Gemeenteraadsbesluiten 26-11-’15

0
714

In de raadsvergadering van donderdag 26 november heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Raad neemt kennis van ‘Horizontale verantwoording informatiehuishouding 2014’
De raad heeft het verslag ‘Horizontale verantwoording informatiehuishouding 2014’ voor kennisgeving aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders legt hierin verantwoording af aan de raad over de informatiehuishouding van de gemeente.

Raad verklaart gewijzigde arbeidsvoorwaarden van toepassing op ambtenaren van de griffie
De arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente Winterswijk is onlangs op enkele punten gewijzigd. Het gaat om wijzigingen in de verplaatsingskostenregeling, de Wet arbeid en zorg (Wazo) en wijzigingen als gevolg van het Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016. De raad heeft deze wijzigingen ook van toepassing verklaard op de ambtenaren van de griffie.

Raad stelt ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2015’ vast
Deze verordening is opgesteld door de Uniformiteit Netbeheerders Oost-Gelderland (UNOG), een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de Achterhoek en Liemers. Hierin is geregeld dat binnen de UNOG-gemeenten één uniform regime wordt gehanteerd voor nadeelcompensatie en uitvoering door netbeheerders.

Raad brengt geen zienswijze naar voren op Tweede Bestuursrapportage 2015 SDOA
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de tweede Bestuursrapportage 2015 naar voren te brengen. De raad heeft besloten hiervan geen gebruik te maken.

Raad brengt geen zienswijze naar voren op jaarplan en begroting 2016 Hameland
Het sociaal werkvoorzieningsschap Hameland heeft de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over het jaarplan en de begroting 2016 naar voren te brengen. De raad heeft besloten hiervan geen gebruik te maken.

Raad stemt in met Businessplan 2015-2016 SDOA
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een nieuw businessplan voor de periode 2015-2016 opgesteld. De raad heeft ingestemd met dit plan.

Raad stelt beleidsnota ‘Evaluatie landgoederenbeleid Winterswijk’ vast
In juni 2014 is in de commissie Ruimte afgesproken om het landgoederenbeleid van de gemeente Winterswijk te evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat het landgoederenbeleid op hoofdlijnen voldoet. De raad heeft het de beleidsnota ‘Evaluatie landgoederenbeleid Winterswijk: drie vormen, drie beleidslijnen’ vastgesteld. Bij de behandeling van dit agendapunt diende het CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in om geen nieuwe landgoederen meer te ontwikkelen. Dit amendement werd verworpen met 4 stemmen voor (CDA) en 16 stemmen tegen (WB, VVD, PvdA, SP, D66). Wethouder Te Gronde zegde toe dat eventuele aanpassing van het landgoederenbeleid wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied.

Raad stelt extra krediet beschikbaar voor project ‘Vliertuin’
De multifunctionele accommodatie ‘Vliertuin’ bestaat uit een schoolgebouw en een sportzaal. Het budget voor sportzaal is niet toereikend gebleken en wordt met 238.000 euro overschreden. Deze overschrijding kan worden opgevangen door de inzet van extra ISV-gelden (68.000 euro) en het door de raad beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 170.000 euro. De raad is hiermee akkoord gegaan.

Raad wijst mevrouw R.C. Muller aan als plaatsvervangend raadsgriffier
De raad heeft mevrouw R.C. Muller aangewezen als plaatsvervangend raadsgriffier. Zij volgt de heer J.G. Krosenbrink op die zijn werkzaamheden als commissiegriffier en plaatsvervangend raadsgriffier per 1 september heeft beëindigd.

Raad verwerpt motie van PvdA over werkervaringsplaatsen
De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar de werkervaringsplaatsen van de gemeente Winterswijk voor jongeren die pas zijn afgestudeerd. De inspectie heeft geconstateerd dat er sprake was van een dienstbetrekking in plaats van een werkervaringsplaats. De PvdA stelde in een motie voor om degenen die sinds augustus 2013 werkzaamheden hebben verricht op de werkervaringsplaatsen alsnog te vergoeden naar de normen voor een dienstbetrekking over de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht. Deze motie werd verworpen met 5 stemmen voor (PvdA, SP) en 15 stemmen tegen (WB, CDA, VVD, D66).

Raad neemt motie van VVD, D66, CDA en SP aan over nieuwe verdeelsleutel VNOG
De kosten voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) worden opgebracht door de 22 gemeenten binnen het werkgebied. Het adviesbureau AEF heeft de VNOG geadviseerd een nieuwe verdeelsleutel te hanteren voor het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het voorgestelde verdeelmodel betekent een forse verhoging van de kosten voor de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Met het aannemen van de motie heeft de raad het college opdracht gegeven om tijdens de onderhandelingen over de nieuwe verdeelsleutel in te zetten op een zo gunstig mogelijk resultaat voor Winterswijk.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.