Gemeentenieuws week 47

0
223

Hoe verder met de verondieping van de kleiput?

Een toelichting van wethouder Elferdink op de verondieping van de kleiput aan de Driemarkweg.

Het Platform Natuur en  Landschap Oost-Achterhoek heeft een aantal jaren geleden aan de gemeente gevraagd of er meer natuurwaarden mogelijk zouden zijn in de kleiput. De natuurwaarden zijn nu beperkt omdat de  oevers van de kleiput heel steil zijn waar bijna alleen maar gras groeit. Er is een plan gemaakt waarin twee van de vier oevers glooiend gemaakt gaan worden. Door die glooiende oevers ontstaan er rietkragen. Deze rietkragen trekken diverse insecten, vogels en meer soorten reptielen aan. Op die manier krijgen we een mooier natuurgebied.

Er is landelijke wetgeving voor verondieping. Een belangrijk onderdeel van die regelgeving is welke grond er voor gebruikt mag worden. In Winterswijk vonden we de landelijke regelgeving niet streng genoeg en hebben we zelf strengere voorwaarden gesteld aan de grond die we gaan gebruiken. Er zijn ook plekken in Nederland waar verondieping gebeurt met grond met veel plastic. Dat mag op dit moment wel, maar is wel aanleiding geweest voor het ministerie om de regels over het verondiepen van plassen te evalueren.

Demonstratie bij de kleiput. Foto: Sonja Stortelers – winterswijk.org

Vooruitlopend op de uitkomsten van die evaluatie is er vorige week in de Tweede Kamer een motie ingediend die de staatssecretaris oproept om geen nieuwe verondiepingsprojecten te laten starten. In Winterswijk waren we net gestart, maar we hebben direct contact opgenomen met het ministerie. Uit die gesprekken bleek dat we het in Winterswijk precies doen zoals het bedoeld is en dat we in feite de verwachte nieuwe regelgeving al toepassen. Naar aanleiding van die gesprekken verwachten wij niet dat de staatssecretaris ons gaat vragen om te stoppen met verondiepen. Als er de komende weken toch een brief van de staatssecretaris komt, dan zal de gemeente Winterswijk die instructies uiteraard opvolgen.

Wij willen met elkaar Winterswijk mooier maken. Laten we daar met ons allen positieve energie in steken!

Welke vrijwilliger zet u graag in het zonnetje?

Verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’

Op vrijdag 7 december aanstaande is het de Nationale Vrijwilligersdag. Op die dag organiseren de Winterswijkse Uitdaging, het Vrijwilligerspunt Winterswijk en de organisaties die gehuisvest zijn in ‘Wuh’ een vrijwilligersbeurs. Tijdens dit evenement vindt ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ plaats. Vanaf vandaag kunt u een vrijwilliger voordragen waarvan u vindt dat hij of zij van onschatbare waarde is voor Winterswijk.

Vrijwilligerswerk in Winterswijk is onmisbaar. Zonder inzet van vrijwilligers kunnen verenigingen en instellingen niet naar behoren draaien. Wij vinden het belangrijk dat het werk van vrijwilligers onder de aandacht wordt gebracht. Kent u iemand uit Winterswijk die in aanmerking moet komen voor de uitverkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’, aarzel dan niet en draag deze persoon voor!

Hoe kan ik een vrijwilliger voordragen?

Op de  website www.wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt vindt u het speciale voordrachtformulier. Hierop staat alle benodigde informatie over hoe u een vrijwilliger kunt voordragen. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ook een voordrachtformulier afhalen bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk, Torenstraat 9 in Winterswijk.

Voordracht mogelijk tot uiterlijk 4 december 2018

Uw voordracht kunt u insturen tot en met dinsdag 4 december 2018. Alleen vrijwilligers die actief zijn voor een organisatie in de gemeente Winterswijk en die woonachtig zijn in Winterswijk of in een van de buurtschappen, komen in aanmerking voor deze prijs. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt Winterswijk, mevrouw R. Bussink via telefoonnummer (06) 23 79 25 29 of de heer H. Garritsen via telefoonnummer (06) 53 20 97 18.

Ondernemers in het zonnetje gezet tijdens ‘Dag van de Ondernemer’

Op vrijdag 16 november was het de ‘Dag van de Ondernemer’, een initiatief van MKB-Nederland die vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet. De gemeente Winterswijk vindt dat ook en ondersteunde dit initiatief door vier Winterswijkse ondernemers die dag te bedanken voor hun inzet.  

Wethouder Wim Elferdink: “Duurzaamheid staat hoog op de agenda van onze gemeentelijke doelstellingen. We zien dat veel bedrijven daarin al goed bezig zijn. We hebben afgelopen vrijdag Hesselink Koffie, Huls Duurzame Energie, Nel Schellekens en de ABH-city-vereniging uitgenodigd en hen bedankt voor hun getoonde lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Deze vier heel verschillende partijen symboliseren de diversiteit van de initiatieven die in Winterswijk op het gebied van duurzaamheid worden opgepakt. Zij zijn ook echt een voorbeeld voor andere Winterswijkse ondernemers.”

Hesselink Koffie
Naast een vernieuwbouw duurzaam bedrijfspand heeft Hesselink koffie initiatieven zoals duurzame koffiebonen, CO2 neutraliteit en een stichting voor de ondersteuning van duurzaamheidsprojecten bij koffiegemeenschappen. Meer informatie: www.hesselinkkoffie.nl

Huls
Huls ontwikkelde in 2016 een Energiepark in een landelijke omgeving. In het park in Ratum kunnen bezoekers ervaren hoe duurzame energie wordt opgewekt in de vorm van zon-, wind- en waterenergie. Tevens wordt er besparingstechniek, duurzame verwarmingstechniek en duurzaam vervoer van elektrische buggy tot Tesla getoond. Meer informatie: www.hulsduurzameenergie.nl

Nel Schellekens

Nel Schellekens

Met haar filosofie ‘0% waste, 100% smaak’ zet Nel Schellekens zich in om duurzaam om te gaan met voedsel. Door te kijken wat het seizoen en de omgeving te bieden hebben en vooraf goed na te denken, kan er veel afval bespaard worden. Als kok haalt ze de beste smaken uit heel gewone producten, van schil tot pit, in de natuur geplukt of bij de boer gekocht. Meer informatie: www.nelschellekens.nl

 

ABH City

ABH-City zet zich als groep ondernemers gezamenlijk in om ook als winkelier duurzaam bezig te zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet wijd open zetten van winkeldeuren, zodat in de winter niet onnodig gestookt wordt en in de zomer airco’s te veel draaien. Ook koos ABH-city voor verscheidenheid aan beplanting in de winkelstraten, dat zorgt voor een grotere biodiversiteit. Meer informatie: www.abhcity.nl

Startbijeenkomst ‘Winterswijk onderneemt Duurzaam’

Wethouder Wim Elferdink: “Op woensdag 21 november vindt in Theater De Storm de startbijeenkomst ‘Winterswijk onderneemt Duurzaam’ plaats. Deze avond is bedoeld voor ondernemers in de gemeente Winterswijk die aan de slag willen met energiebesparing en duurzaamheid binnen hun bedrijf. Ik roep hen hierbij graag op om op deze avond aanwezig te  zijn.”

Gemeente Winterswijk vervangt laanbomen

Het buitengebied van Winterswijk is een nationaal landschap. Een prachtig coulisselandschap dat recreatief erg aantrekkelijk is met hierin veel lanen met oude bomen. Deze lanen vervullen een belangrijke rol in het landschap vanwege de cultuurhistorische en ecologische functie.

Vanwege de ouderdom neemt de vitaliteit van een deel van de lanen af en heeft de gemeente in deze lanen de laatste jaren de slechte bomen al verwijderd. Gevolg hiervan is dat lanen onderbroken raken en dreigen te verdwijnen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het plan voor de vervanging van deze bomen.

Beheerplan

De gemeente onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Twee derde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval en vragen de oude bomen veel onderhoud. Om het coulisselandschap in stand te houden heeft de gemeente in 2017 een nieuw beheerplan voor de laanbomen geschreven. Dit plan voorziet in het gefaseerd vervangen van slechte lanen. Het vervangen van lanen houdt in dat de resterende bomen van een slecht laandeel worden gekapt en dat de laan als geheel weer met jonge bomen wordt aangeplant.

Foto: Wim Schepers

Gefaseerde vervanging slechte lanen

De gemeente investeert de komende jaren in vervanging van slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door nu te starten met een gefaseerde vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulisselandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en wordt waar mogelijk versterkt. De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt goed gekeken naar het omliggende landschap, ecologische aspecten en het gebruik ervan.

Ecologisch onderzoek

Lanen hebben een ecologische functie in het landschap. Voor de lanen en laandelen die de gemeente wil vervangen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de laanvervanging uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de beschermde flora en fauna ter plaatse.

Planning

Dit najaar worden lanen of delen van lanen vervangen langs de volgende wegen in het buitengebied. Beijersdiek, Eibergseweg, Goordiek, Grote Heldersweg, Haverkampstegge, Kulverweg, Meddoseweg, Sieverdinkweg en Zwanenbroekweg. Meer informatie over de laanvervangingen is te vinden op onze website.

Iedereen doet mee

Winterswijk armoedevrij in 2040

Samen de schouders er onder zetten en stappen ondernemen om er met elkaar voor te zorgen dat Winterswijk in 2040 armoedevrij is. “We leggen de lat hoog. Maar dit is nodig om het doel dat we voor ogen hebben te realiseren. Dat kunnen we niet alleen”, vertelt Noortje Schuddebeurs, Opgaveregisseur Armoedevrij Winterswijk 2040.

Samen aan de slag op dit belangrijke onderwerp met inwoners, het bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties is nodig om met een ieder een armoedevrij Winterswijk te realiseren. 

Oorzaken van armoede

Er zijn verschillende redenen waarom mensen in armoede leven. Scheiding, werkloosheid of ziekte kan leiden tot minder inkomsten. In Winterswijk zien we dat relatief veel kinderen opgroeien in gezinnen waarbij sprake is van een laag inkomen. Daarnaast zien we dat er meer jongeren dan in onze buurgemeenten school verlaten zonder diploma. Het wil niet zeggen dat je dan in armoede zal leven, maar de kansen worden groter.

Armoedevrij Winterswijk 2040

Voor het realiseren van een armoedevrij Winterswijk is het belangrijk om te weten wat er dan anders is dan nu? Hoe ziet een armoedevrij Winterswijk in 2040 er eigenlijk uit? We moeten een helder beeld hebben wat armoede eigenlijk is. Wat oorzaken zijn in Winterswijk en wat je moet veranderen om een armoedevrij Winterswijk te halen. Dit beeld van 2040 willen we maken met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Informatie ophalen en delen

De komende tijd gaan we de dialoog aan in Winterswijk. We horen graag wie meedenken én meedoen! De bedoeling is dat we met Winterswijkers voor Winterswijk aan de slag gaan en een stevig plan van aanpak te maken. Voel jij dezelfde passie om armoede te bestrijden en echt de oorzaak aan te pakken? Wij horen graag van je!

Tijdsplanning

Tot en met maart 2019 gaan we in gesprek met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. “Wij zoeken zelf contact met organisaties en organiseren open inloop bijeenkomsten. We worden ook graag uitgenodigd, bijvoorbeeld om een inspiratiebijeenkomst te organiseren op een clubavond. Dus mocht een lezer enthousiast zijn, dan horen we dat graag!”, legt Schuddebeurs uit. Van april tot en met juni 2019 wordt gewerkt aan het plan van aanpak. Verwachting is om rond de zomer te beginnen met de uitwerking.

Oproep: doe en ervaar mee!

Deel uw inspiratie met ons en/of kom naar een inspiratiebijeenkomst. Data en tijden van de bijeenkomsten volgen. In het gemeentenieuws, op onze website en via sociale media houden we u op de hoogte. Heeft u ideeën of wilt u ons uitnodigen voor een inspiratiebijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met het team Iedereen doet mee. Colette en Marleen van het team Iedereen doet mee kunt u telefonisch bereiken op (0543) 543 543. Op per e-mail iedereendoetmee@winterswjk.nl

Vijfde Prediabetesgroep start januari 2019

Sinds 2014 loopt in Winterswijk het project Prediabetes. In het kader van dit project wordt een programma aangeboden aan mensen die in de voorfase van diabetes mellitus type 2 zitten. Zij hebben nog geen diabetes, maar lopen een groot risico dat wel te krijgen als de leefstijl niet wijzigt. De ervaringen van de deelnemers in eerdere groepen zijn zo positief dat besloten is om per januari 2019 te starten met een vijfde, maar tevens laatste groep. Dit vanwege de vergoeding vanuit de basisverzekering per 1 januari 2019. 

Jaarprogramma project Prediabetes

Voor het veranderen van de leefstijl wordt een jaarprogramma aangeboden dat bestaat uit duur- en krachttraining, voorlichting over voeding en voedingsadviezen en begin- tussen- en eindmeting van bloedwaarden. Voor aanvang wordt een sportmedisch onderzoek door SportmedX, zodat duidelijk is of de kandidaat-deelnemer kan sporten en of er eventuele beperkingen zijn, waarmee rekening gehouden moet worden. Tijdens het programma krijgen de deelnemers advies en begeleiding en voorlichting over blessurepreventie. Het project Prediabetes is een samenwerking van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium), Sportcentrum de Tuunte, SportmedX, een diëtiste en de gemeente Winterswijk.

Informatiebijeenkomst 27 november 2018

Inwoners van Winterswijk die tot de doelgroep behoren en gemotiveerd zijn hun leefstijl te veranderen, zijn van harte welkom op de informatie- en inschrijfbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25 (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met vrijdag 23 november 2018 bij mevrouw Jolanda Geurkink via jgeurkink@winterswijk.nl of telefonisch (06) 83 51 06 94.

Project Prediabetes eindigt na 2019

Omdat per 1 januari 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt na 2019 het programma Prediabetes niet meer door gemeente Winterswijk gefaciliteerd en medegefinancierd. Onder meer de interventie ‘Slimmer’ valt per 2019 in de basisverzekering. Slimmer richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen.

De Dag van de Mantelzorg – ‘De Verwennerij’

Jaarlijks worden de geregistreerde mantelzorgers van de gemeente Winterswijk op De dag van de mantelzorg in het zonnetje gezet. Dit jaar werd op zaterdag 10 november voor de tweede keer ‘De Verwennerij’ georganiseerd. 

Theater De Storm was gekozen als locatie voor een middag met verschillende activiteiten om de mantelzorgers te verwennen. Ook was er een kleine informatiemarkt over onderwerpen die voor mantelzorgers relevant zijn. Zoals info over aangepaste vakanties, zorgboerderijen, mantelzorgondersteuning, domotica en andere slimme hulpmiddelen, verschillende voorzieningen, sport & bewegen.

Gevarieerd programma

Naast ruimte voor ontmoeting in het restaurant met een drankje, lekkere hapjes en live-muziek was er van alles te beleven. Stoelmassages, handmassages en reiki zorgden voor directe ontspanning. Bezoekers konden  tai chi-lessen en lezingen ‘Stress bewust!’ bijwonen. Kinderen vermaakten zich heerlijk in de kinderhoek. Een bloem-lezing, een manicure of een mooie foto laten maken waren andere verwennerijtjes. De gemaakte foto’s zijn vanaf de eerste week van december af te halen. Dit kan iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de Post aan de Balinkesstraat 4.

Cadeaukaart

Op vertoon van hun uitnodiging hebben mantelzorgers een cadeaukaart gekregen. Mantelzorgers die de kaart niet hebben opgehaald ontvangen deze per post.

Dank je wel

“We kregen veel positieve reacties en willen alle organisaties, ondernemers, collega’s en vrijwilligers bedanken die geholpen hebben deze middag te realiseren. Met een goed gevoel kijken we terug op deze mooie en vooral gezellige dag”, laten Nicole Rouwmaat en Claudia Bosscher van sociaal team de Post weten.

Prof. Dr. Ian Gibson bij het 3D Café in Winterswijk

Op donderdag 22 november aanstaande om 16.00 uur is er weer een 3D Café bij het 3DXperience Center op het Beatrixpark 22 in Winterswijk. Deze keer staat op het programma een lezing door Prof. Dr. Ian Gibson, wetenschappelijk directeur van het Fraunhofer Project Center Universiteit Twente. Het onderwerp is toekomstige ontwikkelingen in 3D printen. 

Prof Gibson is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van mechatronisch ontwerpen, robotica en additive manufacturing. Voor het laatst ontving hij in 2017 een ‘life time achievement award’, de Freeform en Additive Manufacturing (FAME) Award. Het Fraunhofer Project Center van de Universiteit Twente ondersteunt de industrie in toepassingsgerichte systeemoplossingen, van productontwikkeling, productieprocessen en onderhoud tot digitale ontwerpen en fabrieken. Het Fraunhofer Instituut is een Duitse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het is de grootste organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in Europa. De instelling is vergelijkbaar met TNO in Nederland.

Het 3D Café wordt maandelijks georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in 3D printen. Opgeven kan via de website www.3dxperience.eu. De toegang is gratis.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. 

Het thema van deze maand is ‘Communicatieproblemen bij dementie’

Vroeg of laat kunnen mensen met dementie problemen gaan ondervinden met spreken en taal. Logopedie centrum Oost Gelre zal deze avond uitleg geven over veelvoorkomende communicatieproblemen bij dementie. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 28 november 2018 van 20.00 tot 21.30 uur in het  Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 13 51 44 11.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Vredenseweg:

In verband met werkzaamheden is de Vredenseweg van maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november voor alle verkeer afgesloten. Het betreft hier het gedeelte tussen huisnummer 82 en Bataafseweg.  Er wordt een omleiding ingesteld.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Seniorenraad op 26 november 2018

Op maandag 26 november aanstaande vergadert de Seniorenraad van 09.30 tot circa 12.00 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Om 10.00 uur volgt een bespreking over het onderwerp ‘Wonen met Zorg’ met de heer Gerben Beunk, beleidsambtenaar gemeente Winterswijk en mevrouw Irene Kransen, locatiemanager Winterswijk van De Woonplaats. Om 11.00 uur staat een bespreking over dementie gepland met mevrouw Riet Tazelaar van Alzheimer Nederland afdeling Gelderland en mevrouw Hetty Top van Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Maar u kunt ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl 

Openbare raadsvergadering op 29 november 2018

Op donderdag 29 november 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen d.m.v. een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 21 november aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Agenda activiteiten  

21 november Themabijeenkomst ‘Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?’ om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.
21 november Startbijeenkomst ‘Winterswijk onderneemt Duurzaam’ om 19.30 uur tot circa 21.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11. Inloop van 19.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
22 november Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.
22 november 3D Café om 16.00 uur bij het 3DXeperiecenre Center op het Beatrixpark 22 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
26 november Openbare vergadering Seniorenraad van 09.30 tot circa 12.00 uur in Boogiewoogie, Roelvinkstraat 2. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
27 november Informatiebijeenkomst Prediabetesgroep om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
29 november Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.