Gemeentenieuws week 9

0
227

Nieuwe coalitie presenteert nieuw coalitieakkoord

De nieuwe coalitie van Winterswijks Belang (WB), VVD, GroenLinks en PvdA presenteerde vorige week maandag haar nieuwe coalitieakkoord 2019-2022, getiteld ‘Winterswijk wint! Duurzaam en daadkrachtig d’ran’.

Ook werd bekendgemaakt wie de nieuwe kandidaat-wethouders zijn: Inge klein Gunnewiek (VVD), Elvira Schepers (PvdA) en Tineke Zomer (GroenLinks). Op dit moment zitten zij in de gemeenteraad namens hun partij. Samen met burgemeester Joris Bengevoord en de huidige wethouder Wim Aalderink (WB) vormen zij straks het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De nieuwe wethouders moeten in de raadsvergadering van donderdag 28 februari formeel nog worden benoemd door de gemeenteraad. Het nieuwe coalitieakkoord kunt u vinden op www.winterswijk.nl

wethouders- v.l.n.r. Inge Klein Gunnewiek, Elvira Schepers, Wim Aalderink, Tineke Zomer

College legt bestemmingsplan grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel ter vaststelling voor aan raad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel vast te stellen en de ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren. Op donderdag 28 maart neemt de raad hierover een besluit. De gemeenten Vreden en Winterswijk verwachten eind 2019 te kunnen starten met de bouw.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Eén zienswijze vraagt om rekening te houden met de landschappelijke inpassing, een groene afscherming naar de nabijgelegen recreatiewoningen en om een herplantplicht. De andere zienswijze gaat over zorgen om het uitzicht, mogelijke lichtweerkaatsing door het nieuwe gebouw en verstoring van de rust. Deze zienswijzen leiden volgens het college niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Wim Elferdink: “In het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van het nieuwe gebouw. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor het bestemmingsplan vast te stellen. Daarmee komt de realisatie van het dienstencentrum weer een stap dichterbij.”

Grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel

Het nieuwe bestemmingsplan wordt samen met het aanliggende Bebauungsplan van Vreden de basis om op de grens een grensoverschrijdend, duurzaam, dienstencentrum te realiseren. Het grensoverschrijdend dienstencentrum komt op de grens aan de Vredenseweg/Winterswijkerstrasse richting Vreden. De landsgrens loopt dan dwars door het gebouw heen. Het doel van het dienstencentrum is grensoverschrijdend ondernemen en werken te bevorderen. Het dienstencentrum richt zich op zowel bestaande bedrijvigheid als nieuwe ondernemingen. Het dienstencentrum moet ook dienen als ontmoetings- en informatiepunt voor het overbruggen van verschillen in cultuur, taal en de omgeving. Uniek in het concept is dat bedrijven in één gebouw een Nederlandse en een Duitse voordeur hebben. Zo kunnen zij doelgericht gebruik maken van de voordelen van een Duits en Nederlands adres voor één gebouw.

Vervolgprocedure

Na het raadsbesluit op 28 maart 2019 volgt er een publicatie en zal het door de raad vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter visie liggen. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Gemeente lanceert online platform Duurzaam Winterswijk

Op dinsdag 5 maart 2019 lanceert de gemeente Winterswijk het online platform Duurzaam Winterswijk tijdens een bijeenkomst in het gemeentekantoor. Iedereen die zich tijdens deze bijeenkomst registreert als gebruiker van het platform, ontvangt een leuke attentie! 

Als samenleving zijn we ons steeds bewuster van het belang van duurzaamheid. Steeds meer inwoners en bedrijven komen in actie om duurzamer te leven en te ondernemen. Ook de gemeente heeft hierin haar rol. Een duurzame samenleving begint bij jezelf, maar doe je zeker niet alleen.

Het platform Duurzaam Winterswijk is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen. Het platform is een plek voor iedereen in Winterswijk die zich wil inspannen voor een energieneutraal Winterswijk en een duurzame samenleving. Door informatie, ideeën en concrete voorstellen te delen, werken we samen aan een duurzamer Winterswijk.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De bijeenkomst start om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Hoera een lintje!

Bijzondere inspanningen verdienen een bijzondere beloning. Door een lintje bijvoorbeeld. Een Koninklijke onderscheiding. Uitgereikt door de burgemeester.

Veel mensen kennen wel iemand die iets bijzonders doet voor de samenleving. Vaak zetten mensen zich extra in voor de maatschappij  naast  hun dagelijkse bezigheden. Het lijkt zo gewoon en toch is het zo bijzonder. Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit. Op een mooie manier worden personen extra bedankt voor hun verdiensten voor de samenleving. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden personen extra in het zonnetje gezet. Kent u iemand die een lintje verdiend? Laat het ons weten. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2020 ontvangen wij graag uw aanvraag voor 1 juni 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Voor informatie of hulp bij het invullen of aanvragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Zij is telefonisch te bereiken op (0543) 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Uw aanvraag kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, ter attentie van burgemeester B.J.J. Bengevoord, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per mail aan bestuurssecretariaat@winterswijk.nl. Op onze website kunt ook het filmpje over Koninklijke onderscheidingen bekijken.

Gemeentelijke belastingen 2019

In deze editie van het gemeentenieuws vindt u uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2019. Op 28 februari wordt de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen bezorgd.  Voor vragen kunt contact opnemen met de gemeente, telefoon (0543) 543 543.

Is dat niet een beetje ver weg?

De opgave Armoedevrij Winterswiijk

U heeft vast gelezen dat we aan de slag zijn met de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040.  We spreken met veel Winterswijkers over armoede. Sommige vragen vallen op. Op iedere bijeenkomst  wordt de vraag gesteld: ‘Is 2040 niet een beetje ver weg? Moet je nu niet aan de slag gaan om dingen te verbeteren?’

En dat is precies wat we willen doen: niet stil zitten, maar handen aan de kar. Samen aan de slag! Om in 2040 de oorzaken van armoede doorbroken te hebben, moet je nu aan het werk gaan. De eerste effecten zal je op korte termijn gaan ervaren, andere acties zullen pas later merkbaar zijn. Toch is 2040 niet voor niks gekozen. Het laat zien dat dit onderwerp zo belangrijk is dat het over coalitieperiodes heen gaat en dat het een onderwerp is wat ons allemaal aangaat. Verder heeft het ook tijd nodig om de oorzaken van armoede echt aan te pakken. Het kan best zijn dat pas een volgende generatie ten volste profiteert van wat we met elkaar hebben opgebouwd.

Wat gaan we doen?

Tot half maart praten we met heel wat mensen over armoede en een armoedevrij Winterswijk 2040. We vragen ook aan iedereen wie mee wil denken, doen en beslissen. Tot nu toe hebben zich ruim 80 mensen, bedrijven en organisaties opgegeven. Jong en oud, rijk en arm. Vanaf april maken we samen met inwoners, bedrijven, scholen en organisaties plannen voor de belangrijkste onderwerpen.

Nog twee buurtbijeenkomsten

Er zijn nog twee bijeenkomsten waar u zich voor op kunt geven:

  • Woensdag 6 maart in het Graafschap College, Haitsma Mulierweg 26
  • Donderdag 14 maart in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25

De inloop is om 19.00 uur. We beginnen om 19.15 uur. U kunt zich aanmelden op iedereendoetmee@winterswijk.nl. Meer info op www.winterswijk.nl/iedereendoetmee.

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Saris en Elferdink op 12 maart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk nodigt u van harte uit voor het afscheid van de wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink. De afscheidsreceptie van de wethouders vindt plaats op dinsdag 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk.

Ilse Saris was 9 jaar wethouder namens het CDA. In 2002 werd zij raadslid. Vanaf 2010 was zij als wethouder verantwoordelijk voor Maatschappelijke Participatie en Zorg, Jeugd en Onderwijs, en Economie (centrum). Ilse Saris speelde een belangrijke rol bij de decentralisaties in het sociaal domein, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Ilse Saris is een echte bruggenbouwer. Begin 2017 werd zij door het vakblad Binnenlands Bestuur verkozen tot ’beste bestuurder’ van een kleine gemeente. Als CDA-lijsttrekker behaalde zij in 2014 en 2018 de meeste voorkeursstemmen.

Wim Elferdink was sinds juni 2018 wethouder namens het CDA. Na de verkiezingen van 2014 trad hij toe tot de gemeenteraad. In maart 2015 nam hij ook het fractievoorzitterschap op zich. Na de verkiezingen van 2018 werd hij wethouder. In die functie was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en Bedrijvigheid, Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap, Duurzaamheid, Klimaat en Milieu, Personeel en Organisatie en Financiën.

Kadotip

Wilt u iets voor de wethouders meenemen? U doet hen vooral een plezier door een bedrag over te maken aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk, bankrekeningnummer NL03RABO0141334142, onder vermelding van ‘afscheid wethouders’.

Werk en zorg combineren

Trekt u op tijd aan de bel als werkende mantelzorger?

Er komen steeds meer mantelzorgers. Als gemeente hebben we de taak om u als mantelzorger te ondersteunen. Zorgt u lange tijd voor iemand in uw omgeving, die ziek of hulpbehoevend is? Dan heeft dit vaak grote gevolgen voor uw dagelijks leven, zeker wanneer u deze zorg combineert met een baan. Hoe vindt u een goede balans tussen betaald werk en zorg? We geven u graag drie praktische tips. 

Tip 1: informeer uw collega’s en leidinggevende
Zo ontstaat er meer begrip voor uw situatie. Bijna één op de zes werknemers combineert werk met zorgtaken. In de zorgsector doet zelfs één op de vier werknemers dit. U staat dus niet alleen. Praat over uw wensen en vraag bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om op andere tijden te werken, overuren op te sparen of thuis te werken. Hoe eerder u samen oplossingen vindt, hoe prettiger dat voor u beiden is.

Tip 2: maak gebruik van een verlofregeling

Als werkende mantelzorger heeft u recht op zorgverlof. In uw cao staan hierover soms afwijkende afspraken of voorwaarden. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als deze cao nadeliger voor u is. Uw afdeling personeelszaken kan u hier meer over vertellen.

Tip 3: vraag VIT-hulp bij mantelzorg om advies

De mantelzorgconsulent van VIT-hulp bij mantelzorg, Marjan Roerdinkveldboom, denkt graag met u mee en geeft gratis advies. Wat kan zij voor u doen? Bijvoorbeeld:

– helpen bij het vinden van een betere balans tussen werk en privé;

– praktische tips geven die uw mantelzorgtaken verlichten;

– extra hulp voor u aanvragen;

– oplossingen zoeken voor het overdragen van regeltaken.

Wilt u meer weten?

U bereikt VIT-hulp bij mantelzorg op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer (0544) 82 00 00. U bent ook van harte welkom op ons inloopspreekuur voor mantelzorg, iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur bij De Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.

Extra informatie:  www.mantelzorg.nl    www.werkenmantelzorg.nl  www.vithulpbijmantelzorg.nl

Kerststukjes opruimen

Veel mensen hebben kerststukjes op graven op de Algemene Begraafplaats gezet. Een aantal kerststukjes staat er nog.

Wij verzoeken u de stukjes van de graven te halen. Wilt u tevens lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal rondom en achter de grafmonumenten verwijderen, zodat het onderhoud aan de graven en de coniferenhagen uitgevoerd kan worden. Van kerststukjes die na zondag 10 maart 2019 nog op de graven staan, wordt aangenomen dat nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Deze worden dan alsnog  door ons verwijderd.

40 dagen geen alcohol: doet u mee?

De IkPas actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heeft u niet meegedaan? Grijp dan nu alsnog uw kans! Op 6 maart begint namelijk de 40 dagen actie.

Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken. Bijvoorbeeld omdat het een gewoonte is, omdat u het gezellig vindt, omdat u stress heeft of u eenzaam voelt. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen:

  • Door alcohol slaapt u minder goed (door) en voelt u zich minder fit;
  • Alcohol versterkt of vermindert de werking van veel medicijnen. Bijvoorbeeld medicijnen voor diabetes, depressie en angsten;
  • Door alcohol kunt u sneller vallen en uzelf bezeren.

Waarom meedoen?

Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. Het scheelt niet alleen geld. U gaat zich ook fitter voelen en u kunt beter (door)slapen. Misschien verliest u zelfs wat gewicht!     

Ondersteuning

Inschrijven voor de 40 dagen actie kan op www.ikpas.nl. Door uzelf in te schrijven, vergroot u de kans dat u het volhoudt. U kunt dan advies krijgen van een IkPas coach en nieuwsbrieven met tips ontvangen. Ook kunt u via de website het bekende IkPas polsbandje aanvragen, zodat iedereen kan zien dat u meedoet. Gaat u de uitdaging ook aan? Kijk dan op www.ikpas.nl voor meer informatie.

Startersevent Achterhoek 

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) organiseert samen met de Achterhoekse gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk het Startersevent Achterhoek op donderdag 7 maart 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo (Gld). Iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of de afgelopen drie jaar gestart is, is van harte welkom.

Willem Buunk, wethouder gemeente Bronckhorst, verzorgt de opening. De starters kunnen kennis opdoen in enkele powersessies over startersthema’s als social media, klantenwerving, fiscale en juridische aandachtspunten. Er is een kennisplein met organisaties en bedrijven waar de starters met al hun vragen terecht kunnen. “Er komt veel op je af als je een bedrijf wilt starten of pas gestart bent. Starters zijn op zoek naar allerlei relevante informatie, kennis en nieuwe mensen die hen verder kunnen helpen. Dat bieden wij hen in één middag op één plek met dit gratis Startersevent”, aldus Mariël Analbers, startersadviseur bij ROZ. Naast ROZ zijn de volgende organisaties en bedrijven aanwezig: Alfa Accountants en Adviseurs, Financieel Doordacht, Finsalus verzekeringen, Go 4 Goals Online Marketing, Ondernemende helden (Day for Change), NickLink, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, De Startversneller, Steentjes Wolters Mulder Advocaten en ZZP Nederland. Bezoekers kunnen bij Sjoukje Geelink van LOenCO fotografie gratis een professionele profielfoto laten maken.

Uiteraard is er gelegenheid om te netwerken en andere starters te ontmoeten. Voor inspiratie zorgen Erik Legters van Distilleerderij De Bronckhorst, Iris Hulsteijn van Visser Mode en Pim Michels van Go 4 Goals Online Marketing en Lederhosenwinkel.nl, ambassadeurs van het startersevent. Zij zijn nog niet zo lang geleden zelf gestart met een bedrijf en delen hun ervaringen en tips. Denkt u na over het starten van een eigen bedrijf? Of kent u iemand met ondernemersplannen? Deelname aan het Startersevent is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via de website van ROZ: www.rozgroep.nl/startersevent2019.

WijWinterswijk 

WijWinterswijk is een website voor alle inwoners van Winterswijk! Of u nu jong bent of oud, grijs of blond, sportief of creatief. Deze website is er voor iedereen! U vindt op deze website antwoord op vragen op het gebied van geldzaken, regeldingen, wonen, welzijn, opvoeden, zorg en meedoen. Mist u informatie op deze website? Laat ons weten waar u graag meer over zou willen lezen, alle tips zijn welkom. Mail naar: wijwinterswijk@winterswijk.nl

EUREGIO-spreekuur

De EUREGIO houdt op donderdag 7 maart 2019 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen tijdens het spreekuur terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland en sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Agenda activiteiten

27 februari Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal open vanaf 19.30 uur.
27 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
28 februari Openbare raadsvergadering om 19.00 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
5 maart Lancering online platform Duurzaam Winterswijk van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 18.45 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, Graafschap College, Haitsma Mullierweg 36.
6 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.15 uur in het Graafschap College, Haitsma Mulierweg 26. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 maart Startersevent van 13.30 tot 17.00 uur, gemeentehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 maart EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur, Kultuhus, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.15 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Meddoseweg

In verband met het kappen van bomen is de Meddoseweg van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen Wormskampweg en Wandersweg. Er wordt een omleiding ingesteld gaande over de Wormskampweg en Wandersweg.

Eibergseweg

In verband met het kappen van bomen is de Eibergseweg van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Giffelweg en Grevinkweg. Er wordt een omleiding ingesteld. Autoverkeer wordt omgeleid over de Giffelweg, Goossensweg en Grevinkweg. Fieters worden omgeleid over de Geldereschweg en Grevinkweg.