Gemeentenieuws week 51

0
171

Ontwikkelaar, bibliotheek, Boogie Woogie en college van B en W gaan voor nieuw Cultuurkwartier                                  

Explorius Vastgoedontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk een haalbaarheidsstudie naar het Cultuurkwartier Winterswijk afgerond. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat uit naar vervangende nieuwbouw, direct aan het Weurden. Het college van burgemeester en wethouders biedt de haalbaarheidsstudie nu aan de gemeenteraad aan.

Het Cultuurkwartier Winterswijk is het gebied tussen het Weurden, de Spoorstraat, de Roelvinkstraat en de Dingstraat. In juni selecteerde de gemeente Winterswijk Explorius Vastgoedontwikkeling om een plan voor het Cultuurkwartier te maken. Het Cultuurkwartier staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die bewoners en bezoekers van Winterswijk aanspreekt. Het plan komt in drie fasen tot stand:

  1. Haalbaarheidsstudie, ca. 6 maanden.
  2. Ontwikkelplan, ca. 6 maanden
  3. Vervolgfase, ca. 12 maanden

De haalbaarheidsstudie is nu door Explorius afgerond. In deze fase heeft Explorius het behoud van de huidige muziekschool vergeleken met vervangende nieuwbouw. Ook heeft Explorius verkend of culturele en commerciële partijen bereid zijn om te participeren in het Cultuurkwartier. Hun ideeën, wensen en condities heeft Explorius vertaald in een concreet programma van eisen. De voorkeur van de bibliotheek, Boogie Woogie en Explorius gaat uit naar vervangende nieuwbouw direct aan het Weurden. Binnenkort tekenen de betrokken partijen hierover een intentieovereenkomst.

Winterswijk als aantrekkelijke plaats om uit te gaan en te winkelen

De bibliotheek en het muziekcentrum worden samen met een nieuwe bioscoop direct aan het Weurden gesitueerd. Ook komt er een park met daaronder een grote parkeervoorziening. Het park zal vanuit het Weurden zichtbaar zijn via een nieuw gängeske en maakt ook een verbinding richting de Notaristuin. Rondom het park komen woningen. De voormalige Expert en Aldi aan het Weurden worden gesloopt, waarbij de gevels van de oude Expert behouden blijven. Wethouder Ilse Saris en Wim Aalderink gaven aan ‘dat de gehele ontwikkeling er niet alleen voor zorgt dat het gebied ingrijpend wordt opgeknapt, maar ook dat het centrum als geheel wordt versterkt met cultuurfuncties, horeca, een bioscoop en wonen. Hiermee vergroot Winterswijk haar positie als aantrekkelijke regionale plaats om uit te gaan, te winkelen en te wonen, een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord Winterswijk maken we samen!’.

Een toekomstbestendig gebouw voor Boogie Woogie

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat nieuwbouw ongeveer even duur is als het opknappen van het bestaande gebouw van Boogie Woogie. Door Boogie Woogie en de bibliotheek samen in een nieuw gebouw onder te brengen ontstaat de mogelijkheid een gebouw te realiseren dat laag in onderhouds- en energielasten is. Dit levert een positieve bijdrage aan de exploitatie van Boogie Woogie. De bibliotheek verwacht dat het aantal leden weer zal toenemen bij terugkeer naar het centrum en dat het in het centrum ook gemakkelijker wordt om vrijwilligers te werven. In het vervolg van het project wordt samen met het Gerrit Komrij College uitgewerkt wat er met de leegkomende ruimte in de school gebeurt.

Vervolg

Met het opknappen van het volledige plangebied wordt er circa € 20 miljoen in het centrum van Winterswijk geïnvesteerd. Op dit moment rust er nog een tekort van circa € 1 miljoen op het project. Het college vraagt Explorius dan ook in de volgende fase van het project te komen tot een sluitende grondexploitatie. Wanneer de gemeenteraad de haalbaarheidsstudie vast stelt werkt Explorius de studie in circa zes maanden uit tot een integraal ontwikkelplan. In deze fase zal uitvoerig worden gesproken met Winterswijkers, ondernemers en potentiële investeerders. Hun inbreng wordt verwerkt in het definitieve plan. Als de gemeenteraad vervolgens groen licht geeft kwalificeert Explorius zich als uitvoerend ontwikkelaar.

Winterswijkse veteranen bijeen in raadhuis

Maar liefst 34 Winterswijkse veteranen en een aantal partners waren maandag 10 december aanwezig in het raadhuis. Ook burgemeester Bengevoord was van de partij.

Veteraan Thomas Schroër opende de bijeenkomst en polste of de veteranen belangstelling hebben om volgend jaar een Winterwijkse Veteranendag te houden. Daar bleek zeker belangstelling voor. Met het Veteranencomité wordt nu bekeken hoe deze dag invulling kan krijgen.

Bespreekpunten

Roy Verwaaijen van het Veteranencomité hield vervolgens een presentatie over een eventueel inloophuis voor veteranen in Winterswijk waar zij elkaar één keer per maand kunnen ontmoeten. Onder de veteranen wordt gevraagd of hier interesse voor is. Verder is onder andere gesproken over de mogelijke rol van de veteranen bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Winterswijk. Burgemeester Bengevoord liet weten het belangrijk te vinden dat de veteranen een rol krijgen op 4 mei. Ideeën over de invulling hiervan worden nader uitgewerkt.

Winterswijks veteranencomité

De veteranen Louis Brockötter, Thomas Schoër, Marco Mulder en Roy Verwaaijen vormen het Veteranencomité Winterswijk. Zij zijn het aanspreekpunt voor de veteranen in onze gemeente.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet, bestuurssecretariaat gemeente Winterswijk. Telefoon (0543) 543 543 of e-mail pvliet@winterswijk.nl

Lessen ‘Veilig afsteken van vuurwerk’

Wondverpleegkundige Angeniet Sonderen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix verzorgde op obs Stegeman in groep 7 een gastles ‘Veilig vuurwerk afsteken’.  

De burgemeester, wijkagenten, team handhaving, medewerkers van Spot Jongerenwerk en medewerkers van ziekenhuis en ambulance verzorgen de weken voor de kerstvakantie een gastles op bijna alle basisscholen. Traditie, ongelukken, regels, legaal en illegaal, opruimen en gevaren zijn de onderwerpen die behandeld worden in deze speciale les over vuurwerk.

Stichting Vuurwerk Check

Afgelopen week en deze week volgen leerlingen van groep 7 en 8 een speciale les. Voor het lesmateriaal heeft Stichting Vuurwerk Check gezorgd. “Doordat de gastdocenten met voorbeelden komen die zij in de praktijk hebben opgedaan bereik je met deze voorlichting de leerlingen nog beter”, legt beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Frank Starke uit.

Vuurwerkbril

Het belang van het dragen van een vuurwerkbril tijdens het afsteken van vuurwerk komt uitgebreid aan de orde in de les. Het dragen van de bril wordt ook geadviseerd tijdens het kijken. Alle leerlingen ontvangen na afloop van de les een vuurwerkbril en afsteeklont.

Veiligheid staat voorop

“Echt een mooi resultaat dat dit jaar bijna alle basisscholen meewerken. Juist doordat gastdocenten uit verschillende organisaties de lessen verzorgen zorg je samen voor meer veiligheid tijdens de jaarwisseling”, laat burgemeester Bengevoord weten.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

In verband met de komende feest­dagen gelden er andere openings­tijden. Op vrijdag 21 december zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Op maandag 24 december is de afdeling Burgerzaken geopend van 9.00 uur tot 10.30 uur. U kunt dan alleen terecht voor aangifte van geboorte en overlij­den. Voor alle andere diensten zijn wij die dag gesloten. Ook zijn wij met Kerst (25 en 26 december), op oudejaarsdag (31 december) en nieuwjaarsdag (1 januari 2019) de hele dag gesloten.

Geen warenmarkt op woensdag 26 december

In verband met tweede kerstdag is er geen warenmarkt op de Markt op woensdag 26 december aanstaande. In plaats hiervan is er een warenmarkt op maandagochtend 24 december van 9.00 tot 13.00 uur. Dit zal een zeer beperkte warenmarkt zijn.

Mantelzorger?

Praat mee in een klankbordgroep Mantelzorgers 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers wordt steeds groter. Meer mensen combineren de mantelzorg met betaald werk.

Optimale ondersteuning

Gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden. Alleen zo kunnen zij hun taken doen. Daarnaast zorgt een goede ondersteuning er voor dat mantelzorgers niet overbelast raken. In Winterswijk zorgt ‘VIT hulp bij mantelzorg’ voor de ondersteuningsactiviteiten.

Klankbordgroep

Gemeente Winterswijk wil graag horen van mantelzorgers hoe zij de ondersteuning en waardering ervaren. Is het goed zoals het nu gaat? Kan het beter of anders? Sinds januari 2017 is daarom een klankbordgroep Mantelzorgers actief. Deze klankbordgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar. De eerstvolgende keer is op maandag 14 januari om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Nieuwe leden

Door enkele afmeldingen van leden is er ruimte voor nieuwe leden in de klankbordgroep. Bent u die mantelzorger die mee wil praten en mee wil denken? Meld u dan aan vóór 7 januari door een mail te sturen naar bgunnewiek@winterswijk.nl met daarin uw contactgegevens of bel (0543) 543 543 en vraag naar Bernadet klein Gunnewiek.

Meer informatie

Op www.vithulpbijmantelzorg.nl kunt u meer informatie vinden over mantelzorg.

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 7 januari 2019. Samen met u willen wij graag het nieuwe jaar inluiden. Dat doen we dit jaar op een bijzondere locatie: de museumwerkplaats Transit Oost. Onder het genot van een hapje en drankje hebben wij een verrassend programma voor u. De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst is bij Transit Oost, Kleine Parallelweg 6 in Winterswijk.

Vrijwilligers vertellen

Vanaf 2019 kunt u maandelijks een column over vrijwilligerswerk in dit gemeentenieuws lezen. Bij toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. In januari doet Vrijwilliger van het jaar 2018, de heer Günter Buhck de aftrap.  

Wethouder Ilse Saris: “Vrijwilligerswerk in Winterswijk is onmisbaar en letterlijk onbetaalbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk meer zichtbaar wordt, ik hoop dat deze column daar een goede bijdrage aan levert. Zonder inzet van vrijwilligers kan bijvoorbeeld de sportclub, muziekvereniging of zorginstelling niet naar behoren draaien. Vrijwilligerswerk is natuurlijk voor iedereen, ieder maakt daarin zijn eigen keuze en bepaalt daarin zijn eigen frequentie. Maar alle beetjes helpen! Daarbij levert het je als vrijwilliger zelf ook iets op: je doet iets wat je leuk vindt, leert misschien iets nieuws en je bent onder de mensen.”

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat 9 in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

Vanaf 1 januari gaat de gemeenteraad werken op basis van een nieuwe vergaderstructuur. Hieronder geven we uitleg waarom gekozen is voor een verandering. En wat er verandert.

De gemeenteraad heeft als taak om  richting te geven aan het gemeentelijk beleid en het college te controleren. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers, oftewel ‘stem van het volk’. “Met deze verandering in de vergaderstructuur willen we bereiken dat de raad in een eerder stadium wordt betrokken bij ontwikkelingen. Daarnaast is een belangrijk doel om het gesprek met de buitenwereld te versterken. En deze gesprekken te voeren op het juiste moment”, legt burgemeester Bengevoord uit. “Deze nieuwe wijze van vergaderen betekent dat inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in een eerder stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dit komt de burgerparticipatie ten goede.”

Politieke avond

De donderdag is in onze gemeente de politieke avond. De raadsvergadering blijft staan op de laatste donderdag van de maand. Het politiek forum is op de eerste donderdag en de algemene raadscommissie is op de tweede donderdag. Op de derde donderdag van de maand gaat de raad op werkbezoek.

Wat zijn de veranderingen

Hieronder volgen de veranderingen en wordt uitleg gegeven over de vergadervorm. 

Algemene raadscommissie

De commissievergaderingen Ruimte en Samenleving worden samengevoegd tot één algemene raadscommissie. In deze algemene raadscommissie worden de voorstellen aan de raad voor besproken.

Politiek forum

Maandelijks wordt er een politiek forum georganiseerd. Tijdens een politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden bijgepraat over actuele onderwerpen, of er wordt aan de politici gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid. Het politiek forum is openbaar. U bent dus van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Vaak krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven of mee te praten over het onderwerp. Direct betrokkenen krijgen vooraf een uitnodiging, maar u vindt de onderwerpen voor het politiek forum ook altijd vooraf op de gemeentelijke website. Het politiek forum vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor een politiek forum kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van dinsdag 25 december vindt plaats op zaterdag 22 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.
  • De afvalinzameling van woensdag 26 december vindt plaats op zaterdag 29 december.
  • De afvalinzameling van dinsdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 5 januari.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is gesloten op woensdag 26 december. Het ROVA Klantcontactcentrum is geopend tot 17.00 uur op maandag 24 december en maandag 31 december. En is gesloten op dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari.

Inzamelkalender 2019

De inzamelkalender van ROVA voor 2019 is online beschikbaar. Op www.rova.nl/inzamelkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. Ook is de gratis ROVA-app beschikbaar voor uw smartphone. Hiermee kunt u op elk gewenst moment uw persoonlijke inzamelkalender en andere informatie raadplegen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, via (0543) 54 54 54  of kijk op www.rova.nl/contact.

Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen 

Ook tijdens de feestdagen kunt u met ZOOV op pad. Denkt u er wel aan uw reis met ZOOV Op Maat zo tijdig mogelijk te boeken.

Reizen met ZOOV

Tijdens 1e en 2e kerstdag rijdt ZOOV Op Maat volgens de gebruikelijke tijden. Op oudejaarsdag rijdt ZOOV tot 20.00 uur. Reist u in een rolstoel? Dan is het wel mogelijk om op nieuwjaarsnacht tussen 1.00 en 2.00 uur naar huis te reizen. Let op: deze rit moet uiterlijk 24 december 2018 zijn geboekt. 

Vaste ritten

Tijdens 1e en 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag komen vaste ritten te vervallen. Wilt u op die dagen toch naar uw vaste bestemming reizen? Geeft u dat dan apart door aan ZOOV Reisplanner. 

ZOOV Reisplanner

ZOOV Reisplanner is tijdens de komende feestdagen op de gebruikelijke tijden geopend. Ook kunt u uw reis via Mijn ZOOV op www.zoov.nl boeken.

ZOOV Klantenservice

ZOOV Klantenservice is tijdens de feestdagen (1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag) niet bereikbaar. Op 24 en 31 december sluit ZOOV Klantenservice om 16.00 uur.

ZOOV wenst u alvast prettige feestdagen!

Nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat in 2019  

Reist u met ZOOV Op Maat? Vanaf 1 januari 2019 gaan de tarieven iets omhoog. Dit komt onder andere omdat het BTW-tarief omhoog gaat van 6% naar 9%. Dit geldt voor al het openbaar en taxivervoer. Dus ook voor ZOOV. De nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat voor 2019 staan in de tabel hieronder.

Wmo-reizigers

Werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur

Opstaptarief                                         € 1,55

Tarief per kilometer tot 20 km                € 0,26

Tarief per kilometer 20 tot 40 km           € 2,05

Overige tijdstippen

Opstaptarief                                         € 0,95

Tarief per kilometer tot 20 km                € 0,17

Tarief per kilometer 20 tot 40 km           € 2,05

Openbaar vervoer reizigers

Alle tijdstippen (geen OV beschikbaar)

Opstaptarief                                         € 3,15

Tarief per kilometer tot 20 km                € 0,49

Tarief per kilometer 20 tot 40 km           € 2,05

Alle tijdstippen (OV beschikbaar)

Opstaptarief                                         € 5,88

Tarief per kilometer tot 20 km                € 0,92

Tarief per kilometer 20 tot 40 km           € 2,05

Ook voor OV-reizigers

De nieuwe tarieven gelden voor zowel reizigers met een Wmo-indicatie als voor OV-reizigers. Oftewel, voor iedere andere reiziger die gebruik maakt van ZOOV Op Maat. Voor OV-reizigers gelden twee soorten tarieven: het ene tarief betaalt de OV-reiziger als er op het reistraject geen gewoon openbaar vervoer beschikbaar is. Het andere (hogere) tarief geldt als een reiziger naar zijn of haar reisbestemming (in theorie) ook met het openbaar vervoer kan reizen. De reiziger beslist dan zelf om met ZOOV Op Maat te reizen of toch met het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over reizen met ZOOV Op Maat op www.zoov.nl.

Een sprankelend 2019 begint met een vuurwerkschone straat!

Met de campagne Gelukkig Mooi Schoon jaar wil de gemeente Winterswijk in samenwerking met ROVA inwoners wijzen op het belang van het opruimen van vuurwerkafval. Vuurwerkresten die lang blijven liggen ontsieren het straatbeeld. Ook vuurwerk dat niet is afgegaan vormt een risico. Samen vuurwerkafval opruimen zorgt voor een frisse en veilige buurt! 

Schoon en veilig

Veeg na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op zodat het vuurwerk niet op straat blijft liggen. Vuurwerk dat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren. Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Kom samen in actie

Begin 2019 goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak uw bezems, stoffer en blik en vuilniszakken en ruim vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kunt u het veilig opruimen.

Gratis vuurwerkafval inleveren

Zakken met vuurwerkafval kunt u gratis inleveren bij het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 op woensdag 2 januari en vrijdag 4 januari van 12.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag 5 januari van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Roelvinkstraat

In verband met een evenement is de Roelvinkstraat tussen de Tuinstraat en Misterstraat op zaterdag 22 december van 9.00 uur tot 0.00 uur en zondag 23 december van 11.00 uur tot 19.00 uur gesloten verklaard voor al het verkeer.

Eibergseweg tussen Geldereschweg Beitelweg

In verband met de Keiloop zal de Eibergseweg tussen de Geldereschweg en de Beitelweg worden afgesloten voor alle verkeer op zondag 30 december 2018 tussen 7.30 en 15.00 uur. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen wel passeren. Er wordt een omleiding aangegeven.

Pronsweg

In verband met een evenement is de Pronsweg van maandag 31 december 22.00 uur tot dinsdag 1 januari 8.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Morgenzonweg en de Leliestraat.

Agenda activiteiten 

20 december Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk.
7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst om 20.00 uur bij Transit Oost, Kleine Parallelweg 6 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.45 uur.
14 januari Klankbordgroep Mantelzorgers om 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25.