Gemeentenieuws week 52

0
254

Vol ongeduld op naar 2019!

Met elkaar hebben we dit jaar mooie dingen gerealiseerd. In het voorjaar waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maar  ook vierden wij het vijfjarig jubileum van Villa Mondriaan, kon de brandweer weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen en behaalden onze sporters op allerlei niveaus weer fantastische resultaten.

Samen maken we Winterswijk. En gelukkig zie ik die samenwerking overal terug. Winterswijk kent een rijk verenigingsleven. Dit is iets om te koesteren. Met elkaar genieten van sport, spel, muziek of het volksfeest zorgt voor verbinding. Met elkaar maken we Winterswijk.

Burgemeester Bengevoord. Bron: Gemeente Winterswijk

Volop uitdagingen

Het komende jaar heeft genoeg uitdagingen in petto. Winterswijk is nooit af, vol ongeduld kijk ik dus uit naar 2019. Het centrum met een gevarieerd winkelaanbod en onze fantastische markt blijven hierin aandacht verdienen. Een mooie mix aan horecagelegenheden zorgt voor gezelligheid en vertier. We kunnen trots zijn op het aantal bezoekers die ons centrum bezoeken. Of van het prachtige buitengebied genieten. Winterswijk heeft ambitie!  En dat is belangrijk. Zo blijf je een prettige omgeving om te wonen en te werken creëren.

Zo gaan we hard aan de slag met Park Achterhoek, Terra Temporalis en het Cultuurkwartier. En het  is de bedoeling dat we volgend jaar op 5 mei samen met onze Duitse buren van een groot bevrijdingsconcert gaan genieten. We laten onze Jacobstoren restaureren zodat  hij er weer even tegen kan, en gaan met heel Winterswijk aan de slag om armoede Winterswijk uit te bannen.

Verkiezingen

Volgend jaar staan er ook weer verkiezingen op de agenda. In maart gaan we naar de stembus voor Provinciale Staten en het Waterschap. Eind mei voor het Europees Parlement. Voor uw gevoel kunnen deze verkiezingen wat verder van u af staan. Toch zijn ze belangrijk. Samenwerken in de regio en over de grens blijft belangrijk. Samen sta je immers sterker.

Miljoenen voor de Achterhoek

In november is 20 miljoen vanuit Den Haag voor de Achterhoek binnengehaald. Een prachtig resultaat, bereikt door de inzet van de regio Achterhoek. In de nieuwe Achterhoek Board bespreken gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties regiobrede kwesties. De ontvangen bijdrage zal onder andere ingezet worden om jongeren aan de regio te binden en aan de slag te gaan met de woningmarkt.

Grensgebied

Grenzhoppers, is een uniek grensoverschrijdende netwerk, ondersteund door een stuurgroep van vijf burgemeesters uit de Achterhoek en zes burgemeesters uit de Kreis Borken. In goed overleg zijn zes thema’s vastgesteld voor een gezamenlijke focus in 2019. Arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijs, toerisme & cultuur, sport & gezondheid en mobiliteit & bereikbaarheid. Zelf verwacht ik hier veel van. Met de Grenzhopper School biedt dit netwerk ondernemers aan beide kanten van de grens trainingen en cursussen op  het gebied van taal en cultuur. Ik  wens u met iedereen die u lief is fijne feestdagen toe met een veilige jaarwisseling. En begroet u graag in 2019 op de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 7 januari. Vanaf 19.45 uur bent welkom bij museumwerkplaats Transit Oost, Kleine Parallelweg 6.

B.J.J. Bengevoord, Burgemeester van Winterswijk

Gewijzigde openingstijden

In verband met de komende feest­dagen gelden er andere openings­tijden.

Op maandag 24 december is de afdeling Burgerzaken geopend van 9.00 uur tot en met 10:30 uur. U kunt dan alleen terecht voor aangifte van geboorte en overlij­den. Voor alle andere diensten zijn wij die dag gesloten. Ook zijn wij met Kerst (25 en 26 december), op oudejaarsdag 31 december en nieuwjaarsdag (1 januari 2019) de hele dag gesloten.

Week 1 geen gemeentenieuws

In verband met de feestdagen komt er geen gemeentenieuws op dinsdag 1 januari 2019. De eerstvolgende uitgave van gemeentenieuws is op dinsdag 8 januari 2019.

Nieuw Cultuurkwartier 

Explorius Vastgoedontwikkeling BV heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk onderzoek gedaan naar de kansen om een nieuw Cultuurkwartier te realiseren in het gebied tussen het Weurden, de Spoorstraat, de Roelvinkstraat en de Dingstraat. Als het aan de projectontwikkelaar, bibliotheek, Boogie Woogie en het college van B en W ligt komt hier bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen. Het ambitieuze plan wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. Lees meer op onze website www.winterswijk.nl bij Actueel onder Persberichten.

Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied

Op maandagavond 21 januari en woensdagavond 23 januari van 20.00 tot 22.00 uur  verzorgt de gemeente Winterswijk een dialoogbijeenkomst over de Omgevingsvisie Buitengebied. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet: de Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Daarnaast moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk.

Toekomst

Daarom denken we nu na over de gewenste toekomst van ons buitengebied. Deze visie leggen we vast in de ‘Omgevingsvisie Buitengebied’: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk, inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting. Wat gaan we doen om het buitengebied nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren?

Vraagstukken
In een eerder stadium is al heel veel informatie bij in totaal 256 participanten opgehaald. Al deze informatie is teruggebracht tot een aantal concrete vraagstukken die vragen om een oplossing. We horen graag van u wat u van deze vraagstukken vindt. Deze vraagstukken geven een goed beeld over de keuzes die voor het buitengebied gemaakt moeten worden. Sommige vraagstukken zorgen voor dilemma’s. Kiezen we voor het landschap, economie of duurzaamheid en/of kunnen deze met elkaar verenigen?

Programma
We beginnen met een korte inleiding. Daarna zijn er aparte gesprekstafels met verschillende vraagstukken, zodat u kunt kiezen over welke vraagstukken u inhoudelijk uw mening wilt delen. De vraagstukken zijn onder andere:

  • Hoe kijkt u aan tegen ontwikkelingen in het buitengebied wat betreft wonen en bedrijvigheid;
  • Gebruik van recreatiewoningen door niet-recreanten.

Informatie

Op www.winterswijk.nl/omgevingsvisiebuitengebied kunt u meer informatie vinden.

Aanmelden

Voor het bijwonen van Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied op maandag 21 januari of woensdag 23 januari kunt u zich aanmelden tot 13 januari omgevingsvisiebuitengebied@winterswijk.nl

Politiek forum 10 januari 2019

Op 10 januari 2019 is het eerste politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 10 januari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Beschikbaarheid bedrijventerreinen (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Bedrijfsrestaurant

Winterswijk heeft weinig vrij uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar. Naast het tekort aan nieuw uitgeefbare grond speelt ook het risico op veroudering en leegstand op de bestaande terreinen. De gemeente is in gesprek met OWIN en lokale makelaars over de ontwikkeling in vraag en aanbod van bedrijfslocaties. Doel is om te komen tot een integraal plan van aanpak gericht op voldoende beschikbaar bedrijventerrein, met daarin aandacht voor revitaliseringsmogelijkheden, vermindering van leegstand en waar nodig nieuw bedrijventerrein. Het bureau Movares heeft onderzoek gedaan naar de bedrijventerreinenontwikkeling in Winterswijk. Deelnemers aan het politiek forum worden op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek naar bedrijventerreinen en krijgen inzicht in het huidige aanbod van en de verwachte vraag naar bedrijventerreinen. Daarbij worden er mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Na het politiek forum volgt verdere uitwerking van de oplossingsrichting tot een plan van aanpak en wordt de raad gevraagd om kaders te stellen.

Cultuurkwartier Winterswijk (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Vergaderruimte 0.28

In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente de tender voor  Cultuurkwartier Winterswijk uitgeschreven. Het Cultuurkwartier staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die onze bewoners en bezoekers aanspreekt. Op basis van deze tender is Explorius Vastgoed geselecteerd om een haalbaarheidsstudie naar het Cultuurkwartier uit te voeren. Onderzocht is hoe een bruisende mix het centrum als geheel sterker kan maken. Een massastudie is uitgevoerd en onder andere de programmatische, financiële, ruimtelijke en communicatieve kaders komen aan de orde. Sloop of behoud van Muziekcentrum BoogieWoogie is hierbij ook bekeken. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie worden in dit politiek forum gepresenteerd. Wanneer de raad instemt met de resultaten van de haalbaarheidsstudie, is Explorius gevraagd in samenspraak met ondernemers, burgers en gemeente de haalbaarheidsstudie te vertalen in een mooi en haalbaar ontwikkelingsplan dat het centrum als geheel sterker maakt.

Ambitiedocument omgevingswet (richtinggevend)
20.45 – 22.00 uur

Bedrijfsrestaurant

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zijn op te delen in twee grote thema’s: nieuwe kerninstrumenten waar we mee kunnen en moeten werken, en een andere manier van werken. In het ambitiedocument worden de ambities geformuleerd die de gemeente Winterswijk heeft bij het invoeren van de Omgevingswet. Er worden ambities uitgesproken over de volgende thema’s: instrumenten Omgevingswet, dienstverlening, participatie, informatievoorziening en cultuur. Per thema zullen een aantal scenario’s worden voorgelegd waaruit gekozen kan worden. Het is belangrijk ambities te definiëren, zodat we zowel organisatorisch als bestuurlijk weten wat ons de komende twee jaar te doen staat. De ambities vormen het uitgangspunt voor het verdere implementatietraject. Op basis van de discussie in het politiek forum wordt het ambitiedocument aangepast. Het ambitiedocument zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Gemeentelijk watertakenplan Winterswijk 2019-2023 (informatief en richtinggevend)
20.45 – 21.45 uur

Vergaderruimte 0.28

 De gemeenteraad stelt het Gemeentelijk Watertakenplan vast. Daarmee is de raad verantwoordelijk voor de keuzes die in dit plan gemaakt worden. In dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op mogelijke speerpunten en de vraagstukken die in het gemeentelijk watertakenplan aan de orde komen. Daarbij is er gelegenheid richting te geven voor de ambities in het gemeentelijk watertakenplan.

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van woensdag 26 december vindt plaats op zaterdag 29 december.
  • De afvalinzameling van dinsdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 5 januari.
  • De afvalinzameling van dinsdag 25 december heeft plaatsgevonden op zaterdag 22 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is gesloten op woensdag 26 december.

Het ROVA Klantcontactcentrum is geopend tot 17.00 uur op maandag 24 december en maandag 31 december. En is gesloten op dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari.

Inzamelkalender 2019

De inzamelkalender van ROVA voor 2019 is online beschikbaar. Op www.rova.nl/inzamelkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. Ook is de gratis ROVA-app beschikbaar voor uw smartphone. Hiermee kunt u op elk gewenst moment uw persoonlijke inzamelkalender en andere informatie raadplegen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, via (0543) 54 54 54  of kijk op www.rova.nl/contact.

Een sprankelend 2019 begint met een vuurwerkschone straat!

Met de campagne Gelukkig Mooi Schoon jaar wil de gemeente Winterswijk in samenwerking met ROVA inwoners wijzen op het belang van het opruimen van vuurwerkafval. Vuurwerkresten die lang blijven liggen ontsieren het straatbeeld. Ook vuurwerk dat niet is afgegaan vormt een risico. Samen vuurwerkafval opruimen zorgt voor een frisse en veilige buurt! 

Schoon en veilig

Veeg na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op zodat het vuurwerk niet op straat blijft liggen. Vuurwerk dat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren. Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Kom samen in actie

Begin 2019 goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak uw bezems, stoffer en blik en vuilniszakken en ruim vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kunt u het veilig opruimen.
Gratis vuurwerkafval inleveren

Zakken met vuurwerkafval kunt u gratis inleveren bij het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg op woensdag 2 januari en vrijdag 4 januari van 12.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag 5 januari van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Feestdagen van NIX

De feestdagen zijn in aantocht. Gezelligheid, daar draait het om. Daarbij hoort vaak wijn, bier of champagne. Vooral voor kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te drinken.

Hou vast aan de afspraak ‘NIX 18’

Tijdens de feestdagen is een glaasje inschenken voor uw kind zo gebeurd. Eén keertje kan geen kwaad, toch? Helaas is dat niet zo. Een regel is voor kinderen namelijk enkel duidelijk als u consequent bent. Geef daarom ook tijdens het kerstdiner of oudjaar geen alcohol aan kinderen onder de 18 jaar.

Praat met elkaar

Heeft uw kind een feest bij vrienden? Of is het buitenshuis? Bespreek dan met uw kind hoe het zich kan houden aan de afspraak om geen alcohol te drinken. Het helpt ook om te praten met de ouders van vrienden van uw  kind. Samen staat u sterker bij het uitdragen van de regel: geen alcohol onder de 18 jaar. Meer tips op  www.alcoholinfo.nl.

Het goede voorbeeld geven

Drink zelf ook met mate tijdens de feestdagen. Vertel kinderen die protesteren (‘ja, maar jij drinkt toch ook?!’) dat er een verschil is tussen volwassenen en kinderen in de groei. Een vijftienjarige mag toch ook geen auto rijden?

30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee!

In 2019 kunt u in twee periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze!

Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen:

  • Door alcohol slaapt u minder goed en voelt u zich minder fit;
  • De werking van medicijnen kan verminderen of juist versterken door alcohol;
  • Alcohol bevat veel calorieën en geeft een hongergevoel, waardoor u aankomt.

Waarom meedoen?

Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. Het scheelt niet alleen geld. Deelnemers voelen zich ook fitter, slapen beter en verliezen vaak gewicht.   Ook zes maanden na de actie blijken deelnemers nog steeds minder te alcohol drinken dan ervoor. 

Ondersteuning

Inschrijven voor de 30 dagen actie kan op www.ikpas.nl. De inschrijving voor de 40 dagen actie opent op 31 januari. U krijgt vervolgens advies van een IkPas coach en ontvangt nieuwsbrieven met tips.

Gaat u de uitdaging ook aan?

Kijk dan op www.ikpas.nl voor meer informatie.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Eibergseweg tussen Geldereschweg Beitelweg

In verband met de Keiloop zal de Eibergseweg tussen de Geldereschweg en de Beitelweg worden afgesloten voor alle verkeer op zondag 30 december 2018 tussen 07.30 en 15.00 uur. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen wel passeren. Er wordt een omleiding aangegeven.

Pronsweg

In verband met een evenement is de Pronsweg van maandag 31 december 22.00 uur tot dinsdag 1 januari 8.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Morgenzonweg en de Leliestraat.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg vanaf 7 januari tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten 

7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst om 20.00 uur bij Transit Oost, Kleine Parallelweg 6 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.45 uur.
10 januari Politiek forum om 19.30 uur en 20.45 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 januari Klankbordgroep Mantelzorgers om 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
21 januari Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 januari Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Buitengebied van 20.00 tot 22.00 uur.