Gemeentenieuws week 40

0
125

Koninklijke onderscheiding voor Jan Wilterdink

Jan Wilterdink (53) uit Winterswijk is maandag 24 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor sportclub Kotten en fusieclub FC Trias. Burgemeester Bengevoord reikte de onderscheiding aan hem uit tijdens de algemene ledenvergadering van FC Trias.

Verdiensten

Jan Wilterdink heeft zich de afgelopen 22 jaar voor de Winterswijkse voetbalsport ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van sportclub Kotten, die in 2002 is gefuseerd in FC Trias. Van 1996 tot 2002 was de heer Wilterdink lid van het algemeen bestuur van sportclub Kotten. In deze periode was hij actief bij de sponsoring en PR, vervulde bestuursdiensten bij thuis- en uitwedstrijden en was voorzitter van de werkgroep jeugd. Naast de voetbalactiviteiten is de heer Wilterdink actief bij de organisatie van sociale activiteiten binnen de vereniging.

Vernieuwing wijk De Pas

In 2019 is de gemeente van plan om de openbare ruimte in wijk De Pas op te knappen. Het gaat onder andere om vernieuwing van de bestrating, groen en verlichting.

Woningcorporatie De Woonplaats wil graag investeren in de duurzaamheid van haar woningen in de wijk. Wethouder Saris: “Wijk De Pas stond al op de nominatielijst van beide partijen om aangepakt te worden. Dat willen we nu gezamenlijk doen. Daarbij zien we een kans om het breder aan te pakken en samen met bewoners op te trekken om de wijk toekomstbestendig te maken. Samen maken we immers de wijk!”.

Nieuwe ‘brede’ wijkaanpak samen met bewoners

Naast de kwaliteit van alleen het woon- en leefklimaat willen we samen met bewoners óók kijken naar wat de wijk nu en in de toekomst daarnaast nog meer nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als woonbehoefte, voorzieningenniveau, veiligheid en leefbaarheid, zorgbehoefte en mobiliteit. Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is. Wethouder Aalderink voegt hieraan toe dat het plan niet vast ligt: “We kijken samen met bewoners en andere betrokken partijen naar de wensen en behoeften in de wijk. Deze bevindingen zetten we om naar wijkopgaven. Samen gaan we aan de slag om deze opgaven tot uitvoering te brengen. Deze uitvoering kan over een aantal jaar uitgesmeerd worden waarbij er gaandeweg door nieuwe bevindingen andere keuzes gemaakt kunnen worden”.  Deze ‘brede’ wijkaanpak door bewoners, gemeente en woningcorporatie samen, is nieuw en uniek voor Winterswijk.

Woningcorporatie De Woonplaats bezit 104 woningen in wijk De Pas.

De Woonplaats is al begonnen met het verduurzamen van woningen. De heer Soepenberg, directievoorzitter van woningcorporatie De Woonplaats: “Wij hebben reeds ervaringen in andere gemeenten met burgerparticipatie. We vinden het erg belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen. Dat zijn zowel de bewoners, maar ook de gemeente, de zorg, politie en andere partijen”.

Plan van aanpak

Als de gemeenteraad instemt met de begroting 2019 kunnen wij de plannen verder gaan uitwerken. Het project krijgt dan samen met bewoners concreet vorm.

Begroting 2019 in Vogelvlucht

U vindt via een uitneembare katern elders in deze krant een verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting, te weten de ‘Begroting 2019 in Vogelvlucht’. Deze uitgave is een handig bewaarexemplaar, waarin u op eenvoudige wijze kennis kunt nemen van onze ambities voor het komende jaar. U kunt de volledige versie van de begroting 2019-2022 en de ‘Begroting 2019 in Vogelvlucht’ ook op onze website www.winterswijk.nl bekijken.

Besluitvorming gemeenteraad

  • Op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting.
  • In de aanloop naar deze vergadering is het op donderdag 11 oktober voor inwoners, bedrijven en instellingen mogelijk om in te spreken over de begroting. Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk woensdag 10 oktober voor 12.00 uur te melden bij de griffie, telefoonnummer (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur. 

Samen voor een gezondere sportkantine

Onder grote belangstelling is maandag 24 september de bijeenkomst ‘Gezond Sportklimaat’ bij Atletiekvereniging Archeus gevolgd.

Vertegenwoordigers van 17 (sport)verenigingen gingen met elkaar het gesprek aan over alcoholmatiging en een gezond sportbeleid. “Echt geweldig deze volle zaal. Dit toont de betrokkenheid van ouders, onderwijs en de sportclubs om samen te werken aan het verminderen van alcoholgebruik en te gaan voor een gezond sportbeleid”, vertelt burgmeester Bengevoord.

Gezond nagenieten

Team:Fit verzorgde een presentatie over hoe je samen gezond kunt nagenieten van een goede training of fanatieke wedstrijd. Met voorbeelden is uitgelegd welke rol verenigingen kunnen pakken om een bijdrage te leveren aan gezonde leden. Van Team:Fit kunnen de sportverenigingen hulp ontvangen om zo samen een gezonde sportkantine te realiseren.

Verantwoord alcoholgebruik

Wethouder Ilse Saris vertelde over verantwoord alcoholgebruik. “Per jaar sterven er zes kinderen aan overmatig alcoholgebruik. Dit moet niet mogelijk zijn. Het drinken van alcohol zit in ons DNA. En dat is echt iets wat we met elkaar moeten zien te doorbreken”, aldus wethouder Saris.

Effect van alcohol bij kinderen

Dr. Nico van der Lely, kinderarts van het Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft nam de zaal in een boeiend verhaal met een hoog tempo mee over de effecten van alcohol bij kinderen. Op initiatief van dr. Lely werd de leeftijdsgrens voor drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Hij richtte in 2006 de alcoholpoli op in het ziekenhuis waar hij werkt. “Overmatig alcoholgebruik bij de jeugd maakt de kinderen letterlijk dommer. Twee keer flink dronken en het IQ daalt tien tot vijftien punten. Dat scheelt zo een schoolniveau”, geeft dr. Lely aan.

Mogelijkheden matigen alcoholgebruik

Matthea Kwint van NOC*NSF ging met de zaal in gesprek over mogelijkheden welke verenigingen in kunnen zetten voor het matigen van alcohol in kantines. Opties hiervoor zijn het aanpassen van schenktijden. Geen alcohol schenken op momenten dat in de kantine jeugd aanwezig is. Of een afspraak maken met spelers uit hogere teams dat zij een voorbeeld functie hebben. Alle geopperde ideeën worden verzameld en teruggekoppeld aan de verenigingen die aanwezig waren tijdens deze bijeenkomst.

Informatie en samenwerking

Na afloop ontvingen de aanwezigen informatie van onder andere Iriszorg en GGD-NOG. Verenigingen kunnen samen met het ondersteuningsaanbod van organisaties verder werken om samen een gezondere sportkantine te realiseren. “Deze avond is goed ontvangen bij het publiek. Met de opgedane kennis en de informatie biedt het echt kansen om met elkaar een gezondere sportkantine te realiseren”, vertelt Guido de Vries, beleidsmedewerker Jeugd.

Vervanging straatverlichting

Vanaf begin oktober wordt in diverse straten in Winterswijk de straatverlichting aangepakt.
In meerdere straten constateren wij dat de verlichting niet goed werkt. Reden hiervoor is dat een of meerdere LED lampjes geheel uitgevallen zijn of minder licht geven dan gewenst.
Na overleg met de fabrikant is besloten de armaturen met gebreken te vervangen.

De werkzaamheden bestaan uit het verwisselen van LED-armaturen voor een nieuwe uitvoering.  De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en nemen naar verwachting in totaal een aantal weken in beslag.

De te vervangen verlichting bevindt zich in de volgende gebieden:

  • In de omgeving van de Oostervoort
  • In de omgeving van de Pelkwijk
  • In de omgeving van Industrieterrein Zuid
  • Bij het station langs de fietstunnel, aan de Stationsstraat

Benieuwd of we ook bij u in de straat aan de slag gaan? Een volledige lijst van alle straten waar de werkzaamheden plaatvinden, vindt u op onze website.

‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’

Brandweer gaat landelijk op kraambezoek

De Nationale Brandpreventieweken vinden jaarlijks plaats gedurende de maand oktober. De 25 brandweer veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken met allerhande partners samen om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken.

Vanaf 1 oktober staan de landelijke Brandpreventieweken in het teken van de oproep ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. ‘’Met die boodschap gaat de Brandweer door het hele land daadwerkelijk op kraambezoek om met ouders samen te werken aan de veiligheid van hun gezin. Jonge ouders gebruiken bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met een hoog brandrisico, zoals een wasdroger. Daarnaast is er in een druk gezin vaak minder tijd om na te denken over de risico´s op brand”, legt René Hagen, voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken en lector brandpreventie aan de Brandweeracademie uit. De campagne richt zich onder andere op het voorkomen van brand, het plaatsen van rookmelders, stofvrij maken van apparatuur, het blussen van een brand en het bespreken van een vluchtroute.

Brandweer landelijk op kraambezoek

Met felicitaties en makkelijk toepasbare tips voor een brandveilige start voor jonge ouders, stapt de brandweer vanaf 1 oktober met haar samenwerkingspartners door het hele land af op jonge ouders. De ouders van de eerste baby geboren in oktober zal burgemeester Bengevoord bezoeken om een geboortjekoffertje uit te reiken. Alle ouders die in de maand oktober een kindje verwelkomen ontvangen een geboortetas bij de aangifte aan de publieksbalie.

Colofon bij Brandweer team Achterhoek Oost het telefoonnummer wijzigen in:

088 310 4000

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 13 oktober vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden. Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen. Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

De openingstijden van het milieubrengstation zijn:

Woensdag:       12.00 uur – 16.00 uur

Vrijdag:            12.00 uur – 16.00 uur

Zaterdag:         09.00 uur – 16.00 uur 

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld. Heeft u vragen over de afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via bovengenoemde gegevens.

Word ook lid van het GGD-panel ‘NOG beter weten’!

Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zetten wij ons in om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en bevorderen. Dat kunnen wij niet zonder uw hulp. Daarom horen wij graag uw mening over belangrijke onderwerpen die met gezondheid te maken hebben! Helpt u ons?

Over het GGD-panel

U kunt meedoen aan het panel als u 18 jaar of ouder bent. Als lid van het GGD-panel sturen wij u een paar keer per jaar een e-mail om een vragenlijst in te vullen. U beslist zelf per keer of u de vragenlijst invult. Het invullen van een vragenlijst kost u slechts 5-10 minuten tijd. De vragen gaan telkens over een ander onderwerp dat met gezondheid te maken heeft. Na afloop van het onderzoek mailen wij u de resultaten.

Aanmelden en informatie

Meer informatie en aanmelden is te vinden op http://www.ggdnog.nl/panel.

Meedoen wordt beloond! Iedere keer dat u meedoet aan een onderzoek maakt u kans op een VVV-bon ter waarde van € 25,00. Wilt u niet meer meedoen? Dan kunt u zich op elk moment weer uitschrijven voor het panel. 

Het preventie platform jeugd presenteert: “Oktober; de maand van de opvoeding”!

In oktober organiseert het platform verschillende activiteiten voor ouders, kinderen en professionals in het kader van de maand van de opvoeding. Vooraf aanmelden is nodig.

Mindset voor kinderen van de basisschool op maandag 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Een workshop voor ouders. Locatie: Groenlo, Hart van Grolle, Beltrumsestraat 17.

Buurvrouw en Buurvrouw door PEER Toftheater op woensdag 10 oktober van 15.00 tot 15.45 uur: Locatie: Dinxperlo, Kulturhus, Terborgseweg 5.

Aanmelden voor 8 en 10 oktober kan  tot uiterlijk 5 oktober via http://bit.ly/maandvandeopvoedingweek2

Theater ‘Welkom in puberland’ op maandag 15 oktober van 20.00 tot 22.00 uur: Locatie: Winterswijk, Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.

Theater ‘Lover boys’ op donderdag 18 oktober van 19.00 tot 20.20 uur: Bij veel aanmeldingen volgt een tweede voorstelling van 20.30 tot 21.50 uur. Locatie: Neede, Van Gellicumzaal (Het Assink lyceum), Julianastraat 12a.

Aanmelden voor 15 en 18 oktober kan tot uiterlijk 12 oktober via http://bit.ly/maandvandeopvoedingweek3

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het preventie platform jeugd via: info@preventieplatform.nl

Volg voor actuele informatie Facebook Preventieplatformjeugd

Herinnering om vragenlijst tevredenheid afvalinzameling in te vullen 

Rond 14 september is bij een deel van de inwoners in onze gemeente een vragenlijst over de afvalinzameling op de deurmat gevallen.

Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst in te vullen vóór 15 oktober aanstaande. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen door ROVA. 

Invullen vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg vanaf maandag 8 oktober 2018 gesloten verklaard voor al het verkeer. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht. 

Kloosterstraat en Beuzenes

In verband met herinrichtingswerkzaamheden zijn de Kloosterstraat en Beuzenes tot en met vrijdag 19 oktober gesloten verklaard voor verkeer. 

Weverstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Weverstraat tot en met vrijdag 5 oktober  gesloten verklaard voor al het verkeer. Tevens is tijdens de werkzaamheden het eenrichtingsverkeer op de Helderkampstraat opgeheven.

Fietsbrug Beurzerbeek ter hoogte van Meddoseweg

In verband met renovatie van de fietsbrug is het fietspad ter hoogte van de brug afgesloten van woensdag 19 september tot en met 26 oktober 2018. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers over de Meddoseweg geleid. Er geldt hier een wegversmalling voor het overige verkeer. Deze wordt geregeld door middel van verkeerslichten.

Heenkamppieperweg

In verband de boerderijmarkt en het oldtimertreffen op het erf van Heenkamppieperweg 4 in Winterswijk-Miste, geldt op zondag 7 oktober 2018 een parkeerverbod langs de Brinkeweg, tussen de Eeltinkweg en Vreehorstweg, en de Heenkamppieperweg, tussen de Brinkeweg en de Kotmansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Land- en Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zondag 7 oktober van 10.00 uur tot 17:00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Werkzaamheden op de A18 tussen Varsseveld en Wehl

Tot 24 oktober kunt u door onderhoudswerkzaamheden hinder ervaren op de A18 tussen Varsseveld en Wehl. Meer info www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Agenda activiteiten

3 oktober Informatieavond voor sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
3 oktober Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein1 in Winterwijk.
8 oktober Meet-Up Duurzaamheid om 19.00 uur in Theater De Storm, de Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Zaal open vanaf 18.30 uur.
11 oktober Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk aanvang 19.30 uur in Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 en 25 oktober Openbare raadsvergadering over de gemeentebegroting 2019-2022 om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
3 november Achterhoekse Duurzame HuizenRoute van 11.00 tot 15.00 uur.

 

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 11 oktober 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 11 oktober 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Toelichting stand van zaken Schuldhulpverlening, Vaststellen advies van de werkgroep schuldhulpverlening, Behandeling  beleidsregels Wet Taaleis (advies), Concept-Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019( advies), Bespreken voortgang commissies/werkgroepen  cliëntenraad.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 11 oktober 2018 zijn  stukken aanwezig ter inzage van agendapunt 4.