Gemeenteraadsbesluiten 26-09-19

0
116

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 26 september de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt twee nieuwe commissieleden

Marijke Hietkamp (PvdA) en Casper Sonderen (D66) zijn beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stelt ‘Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025’ vast

De Achterhoekse gemeenten hebben kwalitatieve toetsingscriteria opgesteld voor nieuwe woningbouwinitiatieven in de Achterhoek. De raad heeft deze toetsingscriteria vastgesteld en verwerkt in het gewijzigde ‘Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025’.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) vast

De raad heeft de MIR voor de periode 2020-2029 vastgesteld. In de MIR wordt de prioritering en planning van ruimtelijke projecten elk jaar geactualiseerd.

Raad onttrekt spoorwegovergang Vreehorstweg aan openbaarheid

De spoorwegovergang in de Vreehorstweg wordt definitief afgesloten voor alle verkeer. Alternatieven zijn de nabijgelegen beveiligde overwegen in de Hellekampsweg en de Heenkamppieperweg.

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 (Sikkinkweg 6) vast

Door deze bestemmingsplanwijziging mag een bestaand bijgebouw op het perceel Bessinkgoorweg 4 worden gebruikt als woning. In het kader van het bovenplans verevenen heeft de initiatiefnemer een kalverschuur op de locatie Sikkinkweg 6 gesloopt.

Raad stelt projectsubsidie beschikbaar voor omvorming VVV tot inspiratiepunt

De raad verleent Stichting Winterswijk Marketing (SWM) een projectsubsidie van 100.000 euro voor de omvorming van de VVV van klassieke winkel naar een inspiratiepunt.

Raad kent twee burgercheques toe

De raad heeft twee burgercheques toegekend:

  • Wilhelmina Kotten krijgt een burgercheque voor de organisatie van ouderenactiviteiten (maximaal 4 activiteiten binnenshuis voor 187,50 euro per activiteit en maximaal 2 activiteiten buitenshuis voor 375 euro per activiteit).
  • SC Meddo krijgt een burgercheque van 2.250 euro voor de aanschaf van zitmeubilair in de gerenoveerde ontspanningsruimte.

Raad verleent medewerking aan principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8

De raad heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot vergroting van de woonbestemming, het verzoek tot maatwerk om een hoger bijgebouw toe te staan en het verzoek een bedrijfsbestemming mogelijk te maken op het perceel Grote Veldweg 4, 6 en 8. Alleen de CDA-fractie stemde tegen dit voorstel.

Raad stemt in met voorstel kosten ontwikkelfase Cultuurkwartier

De raad heeft ingestemd met het voorstel om Explorius Vastgoedontwikkeling de kosten (43.050 euro) voor het ontwerp van het nieuwe cultuurgebouw terug te betalen als de ontwikkelfase niet wordt afgesloten met een goedgekeurd ontwikkelplan. Alleen de fractie Voor Winterswijk stemde tegen dit voorstel.

Raad stelt Regeling en verordening Toekomstbestendig Wonen vast

De Toekomstbestendig Wonen regeling biedt huiseigenaren de mogelijkheid geld te lenen om hun woning te verduurzamen. De raad heeft de ‘verordening Toekomstbestendig Wonen regeling’ unaniem vastgesteld.

Raad stelt gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast

De raad heeft de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld. De fracties van D66 en GroenLinks dienden een amendement in om artikel 2.47a over het verbod op lachgas te schrappen. Dit amendement werd met 4 stemmen voor (D66, GroenLinks, VW) en 17 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, PvdA) verworpen. Daarna werd het voorstel over de nieuwe APV unaniem aanvaard.

Raad stelt beleidsplan Wmo en jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’ vast

De raad heeft het nieuwe beleidsplan voor de Wet maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp unaniem aanvaard. Het CDA diende een motie in om voor de gemeente Winterswijk erkenning aan te vragen als mantelzorgvriendelijke werkgever. Deze motie werd met 7 stemmen voor (CDA) en 14 stemmen tegen verworpen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, VW).

Motie D66: Oranje Winterswijk

D66 diende een motie in om als gemeente mee te doen met de internationale campagne ‘Orange the World’ (gericht op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes) door ieder jaar op 25 november het raadhuis en/of andere prominente gebouwen oranje te verlichten. Na de toezegging van wethouder Wim Aalderink om dit mee te nemen bij de inrichting van het Vrijheidspark trok D66 de motie in.

Motie CDA: regentonactie

Het CDA diende een motie in om alle Winterswijkse huishoudens een gratis regenton aan te bieden, maar trok deze in toen bleek dat er onvoldoende steun voor de motie was in de raad. Het CDA kondigde aan er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

Motie CDA: instellen kindergemeenteraad en kinderburgemeester

Het CDA diende een motie in om een kindergemeenteraad en kinderburgemeester in het leven te roepen, zodat kinderen al op jonge leeftijd kennis kunnen maken met de politiek. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. De raad staat wel positief tegenover het invoeren van een kindergemeenteraad en kinderburgemeester, maar wil dit onderwerp eerst in het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) bespreken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.