Gemeenteraadsbesluiten 22-02

0
171

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 22 februari de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Verordening stimuleringsregeling non-profitorganisaties 2018-2019 vast
Met deze stimuleringsregeling kunnen stichtingen, scholen en sportverenigingen in Winterswijk tegen een lage rente geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun accommodaties. De lening kan worden aangevraagd via het verduurSaam Energieloket (www.verduursaamenergieloket.nl).

Raad stemt in met Regiovisie Opvang en Bescherming
Vanaf 2015 is Beschermd Wonen onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die door psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. De gemeente Doetinchem heeft als centrumgemeente een regiovisie voor de Achterhoek opgesteld. De raad heeft ingestemd met deze visie en de nadere uitwerking ervan.

Raad reserveert bedrag voor regionale samenwerking in sociaal domein
De acht gemeenten in de Achterhoek werken al enkele jaren samen in het sociaal domein. Daarbij gaat het om taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de Jeugdhulpverlening. Voor 2018 is een jaarplan opgesteld waarin is vastgelegd welke projecten en activiteiten in regionaal verband worden uitgevoerd. De raad heeft ingestemd met het voorstel om bij de eerste financiële prognose 2018 een bedrag van 134.000 euro te reserveren voor de niet-begrote kosten voor deze regionale samenwerking.

Raad kent burgercheque toe aan Stichting Kunstprojecten Achterhoek
De raad heeft een burgercheque van 1.000 euro toekend aan de Stichting Kunstprojecten Achterhoek voor de organisatie van de driedaagse manifestatie KunstOer in het pinksterweekend. Tweemaal per jaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in Winterswijk. Informatie over het aanvragen van een burgercheque vindt u op www.winterswijk.nl.

Raad neemt kennis van concept-Kadernota VNOG 2019-2022
De raad heeft kennisgenomen van de concept-Kadernota 2019-2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en ingestemd met de voorgestelde reactie van het college richting het Algemeen Bestuur van de VNOG. Deze reactie houdt in dat de gemeente Winterswijk vasthoudt aan de Achterhoekse systematiek voor de loon- en prijsindexatie, dat het advies van de financiële ambtenaren moet worden opgevolgd en dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Grote Veldweg 2 vast
De raad heeft lang gesproken over het voorstel voor de wijziging van het bestemmingsplan Grote Veldweg 2. De bestemmingsplanwijziging maakt de vestiging van een dierenpension op deze locatie mogelijk. Het onderwerp ligt gevoelig omdat de omwonenden zich zorgen maken over geluidsoverlast. De meeste fracties toonden begrip voor de zorgen van de bewoners, maar zagen geen mogelijkheden om het plan af te wijzen omdat het aan alle voorwaarden voldoet. Na een hoofdelijke stemming heeft de raad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Raad stemt unaniem in met voorstel Experiment stedelijke herverkaveling
De raad heeft ingestemd met de laatste ruildeals en een aantal noodzakelijke besluiten genomen om in 2018 te kunnen starten met de uitvoering van de plannen voor de volgende locaties: belastingkantoor, Zonnebrink, EucalyptaPark en Het Weurden. Deze plannen geven een belangrijke impuls aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Winterswijk.

Raad stemt in met Notitie onderzoek realisatie onderwijsvisie Winterswijk
De raad heeft kennisgenomen van de ‘Notitie onderzoek realisatie onderwijsvisie gemeente Winterswijk’ en ingestemd met de aanbevelingen. De notitie is het resultaat van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de onderwijsvoorzieningen in relatie tot de krimp. Als gevolg van de krimp zullen de komende jaren steeds meer schoollokalen leeg komen te staan.

Motie D66 over deelname gemeente Winterswijk aan Statiegeldalliantie
D66 diende een motie in om als gemeente Winterswijk aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. De Statiegeldalliantie is een landelijke actie om de regering te stimuleren statiegeld in te voeren op plastic (pet)flessen en blikjes. Wethouder Gommers (WB) gaf in een reactie aan dat het college in principe positief staat tegenover statiegeld, maar ontraadde de motie omdat deze indruist tegen de huidige afspraken met ROVA over de inzameling van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartonnen). Na het betoog van de wethouder besloot D66 de motie in te trekken.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.