Gemeentenieuws week 49

0
254

Alwin Oortgiesen stopt als gemeentesecretaris bij gemeente Winterswijk

Alwin Oortgiesen stopt als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Winterswijk. Hij heeft zijn vertrek vanmiddag bekendgemaakt aan het college en de medewerkers van de gemeente. Begin volgend jaar begint Oortgiesen aan zijn nieuwe baan als concerndirecteur bij de gemeente Enschede.

lwin Oortgiesen trad op 1 april 2016 in dienst bij de gemeente Winterswijk. ‘Ik heb het -niet onbelangrijk in mijn positie- getroffen met een goede tandem met de burgemeester, leuke en zeer betrokken collega’s en een politiek-bestuurlijke omgeving waar de inhoud en niet het spel centraal staat’, aldus Oortgiesen. Er is ook veel bereikt de afgelopen jaren, ook in de organisatie, zo geeft hij aan. Hij vervolgt: ‘Tegelijkertijd staat mijn ongeduld me misschien iets in de weg. Ik zou willen dat Winterswijk grotere stappen maakt in de kansen die er liggen. Ik hoop dat die kansen met een nieuwe energie effectief opgepakt worden.”

Het college van burgemeester en wethouders gaat zich de komende weken beraden over de opvolging van Oortgiesen. Afgesproken is dat hij zich de komende periode nog maximaal zal inzetten en er samen een geschikt moment afgesproken wordt waarop hij daadwerkelijk bij de gemeente Winterswijk vertrekt.

Realisatie grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan voor het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel ter inzage. Daarmee komt de realisatie van het dienstencentrum een stap dichterbij. De gemeente Vreden en Winterswijk verwachten eind 2019 te kunnen starten met de bouw.

Het grensoverschrijdend dienstencentrum komt op de grens aan de Vredenseweg/ Winterswijkerstrasse richting Vreden. Het nieuwe bestemmingsplan wordt samen met het aanliggende Bebauungsplan van Vreden de basis om op de grens een grensoverschrijdend, duurzaam, dienstencentrum te realiseren. De landsgrens loopt dwars door het gebouw heen. Het doel van het dienstencentrum is grensoverschrijdend ondernemerschap en werken te faciliteren. Centraal staat dat de realisatie van een dienstencentrum het werken en zaken doen aan beide zijden van de grens beter mogelijk maakt. Het dienstencentrum beoogt grensoverschrijdende arbeidsmogelijkheden te stimuleren, bij te dragen aan de grensoverschrijdende economische ontwikkeling en de netwerken van ondernemers aan beide zijden van de grens te verbinden.

Het dienstencentrum Gaxel richt zich op zowel bestaande bedrijvigheid als nieuwe ondernemingen. Het dienstencentrum moet ook dienen als ontmoetings- en informatiepunt voor het overbruggen van verschillen in cultuur, taal en de omgeving. Uitgangspunt is dat het dienstencentrum niet alleen een toegevoegde waarde heeft voor de bedrijven die er zich gaan vestigen, maar ook voor bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten op bedrijventerreinen elders in de regio. Uniek in het concept is dat bedrijven in één gebouw een Nederlandse en een Duitse voordeur hebben. Zo kunnen zij doelgericht gebruik maken van de voordelen van de bestaande verschillen tussen beide landen op bijvoorbeeld het vlak van arbeidsrecht, belastingrecht en sociale wetgeving. “Het gebouw heeft naast het stimuleren van de grensoverschrijdende bedrijvigheid ook een ont grenzende, symbolische functie. Het dienstencentrum is een voorbeeld voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en tussen Stadt Vreden en Winterswijk in het bijzonder”, aldus verantwoordelijk wethouder Wim Elferdink.

Vervolgprocedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Het ontwerp ligt vanaf 5 december 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage. Eenieder kan binnen deze periode een zienswijze indienen op het plan bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 101 7100 AC Winterswijk. Na deze ontwerpfase gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Inloopbijeenkomst 19 december
Voor omwonenden en belanghebbenden houden we op woensdag 19 december van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, Winterswijk een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op het ontwerp bestemmingsplan en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over het plan.

Planning
Vreden en Winterswijk verwachten dat de bouw van het dienstencentrum in het najaar 2019 kan starten.

Oproep aan scholen

Groene schoolpleinen 

Provincie Gelderland heeft de nieuwe subsidieregels voor groene schoolpleinen vastgesteld. Dit betekent dat Gelderse basis- en middelbare scholen vanaf 1 december 2018 subsidie kunnen aanvragen bij het subsidieloket van de provincie voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein. De subsidie kent een maximum van € 17.500 per schoolplein. “Echt fijn dat de provincie deze regel heeft vastgesteld”, laat wethouder Ilse Saris weten. “Samen met leerlingen en docenten een groen schoolplein ontwerpen sluit perfect aan bij meer groen in Winterswijk. Ik hoop van harte dat er mooie plannen worden aangemeld bij de provincie vanuit onze gemeente”.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het aan te leggen schoolplein in ieder geval:

  • Bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting
  • Moet een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende ondergrond
  • Ontworpen zijn in samenwerking met leerlingen en docenten
  • Een mogelijkheid bieden om buitenlessen te kunnen geven

Verder is het belangrijk dat de scholen aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren. Hoe het plein gebruikt wordt voor het geven van buitenlessen. En uitleg over het beheer van het groene schoolplein.

Informatie en voorwaarden

Voorwaarden en criteria waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen is te vinden op de subsidiepagina van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen.

Forum

Via de knop “Blijf op de hoogte” op het forum van de provincie Gelderland http://groeneschoolpleinen.gelderland.nl kunt u de ontwikkelingen van groene schoolpleinen volgen. Dit is tevens de plek voor het uitwisselen van kennis, informatie, vragen stellen, inspirerende voorbeelden en praktische tips.

Voorlichting over veiligheid voor senioren

Voor wie doet u de deur open?

Gemeente Winterswijk organiseert in samenwerking met de politie Winterswijk, Woningcorporatie De Woonplaats, de Winterswijkse Uitdaging en Buurtpreventie Winterswijk een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren.

Wilt u uw eigen veiligheid verbeteren en weten hoe dat eenvoudig kan? Komt u dan naar één van de twee bijeenkomsten op donderdag 6 of 13 december 2018 in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Beide bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur, eindtijd is 16.30 uur. Inloop is vanaf 14.00 uur. Op deze bijeenkomsten worden waargebeurde situaties nagespeeld door toneelspelers. Daarna worden deze besproken en kunt u ook uw ervaringen delen en vragen stellen.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is nodig. Dit omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Aanmelden kan bij Claudia Bosscher van Sociaal Team de Post. Telefonisch (06) 12 72 13 85, per e-mail cbosscher@winterswijk.nl. Of bij de balie van De Post tijdens het inloopspreekuur, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Op www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs leest u meer over deze zorgverzekering. Heeft u vragen of wenst u hulp voor bij het aanmelden dan bent u welkom op het inloopspreekuur.

Inloopspreekuren op 6 en 19 december

Op donderdag 6 december 2018 en op woensdag 19 december 2018 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt tijdens uw spreekuurbezoek:

  • uw identiteitsbewijs
  • uw huidige zorgverzekering (polisblad)
  • uw inkomen- en vermogensgegevens
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of aan de Klantenservice via telefonisch  (088) 222 40 80.

Presentatiebijeenkomst over duurzaam Winterswijk

Op donderdag 13 december aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie verzorgd over duurzaam Winterswijk. De gemeente Winterswijk maakt werk van duurzaamheid. De gemeenteraad heeft gevraagd om een integrale duurzaamheidsvisie en een uitvoeringsagenda. Het coalitieakkoord 2018 – 2022 verklaart duurzaamheid tot één van de drie pijlers. Duurzaamheid is dan ook verweven in alle portefeuilles van het nieuwe college. Duurzaam Winterswijk is een Koersdocument en Uitvoeringsagenda. Het koersdocument geeft aan wat onder duurzaamheid wordt verstaan en wat we, wanneer willen bereiken. Ook is aangegeven hoe we dit samen met bewoners en bedrijven gaan doen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert en ondersteunt waar nodig. De uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de concrete activiteiten voor de periode 2019 – 2022. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen snel gaan. We willen graag ruimte geven aan de samenleving om met initiatieven en innovaties te komen. De gemeente Winterswijk zal inspelen op de kansen die zich voordoen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten wordt geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl

Verloren en gevonden voorwerpen november 2018

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Gewijzigde openingstijd gemeentekantoor

Op woensdag 5 december is ons gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in verband met sinterklaasavond om 16.00 uur gesloten. 

Kansen vergroten op arbeidsmarkt

Taaltrajecten voor bijstandsgerechtigden

Laaggeletterdheid is nog steeds een veel voorkomend probleem waar een groot taboe op rust. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders ondervindt hierdoor dagelijks problemen. Ook bij het vinden van werk is laaggeletterdheid vaak een drempel. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) biedt  bijstandsgerechtigden een taaltraject aan.

Taaltraject

Wanneer een bijstandsgerechtigde geen diploma heeft waaruit blijkt dat hij 8 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland, dan wordt hij of zij uitgenodigd voor een taaltoets. De SDOA biedt inwoners met een bijstandsuitkering uit  Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een taaltraject aan,  zodat ze nog sneller aan het werk kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld een taalcursus bij een taalschool zijn, maar ook contacten met een taalmaatje, waar ze regelmatig mee afspreken om aan de taal te werken. Dit alles gebeurt in het kader van de Wet Taaleis, verplicht onderdeel van de Participatiewet. “Werk vraagt om taalvaardigheid en daarom maken wij werk van taalvaardigheid”, legt wethouder Aalderink uit.

Taaltoets

Behalve autochtone Nederlanders hebben ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) met de Wet Taaleis te maken. Statushouders die al een inburgeringstraject volgen, voldoen aan de wettelijke taaleis als ze slagen voor hun examen. Wanneer het examen niet wordt gehaald, dan zullen ze alsnog aan moeten tonen dat zij wel aan de taaleis voldoen of inspanningen verrichten om hun taalniveau te verbeteren. De statushouders hoeven daarom ook alleen een taaltoets te maken wanneer zij hun inburgering niet hebben gehaald.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Gosselinkweg

Op dinsdag 11 en woensdag 12 december is de Gosselinkweg  ter hoogte van huisnummer 2 voor alle verkeer afgesloten.  Op deze dagen wordt een nieuwe afwateringsduiker onder de weg gelegd.  Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Agenda activiteiten

4 december Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
6 december Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren van 14.30 tot 16.30 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Inloop vanaf 14.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 december Inloopspreekuur zorgverzekering 2019 van 13.30 tot 16.30 uur, De Post, Balinkesstraat in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
10 december Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstratat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
12 december Ontmoetingsmiddag voor senioren van 14.00 tot 17.00 uur in het Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk
13 december Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
13 december Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Zie ook deze agenda bij 6 december.
13 december Inloopspreekuur zorgverzekering 2019 van 13.30 tot 16.30 uur, De Post, Balinkesstraat in Winterswijk.
13 december Presentatiebijeenkomst duurzaam Winterswijk om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

 Vergaderingen 

Openbare vergadering Wmo-raad op 10 december

De Wmo-raad vergadert op maandag 10 december aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerpen: presentatie cliëntervaringsonderzoek, beoordelingskader wonen met zorg, burgerparticipatie, inkoop sociaal domein en inkoop hulmiddelen. De op de agenda betrekking hebbende stukken kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl