Gemeentenieuws wk48 24-11-15

0
565

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld

In 2016 besteedt de gemeente aandacht aan het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet, toezicht op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, toezicht op illegale kap en naleving herplantplicht. Daarnaast is er meer aandacht voor het verkeerd aanbieden van afval in verband met het omgekeerd inzamelen, illegale afvalstort, hondenpoep, realisatie landgoederen en het laden- en lossen in het centrum. Dat is waar het team Handhaving van de gemeente Winterswijk in 2016 specifiek op zal letten. Dat staat in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 dat op 17 november jongstleden door het college van burgemeester en wethouders werd vastgesteld.
Gemeenten behartigen het algemeen belang voor hun inwoners. Dat wil zeggen dat de gemeente Winterswijk, evenals andere gemeenten, ervoor moet zorgen dat Winterswijk een gemeente is waar mensen prettig kunnen wonen en verblijven. Zaken zoals geur, lawaai, afval en andere soorten van overlast, kunnen een behoorlijk stempel drukken op de leefbaarheid. Ook moet de gemeente haar inwoners beschermen door bijvoorbeeld toe te zien op de regels uit het Bouwbesluit, dat bepaalt dat woningen en gebouwen op een veilige manier gebouwd moeten worden. De gemeente moet optreden wanneer een bepaalde situatie ontoelaatbaar is of dreigt te worden.
Het door de landelijke overheid vastgestelde Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat het handhavingsbeleid van de gemeente jaarlijks in een handhavingsuitvoeringsprogramma moet worden uitgewerkt. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma beschrijft welke onderwerpen in 2016 prioriteit krijgen en welke activiteiten de gemeente het komende jaar uitvoert. Ook de daarvoor benodigde en beschikbare financiële en personele middelen zijn in het programma opgenomen. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 gaat over het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, Drank- en Horecawet, APV en overige bijzondere wetten.
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma wordt op 2 december 2015 ter informatie aangeboden aan de raad.

Lintje voor brandweerman Freddy Klapwijk

Brandweerman Freddy Klapwijk (55) uit Winterswijk is afgelopen zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij stopt na ruim twintig jaar dienst bij de vrijwillige brandweer. Burgemeester Thijs van Beem reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse feestavond in partycentrum Nijenhuis. Freddy Klapwijk krijgt het lintje vanwege zijn langdurige inzet voor de vrijwillige brandweer.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.
Geslachtsnaam en voorletters: geboortedatum:
Mevr. F. Diop 07-04-1990
Dhr. P.J.A. van Engelen 20-09-1976
Dhr. B. van Es 28-01-1983
Dhr. J. Li 12-07-1985
Dhr. W. Rudnik 25-01-1974
Dhr. T.P.M. Thiel 02-11-1958

Alzheimer Café over mantelzorg bij dementie op woensdag 25 november
De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Het thema is: verschillende vormen van dementie, in gesprek met een geriater.
Wanneer: woensdag 25 november
Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde
Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30)
Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Werk in uitvoering

Tijdelijke maatregelen spoorwegovergang Misterweg
In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Misterweg wordt de spoorwegovergang voor alle verkeer afgesloten van vrijdag 27 november 22.00 uur tot en met dinsdagochtend 1 december 07.00 uur 2015. Ook zijn de aansluitingen van de Landbouwstraat en Hoge Hazel met de Misterstraat respectievelijk Misterweg afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.
Bestraten Schaapsweg
De Schaapsweg wordt opnieuw bestraat tussen de Waliënseweg en de Kobstederweg. De weg is daarvoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Het werk duurt naar verwachting tot 4 december 2015.
Wegwerkzaamheden Parallelweg
Aan de Parallelweg vinden werkzaamheden aan de riolering plaats. De werkzaamheden schuiven steeds een deel op richting Misterweg. Aanliggende percelen zijn zoveel mogelijk bereikbaar. De totale werkzaamheden aan de Parallelweg duren tot eind dit jaar.
Werkzaamheden Schimmelpennincklaan
In verband met de reconstructie en aanleg van een fietspad is de Schimmelpennincklaan vanaf 16 november tussen de rotonde Rikker en de Savornin Lohmanstraat afgesloten voor alle verkeer. De rotonde is wel bruikbaar. Er is een omleiding aangegeven. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Bewoners van de Savornin Lohmanstraat en Abraham Kuyperstraat kunnen de wijk wel verlaten, eventueel via een nooduitrit naar de Beusinkweg. Zij ontvangen daarover bericht.
Afsluiting Tuberweg op Beatrixpark
In verband met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg over Arrisveld is de aansluiting van de Tuberweg op het Beatrixpark afgesloten. De spoedeisende hulp van SKB is wel bereikbaar. Percelen aan de Tuberweg zijn via het Beatrixpark bereikbaar. De werkzaamheden duren tot ongeveer het einde van het jaar.
Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
25 november Alzheimer Café over mantelzorg bij dementie van 20.00 uur tot 21.30 uur in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
26 november Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
30 november Openbare vergadering Seniorenraad om 09.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.
2 december Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
3 december Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen
Openbare raadsvergadering op 26 november 2015
Op donderdag 26 november 2015 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl, via tabblad ‘Bestuur’, onderdeel ‘Gemeenteraad’ (klik op blauw vakje, daarna op icoon live-uitzending). De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u bij ‘Meest gekozen’ op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ’vergaderingen gemeenteraad’.
Meer informatie
Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u in de grijze balk op ‘Gemeenteraad’, daarna op het onderste item ‘Archief Videoverslaglegging’.

Vergadering Seniorenraad op 30 november 2015
De Seniorenraad vergadert op maandag 30 november aanstaande om 09.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. De bijeenkomst duurt tot circa 12.00 uur en is openbaar.
De stichting heeft tot doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren in Winterswijk. Onder senioren wordt hierbij verstaan inwoners van 55 jaar en ouder. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over beleidsvoornemens van de gemeente. Werkvelden van de Seniorenraad zijn: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.
Bij deze bijeenkomst zullen wethouder Ilse Saris en haar beleidsambtenaar, de heer Rudi Porskamp ook aanwezig zijn. In deze bijeenkomst komt onder andere aan de orde: de veiligheidsaspecten van de diverse rotondes ten aanzien van de voorrangsregels voor fietsers en de handelswijze van de diverse nutsvoorzieningen richting ouderen. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aan het begin van de vergadering krijgt u de gelegenheid hierover het woord te voeren. Maar ook kunt u een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.
Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving
De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 2 december 2015 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 3 december 2015 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl.
Meer informatie
Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.