf van Hameland naar SDOA.

Raad stemt in met ontmanteling Hameland
Op 1 mei 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het sociale werkvoorzieningsbedrijf Hameland het besluit genomen Hameland te ontmantelen. Deze ontmanteling dient op 1 januari 2017 of zoveel eerder als mogelijk afgerond te zijn. Bij de behandeling van dit agendapunt bracht de PvdA een motie in waarin het college wordt gevraagd om een aantal opties uit te werken over het toekomstig beschut werken en met de WSW-raad af te stemmen op welke wijze de huidige expertise van Hameland zo veel mogelijk behouden kan blijven in de nieuwe opzet. Nadat wethouder Aalderink had toegezegd dat hier bij de ontmanteling rekening mee wordt gehouden, trok de PvdA de motie in. Vervolgens werd het raadsvoorstel in stemming gebracht. De raad stemde in met de ontmanteling van Hameland met 18 stemmen voor (WB, CDA, VVD, PvdA, D66), 3 stemmen tegen (SP).

Raad brengt zienswijze in op jaarplan 2015 Hameland
De raad heeft kennisgenomen van de gewijzigde begroting 2015 en het jaarplan 2015 van het sociaal-werkvoorzieningsbedrijf Hameland. De raad brengt als zienswijze op het jaarplan 2015 in dat Hameland extra dient in te zetten op het detacheren van SW-medewerkers bij reguliere bedrijven.

Raad stemt in met nieuwe regeling EUREGIO, lidmaatschapsbijdrage en benoeming leden Algemeen Bestuur
De raad heeft ingestemd met de nieuwe regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO en besloten toe te treden tot dit openbare lichaam op het tijdstip van oprichting daarvan. De raad heeft ook ingestemd met een lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 per inwoner per jaar. De raad heeft de heer M.J. van Beem en mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst-van Dinteren benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur en de heer H.J.G. Gommers en de heer F. Vlam tot plaatsvervangend lid.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de raadsfracties terug op de raadsvergadering van 2 juli.

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang:
Na de invoering van de Participatiewet dragen wij als gemeente Winterswijk de zorg voor iedereen die op zoek is naar werk, begeleid werk of anderszins een nuttige dagbesteding zoekt. Die taak moeten we integraal uit gaan voeren met aanzienlijk minder geld, waarbij de lat ook nog hoger komt te liggen als het gaat om de aantallen mensen die we aan het werk moeten helpen. Iedereen telt mee: Wajongers, Wsw’ers, ‘gewone werklozen’. Iedereen moet op een passende wijze aan de slag. Dat betekent dat we organisatorisch moeten veranderen en op de werkvloer en in de maatschappij ruimschoots plaats moeten maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vraagt soms om ingrijpende veranderingen die we zo zorgvuldig mogelijk moeten uitvoeren met het oog op de mensen waar het om gaat. Het besluit in de gemeenteraad om de sociale werkvoorziening Hameland te ontmantelen is voor WB een stap in de richting van de integrale benadering van deze enorme uitdaging. We hebben binnen de gemeenteraad afgesproken dat we niet méér geld uit gaan geven dan we beschikbaar hebben voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat betekent dat we in de toekomst méér mensen aan werk moeten helpen met minder geld. Daarbij zullen we dan uiterst slim te werk moeten gaan, moeten snijden in overheadkosten met een slanke organisatie om zoveel mogelijk geld ter beschikking te hebben voor de mensen die onze steun hard nodig hebben. WB heeft uitgesproken dat de veranderingen zo snel mogelijk duidelijkheid op moeten leveren voor de betrokken mensen, waarbij de kwetsbare groepen centraal moeten staan.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA:
Afgelopen raadsvergadering moesten we een besluit nemen over de ontmanteling van de werkvoorziening Hameland. Tom de Graaff heeft aangegeven dat het CDA niet tevreden is over het optreden van Hameland in de afgelopen jaren. Er is de afgelopen jaren miljoenen verlies geleden. In 2014 niet meer, maar toen zijn veertien van de zeventien bedrijfsdoelstellingen niet gehaald. Met de komst van de Participatiewet hebben de samenwerkende gemeenten er voor gekozen om een deel van de taken van Hameland uit te laten voeren door de sociale dienst, en een deel van de taken gaan de gemeenten zelf uitvoeren. Deze plannen zien er veelbelovend uit en het gemeenschapsgeld wordt efficiënter besteed. Het CDA is daar voorstander van.
Daarnaast heeft Carla te Voortwis aandacht gevraagd voor de dienstverlening van ROVA. Voor het ophalen van het plastic afval hebben de huishoudens in Winterswijk er een container bijgekregen. Dit is voor iedereen dezelfde maat, terwijl voor Winterswijkers die met hun container door hun huis moeten een kleinere container veel makkelijker is. Op dit moment is dat niet mogelijk. De wethouder heeft toegezegd om daar bij de evaluatie aandacht aan te schenken. Het CDA hoopt dat ook hier maatwerk mogelijk wordt. Tot slot wenst het CDA iedereen een goede zomervakantie toe!
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Gosse Visser, fractievoorzitter VVD:
De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van de medewerkers van Hameland. We hebben daarom een nauwkeurige afweging gemaakt over de ontmanteling van Hameland, waarbij wij in het voortraject bij onduidelijkheden vragen hebben gesteld aan de wethouder. Op basis van het plan en de aanvullingen van de wethouder hebben wij net als de meeste partijen in de raad ingestemd met het voorstel. Onze afwegingen kunt u lezen op winterswijk.vvd.nl. Vanzelfsprekend zullen wij de komende periode de uitwerking van het plan kritisch blijven volgen.
De VVD heeft ook vragen gesteld over veiligheid en leefbaarheid. De VVD was blij om van het college in de raadsvergadering te horen dat de suggesties van VVD-raadslid Tom van Beek op het gebied van blusvijvers en de aanpak van de verloedering van het pand van Autopalace door het college worden opgepakt. Niet in plannenmakerij blijven hangen, maar praktisch aanpakken en handig combineren. De VVD vond het ook stil rond het plan van aanpak van de bedrijvenaanjager, terwijl dit wel zeer belangrijk is voor de werkgelegenheid in Winterswijk. Het college heeft na de vraag van VVD-raadslid Inge klein Gunnewiek toegezegd om het plan tijdens de volgende commissievergadering te presenteren.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Elvira Schepers, raadslid PvdA:
Het zal niemand ontgaan zijn… de afgelopen raadsvergadering stond de Winterswijkse PvdA-fractie voor een moeilijk besluit. Stemmen we in met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling Hameland te ontmantelen of niet?
In de afgelopen weken voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de fractie zich uitgebreid laten informeren door veel verschillende mensen. We ontvingen vele berichten en brieven, we woonden verschillende bijeenkomsten bij en gingen in gesprek met leden van de ondernemingsraad, een delegatie van de Wsw-raad en Tweede-Kamerlid John Kerstens. In alle brei van informatie was voor de PvdA-fractie één ding heel helder: het gaat primair om de Wsw-medewerkers. Voor deze groep kwetsbare mensen moeten zaken als de begeleiding, opvang na detachering en het zogenaamde ‘beschut binnen werken’ goed geregeld zijn.
Het ontmantelingsplan bevat nog veel onduidelijkheden. De PvdA-fractie had dit graag anders gezien. Vandaar dat de PvdA-fractie een motie had voorbereid met als belangrijkste uitgangspunt dat de Wsw- raad nadrukkelijk moet worden betrokken bij alle toekomstige ontwikkelingen. Wethouder Aalderink deed direct toezeggingen op alle punten uit de motie, waardoor het indienen van de motie overbodig werd. Het doel van de PvdA-fractie was bereikt. Extra aandacht voor de kwetsbaarste groep in onze samenleving. De PvdA kon hierna instemmen met het voorstel tot ontmanteling.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Jeroen Rensen, fractievoorzitter SP:
De raadsvergadering van juli was voor de SP-fractie een raad met een slechte afdronk. Eerst was er het bestemmingsplan voor de Slingeweg, dat naar ons idee onvoldoende onderbouwing kent. Een paardenhouderij die als hobby vergroot gaat worden en bedrijfsmatig van structuur wordt. Is het hobby of bedrijf? Gaan we uit van een bedrijfsmatige uitoefening, dan horen daar wettelijke regelgeving en milieunormen bij. Deze werden nergens genoemd. Hier hebben we dan ook in het kader van milieu en welzijn tegen gestemd.
Voor de werknemers bij Hameland in Winterswijk was de afgelopen raadsvergadering een teleurstelling. Op de agenda stond de ontmanteling van de samenwerking tussen de gemeenten die Hameland vormgeven.
De SP-fractie heeft, helaas vergeefs, geprobeerd de raad op andere gedachten te brengen. Naar het idee van de SP is de wijze waarop er nu gewerkt wordt rondom Hameland niet de juiste is. Het proces verloopt naar ons idee verkeerd om. Eerst wordt Hameland afgebroken en vervolgens worden er plannen gemaakt om de problemen op te lossen. Eerst duidelijk hebben hoe we de Participatiewet willen uitwerken en dan pas concreet gaan toepassen op de verschillende werkgebieden lijkt ons verstandiger. Wat zijn de achterliggende oplossingen voor de Wsw-ers? Zonder gedachten hierover beslis je niet over 1.600 medewerkers. Bezint eer ge begint.
Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl

Franklin Vlam, fractievoorzitter D66:
Nu akkoord geeft duidelijkheid voor betrokkenen Hameland
Naast de vele akkoordstukken stond er nog een aantal bespreekstukken op de agenda. De ontmanteling van Hameland stond in het middelpunt van de belangstelling. Dat bleek wel uit de vele toehoorders die naar het gemeentehuis waren gekomen om de raadsleden daarover te horen. Een aantal vragen van raadsleden over het op te halen huisvuil, de stand van zaken rond Autopalace, beschikbaarheid van voldoende industrieterrein, aanwezigheid van blusvijvers in het buitengebied, aanleg van wegen met provinciegeld werden door de wethouders naar behoren beantwoord. De vraag van D66 om de aanleg van de ontsluiting Arrisveld en de nieuwe rotonde op de Groenloseweg maar te stoppen werd door de wethouder niet gedeeld. Ook Winterswijks Belang deed hierover nog een duit in het zakje en vroeg zich af of D66 niet teveel politiek bedreef in plaats van een vraag te stellen aan het college. De fractievoorzitter van D66 gaf aan juist met politiek bezig te zijn in de raad.
D66 was blij dat bijna alle fracties positief reageerden om nu het besluit te nemen in te stemmen met de ontmanteling van Hameland per 1 januari 2017 of eerder en daarvoor budget beschikbaar te stellen. Noodzakelijk om dat nu het proces kan beginnen, waarbij alle betrokkenen een steentje bij kunnen dragen en er snel over heel veel zaken duidelijkheid kan komen. Daar zullen alle betrokkenen naar uitkijken.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl