Gemeentenieuws week 48

0
452

25 SOLLICITANTEN VOOR HET BURGEMEESTERSAMBT

De provincie Gelderland maakte op 18 november bekend dat voor de burgemeestersvacature in onze gemeente zich 25 sollicitanten hebben gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 25 sollicitanten bevinden zich drie vrouwen. De leeftijd varieert van 32 tot en met 60 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
VVD : 7
Lokale Partij : 7
CDA : 3
PvdA : 2
D66 : 2
GroenLinks : 2
Onbekend : 2

Onder de kandidaten bevinden zich 14 (oud) wethouders, 4 raadsleden, één oud- burgemeester en één lid Provinciale Staten. De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

Procedure
In de komende maanden voert de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Winterswijk is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten waarmee de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 in de gemeenteraad van Winterswijk worden vastgesteld.

De commissaris treedt in de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester, in de gemeente Winterswijk, op als rijksheer.

Glasvezel kern Meddo

CIF heeft deze zomer een succesvolle campagne afgerond om het buitengebied van Winterswijk te voorzien van glasvezel. De kern Meddo was hier van uitgezonderd in verband met de aanwezigheid van een coax-netwerk in de bebouwde kom van Meddo. Recent heeft CIF besloten, na intensief overleg met AMB (Algemeen Meddo’s Belang), om ook voor de kern Meddo een vraagbundeling te doen op basis van dezelfde voorwaarden als in het buitengebied. Dat wil zeggen dat ook in de kern van Meddo een deelnamepercentage van 50% moet worden behaald. De vraagbundeling sluit op 1 december 2016. Maandag 14 november is er al een informatiebijeenkomst in Meddo gehouden. Leden van AMB zijn inmiddels intensief aan de slag om de overgang naar glasvezel te promoten. Er zijn nog enkele dagen te gaan voor de sluitingsdatum. Kies nu! In het verlengde van de succesvolle campagne in het buitengebied vertrouwt de gemeente ook hier op een goed resultaat. Met glasvezel in de kern Meddo is dan het gehele buitengebied duurzaam voorbereid op de digitale toekomst aldus wethouder Gert Jan te Gronde.

Glasvezel Bedrijventerreinen
Zoals al eerder aangekondigd is CIF inmiddels in samenwerking met de Owin (ondernemerskring Winterswijk) bezig met een vraagbundeling voor Industrieterrein Vèèneslat- Zuid en -Noord en bedrijvenpark Beatrixpark. De aftrap hiervoor werd 15 november gegeven met een informatiebijeenkomst. Ook hier geldt een deelnamepercentage van 50 % te behalen voor 5 december 2016. Voor de circa 200 bedrijven is er nu een unieke kans om de digitale communicatie voor nu en de toekomst zeker te stellen. Laat u verder informeren naar aanleiding van de verstrekte informatiebrochure en maak voor 5 december uw keuze. Hiermee versterken we de toekomst van de bedrijventerreinen in Winterswijk.

Uitvoering
CIF heeft inmiddels de aannemer voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Winterswijk gecontracteerd. Deze is nu volop bezig met haar werkvoorbereidingen. De gemeente Winterswijk gaat er vanuit dat de aanleg 1e kwartaal 2017 van start gaat.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

In verband met Sinterklaasavond zijn we op maandag 5 december aanstaande vanaf 17.00 uur gesloten.

Mooie resultaten omgekeerd inzamelen afval

Winterswijkers zorgen door goede afvalscheiding voor verlaging afvalstoffenheffing

Het college van burgemeester en wethouders legt de raadscommissie Ruimte op 7 december aanstaande de evaluatie van het omgekeerd inzamelen en de doelstellingen van het Huishoudelijk Grondstoffen Beleid voor. Uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen voor het jaar 2020 al bereikt zijn. Winterswijk behoort met dit resultaat tot de top van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.

Behaalde doelstellingen:
• In 2014 en 2015 had Winterswijk een afvalhergebruikpercentage van respectievelijk 54% en 65%. De prognose van 2016 is nu 85%. Het aantal kilogram restafval per inwoner is gedaald: in 2014 en 2015 was dit aantal respectievelijk 240 kg en 174 kg per inwoner en de prognose voor 2016 is 69 kg restafval per inwoner. Hiermee wordt de doelstelling om in 2020 een afvalhergebruikpercentage te halen van boven de 75% en het aantal kilogram restafval per inwoner minder dan 100, behaald.
• Door het hogere hergebruikpercentage en de veel lagere hoeveelheid restafval is het omgekeerd inzamelen veel duurzamer en ook de kosten voor de afvalinzameling –en verwerking zijn gedaald. Daarom wordt nu voorgesteld het tarief van de afvalstoffenheffing 2017 met € 5,00 per huishouden te verlagen. Hiermee wordt de doelstelling dat de nieuwe afvalinzameling duurzamer maar niet duurder moet zijn, behaald.

Beoordeling en verbeterpunten
Uit het bewonersonderzoek van augustus 2016 door ROVA en gemeente, blijkt dat het waarderingscijfer van de inwoner ten aanzien van de afvalinzameling hetzelfde is als in 2014. Ook na de invoering van het omgekeerd inzamelen werd de afvalinzameling opnieuw gewaardeerd met een 7,4. Bovendien geeft 94% van de Winterswijkse bevolking aan dat de afvalinzameling als redelijk goed tot zeer goed wordt beoordeeld.

De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen bij de nieuwe wijze van afval inzamelen. Zo zet zij de komende jaren in op een verbeterde inzameling van met name glas en textiel. Ook de netheid en reinheid van de ruimte rondom ondergrondse verzamelsystemen zijn belangrijke aandachtspunten. Er wordt hierbij ingezet op het voorkomen van zwerfafval en op handhaving. Daarnaast komt er een onderzoek naar de inzamelfrequentie van plastic materialen, metalen en drankenkartons (PMD). Een ander belangrijk aandachtspunt is de doorontwikkeling van de dienstverlening op het Milieubrengstation aan de Leeghwaterweg.

Korte terugblik invoering omgekeerd inzamelen
De invoering van het omgekeerd inzamelen bestond grotendeels uit het plaatsen en verstrekken van alle benodigde afvalcontainers per wijk. Eind 2015 waren alle ondergrondse containers voor restafval, PMD en oud papier en karton (OPK) geplaatst en werd waar nodig maatwerk voor verschillende doelgroepen geleverd. Ook werd het vernieuwde Milieubrengstation geopend.

Aanvragen burgercheques

De gemeenteraad heeft voor de tweede helft van 2016 opnieuw een bedrag van €3.750,00 beschikbaar gesteld voor burgerinitiatieven. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis.

Recentelijk heeft de gemeenteraad twee burgercheques toegekend. De initiatiefgroep Molukkers Winterswijk kregen een cheque voor het organiseren van een bijeenkomst/conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk. Het bestuur van Familiespektakel Winterswijk ontving een bijdrage voor de kosten van het Familiespektakel-evenement in 2017.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een burgercheque
Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:
• De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
• De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.

Wat is er niet mogelijk?
Uw initiatief mag in ieder geval geen individueel of commercieel belang dienen. Een burgercheque kan bovendien geweigerd worden als het initiatief betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Aanvragen burgercheque
Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl (klik door via Bestuur & Organisatie / Burger en politiek / Burgercheques). Op deze pagina vindt u ook een link naar de Subsidieverordening burgercheques Winterswijk, waarin u alle voorwaarden terugvindt en andere zaken die van belang zijn omtrent burgercheques. Uw aanvraag betreffende de tweede helft van 2016 moet uiterlijk 31 december 2016 door de gemeente zijn ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit gemeenteraads- of commissieleden. Aanvragen die in de tweede helft van 2016 zijn ontvangen, worden in januari 2017 door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 23 februari 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de ontvangen aanvragen.

Meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

De gemeente vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren. Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt de gemeente Winterswijk een zorgverzekering aan die speciaal bedoeld is voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten. De gemeente Winterswijk betaalt mee aan deze verzekering.

Kom ik in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een inkomen heeft tot 130% van het bijstandsniveau. In de tabel hieronder kunt u lezen wanneer u voor deze verzekering in aanmerking komt. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld per 1 juli 2016) Jonger dan de AOW-leeftijd Ouder dan de AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1270,30 € 1427,82
Echtpaar/samenwonend € 1814,71 € 1949,43

Daarnaast mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl in de tabel Vermogensgrens bijstand 2016.

De voordelen van de collectieve zorgverzekering
Deze collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Deze collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstigere premie. Zo vergoeden bijvoorbeeld alle verzekeringen de eigen bijdrage Wmo tot maximaal € 400,00.

Wat is voor mij het juiste pakket?
Als u lage zorgkosten heeft, is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u hoge zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 3 een goede keuze. Deze verzekering biedt de hoogste vergoedingen voor brillen en lenzen, fysiotherapie, ziekenvervoer en heel veel meer.

Tandartsverzekeringen
Naast de GarantVerzorgd verzekering kunt u een tandartsverzekering afsluiten. Dat geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet.

Premies op een rij
Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de korting van de gemeente al verwerkt.

Netto maandpremie Basisverzekering
De netto premie voor de Basisverzekering (inclusief collectiviteitskorting) bedraagt in 2017
€ 111,86 per maand.

GarantVerzorgd 1 GarantVerzorgd 2 GarantVerzorgd 3
€ 6,59 € 18,42 € 28,44

GarantTandVerzorgd 350 GarantTandVerzorgd 650 GarantTandVerzorgd 950 TandVerzorgd 1P
€ 10,46 € 16,33 € 29,07 € 6,32

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar en ouder is het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2017 € 385,00.

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich tot en met 31 december 2016 aanmelden. Menzis zegt uw oude verzekering dan voor u op. U kunt zich op deze manier aanmelden:
• ga naar www.gezondverzekerd.nl/menzis en selecteer gemeente Winterswijk;
• vul uw gegevens in;
• kies de verzekering die het beste bij u past.

Advies en meer informatie
U kunt uw vragen over de verzekering online stellen op menzis.nl. Voor advies kunt u ook contact opnemen met de OverstapCoach van Menzis. De OverstapCoach geeft persoonlijk advies en is telefonisch bereikbaar via (088) 222 49 00 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur, lokaal tarief).
Voor vragen over uw inkomen en/of inhoudingen op de uitkering kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek via telefoonnummer (0544) 474 200.
Heeft u vragen over de Wmo-voorziening dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak terecht bij de Post, Balinkesstraat 4 of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 960. Vanzelfsprekend kunt u ook een afspraak maken.

Alerte hondenbezitters gezocht

Buurtpreventie Winterswijk vraagt hondenbezitters om hulp. De buurtpreventie ziet mogelijkheden om de waakzaamheid te vergroten. Hondenbezitters worden daarom gevraagd hun omgeving in de gaten te houden en bij verdachte situaties de politie te bellen. Op zaterdag 3 december geeft de buurtpreventie Winterswijk samen met de politie op de markt uitleg over het project. Voor de aanwezige viervoeters ligt een speciale halsband klaar en hun baasjes krijgen een informatiepakket mee. Het informatiepakket en de halsband zijn zolang de voorraad strekt ook op te halen bij het politiebureau aan de Dingstraat.

Buurtpreventie Winterswijk werkt samen met de politie aan de veiligheid op straat. Voor alle inwoners van Winterswijk zijn Whatsapp groepen beschikbaar. Deelnemers aan het initiatief wordt gevraagd verdachte situaties eerst via 112 bij de politie te melden en in de Whatsapp groep te delen.

Krijgt uw foto een plek in de gemeentegids 2017?

Elk jaar geven wij een gemeentegids uit. In deze gids vindt u informatie over de gemeentelijke organisatie. Ook zijn er praktische adresgegevens en de vele mogelijkheden en voorzieningen in Winterswijk in opgenomen. Binnenkort starten wij de voorbereidingen voor de gemeentegids 2017 op. Graag doen wij een beroep op u voor wat betreft de verfraaiing van de gids. Want met uw bijdrage wordt het een gids voor en door Winterswijk.
Heeft u in 2016 foto’s gemaakt die volgens u typisch Winterswijk weergeven en wilt u deze beschikbaar stellen voor de gemeentegids, dan roepen wij u graag op om deze bij ons aan te leveren. Wellicht krijgt uw foto met daarbij de vermelding van uw naam dan een mooie plek in de nieuwe gemeentegids, zoals ook geldt voor de huidige gemeentegids. Deze gids is gevuld met prachtige ingezonden foto’s van inwoners. De grote foto op de voorkant werd aangeleverd door de heer Peter Wassink en betreft het kunstwerk ‘Huisjes met Gedichten’. Op een locatie tegenover het raadhuis wordt jaarlijks door een groep kinderen een kunstwerk gemaakt, waarmee ze een wens kunnen overbrengen. Het eerste kunstwerk ‘Huisjes met Gedichten’ is gemaakt door een groep kinderen van het asielzoekerscentrum (AZC) onder leiding van vrijwilligers van het activiteitencentrum van het AZC en Ine Bolk (het Ateliertje).
Voorwaarden en toesturen fotomateriaal
Wij verzoeken u om uw foto(’s) uiterlijk 31 december 2016 aanstaande bij ons aan te leveren via e-mailadres communicatie@winterswijk.nl onder vermelding van ‘Foto gemeentegids 2017’. Het beeldmateriaal moet een voldoende hoge resolutie hebben. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam en telefoonnummer en geef ook een korte omschrijving van de gemaakte foto. Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact op met het team Communicatie via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zijn benieuwd naar uw inzending!

Werk in uitvoering

Sloopwerkzaamheden school Jan Stienstraweg
In verband met de afvoer van sloopmateriaal van de Beatrixschool wordt tijdelijk, vanaf 14 november tot eind van het jaar, het eenrichtingverkeer in de Jan Stienstraweg omgedraaid.

Klandermansweg
In verband met renovatiewerkzaamheden van de brug over de Boven-Slinge in de Klandermansweg is deze brug tot en met week 49 (9 december 2016) afgesloten voor alle verkeer. Verkeer komende vanaf de Wooldseweg wordt omgeleid via de Brinkeweg en Vreehorstweg.

Jaspersweg
Er vinden op 29 november herstelwerkzaamheden plaats aan de geleiderail in de buitenbocht aan de Jaspersweg. Hiervoor wordt het (buitenbocht-) weggedeelte afgezet.

Afsluiting Parallelweg
Tot eind van het jaar is de Parallelweg tussen rotonde en Freule van Dorthstraat afgesloten. Ook in de drukke decembermaanden blijft de Lidl goed bereikbaar. Er is tijdelijk een extra uitgang gemaakt richting Houtlading om veiliger de Misterweg op te kunnen rijden. De parkeergarage, sporthal, school en overige bedrijven zijn bereikbaar vanaf de zuidzijde Parallelweg.

Meenkmolenweg
Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug over de Slinge. De brug is voor autoverkeer gesloten; fietsverkeer kan er wel langs. Autoverkeer wordt omgeleid. Dit duurt naar verwachting tot en met week 48 (2 december 2016).

Groenloseweg
In verband met het verplaatsen van een bushalte nabij de rotonde Jaspersweg kan enige hinder optreden. De weg wordt niet afgesloten, de werkzaamheden vinden buiten de rijbaan plaats. De werkzaamheden zijn voor 11 december aanstaande gereed.

Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
7 december Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
8 december Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
8 december Cliënteraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 8 december 2016 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Voortgang vacature cliëntenraad, Vaststellen activiteitenplan 2017, Vergaderrooster en themadagen 2017 vaststellen, Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland, Uitgaande en ingekomen post, Vaststellen verslag 13 oktober 2016 en Vaststellen verslag 10 november 2016. Voor de vergadering van 8 december 2016 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving
De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 7 december 2016 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 8 december 2016 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte), (0543) 543 121 (commissie Samenleving) of via e-mail: griffie@winterswijk.nl

Meer informatie
Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of (0543) 543 121.

gemeente-groot