Gemeenteraadsbesluiten 28-11

0
235

Gemeenteraadsbesluiten van 28 november 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 november de volgende besluiten genomen.

Mededeling wethouder Elvira Schepers over SKB

Wethouder Elvira Schepers deelde de raad mee dat de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen van plan is de intensive care (IC),  kinderafdeling en verlosafdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix te sluiten. Alle raadsfracties spraken hun bezorgdheid uit over deze ontwikkeling. De colleges van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan hierover in gesprek met het ziekenhuisbestuur.

Mededeling wethouder Inge klein Gunnewiek over Dennenoord

Wethouder Inge klein Gunnewiek informeerde de raad over de stand van zaken rond bedrijventerrein Dennenoord. Zij gaf aan dat het college in de afgelopen maanden alles in het werk heeft gesteld om in gesprek te komen met Verhaegh Trading BV over de verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie, maar dat dit niet is gelukt. Het college heeft daarom besloten de voorbereidingen te stoppen en niet over te gaan tot onderhandelingen.

Raad stelt bestemmingsreserve beschikbaar voor aanpak inburgering nieuwkomers

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. De raad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om vanaf 2021 goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe wet.

Raad stemt in met garantstelling voor Museumkaart Villa Mondriaan

Stichting Villa Mondriaan heeft plannen om de Museumkaart in te voeren. Op verzoek van het bestuur heeft de raad ingestemd met een garantstelling van € 30.000 om eventuele tekorten op te vangen als de verwachte toename van het aantal bezoekers achterblijft.

Raad stelt Verordening duurzaamheidslening non-profitorganisaties 2020 vast

Met het vaststellen van deze verordening kunnen verenigingen, scholen en energiecoöperaties die willen verduurzamen gebruik maken van de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties.

Raad stelt bestemmingsplan voormalig belastingkantoor vast

Het bestemmingsplan is gewijzigd om het terrein van het voormalige belastingkantoor aan de Misterweg te kunnen inrichten als openbaar groen. Het gaat om een tijdelijke invulling. De gemeente houdt het terrein achter de hand als strategische reservelocatie voor de lange termijn.

Raad stemt in met lidmaatschap ODA bij werkgeversvereniging VNG

De raad stemde ermee in dat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met initiatiefraadsvoorstel D66 over burgerinitiatief en burgeragendering

De raad stemde unaniem in met het initiatiefraadsvoorstel van D66 om de verordening burgerinitiatief te wijzigen. Naast het al bestaande burgerinitiatief (de mogelijkheid voor burgers om een voorstel op de agenda van de raad te zetten), is nu ook burgeragendering mogelijk. Burgers kunnen nu ook een onderwerp op de agenda van de raad te zetten, zonder dat zij daarbij een concreet voorstel hoeven te doen. Daarnaast is de leeftijdstijdsgrens voor het burgerinitiatief en burgeragendering verlaagd van 14 naar 12 jaar.

Het was de eerste keer dat er in Winterswijk een initiatiefraadsvoorstel werd ingediend. Burgemeester Joris Bengevoord feliciteerde D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle met deze primeur en overhandigde haar een bos bloemen.

Raad stelt aangepast Ruimtelijk Afspraken Kader gebiedsontwikkeling Steengroeve vast

Stichting Terra Temporalis wil een bezoekerscentrum realiseren bij de steengroeve. Het is de stichting niet gelukt om hiervoor alle gewenste gronden te verwerven. Het college stelde de raad daarom voor de kaart van het Ruimtelijk Afspraken Kader opnieuw vast te stellen voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Dit agendapunt leidde tot een lange discussie in de raad. Twee insprekers gaven aan dat de buurtbewoners onvoldoende bij de planvorming zijn betrokken. De fractie VW stelde daarom voor het voorstel nu van de agenda te halen en in een volgende vergadering aan de raad voor te leggen. Dit voorstel werd met 1 stem voor (VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen. Wethouder Wim Aalderink zegde toe de buurtbewoners meer te betrekken bij het vervolgproces. Daarna stelde de raad het aangepaste Ruimtelijk Afspraken Kader vast met 19 stemmen voor (CDA, WB, VVD, GL, PvdA, D66) en 1 stem tegen (VW).

Raad stemt in met procedure vestiging distributiecentrum Obelink op Park Achterhoek

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. wil een distributiecentrum vestigen op een deel van het terrein waar tot nu toe de realisatie van het gezondheidspark ‘Park Achterhoek’ was voorzien. Voor de realisatie is een bestemmingsplanprocedure en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om deze procedures gecoördineerd af te handelen volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Raad stemt in met Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2020

Het raadsvoorstel om garant te staan voor een aantal leningen van De Woonplaats leidde tot een lange discussie in de raad over de onlangs gemaakte prestatieafspraken tussen de woningcorporatie en de gemeente. Daarbij werden vier moties ingediend:

  • D66 en VW dienden een motie om in de prestatieafspraken voor 2021 afspraken te maken over kleinschalige woonvormen voor ouderen, maar trokken deze motie later in.
  • Ook de motie van D66 en VW om de raad te betrekken bij het maken van de prestatieafspraken met De Woonplaats werd ingetrokken.
  • De motie van D66 en VW om de verkoop van sociale huurwoningen in de prestatieafspraken op te schorten in afwachting van de regionale en lokale woonvisie werd na hoofdelijke stemming met 16 stemmen tegen en 4 stemmen voor verworpen.
  • De motie van D66, CDA en VW om in de prestatieafspraken voor 2021 met De Woonplaats specifieke, meetbare, ambitieuze, realistische en tijdgebonden afspraken te maken over verduurzaming van de woningvoorraad werd na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen aanvaard.

Het raadsvoorstel over de Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2020 werd vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

Raad benoemt bestuurslid Stichting Zwembaden Winterswijk

Met 19 stemmen voor en 1 stem tegen heeft de raad de heer C.J. van Overbeeke met terugwerkende kracht per 1 november 2019 voor een periode van 4 jaar benoemd als bestuurslid van de Stichting Zwembaden Winterswijk.

Motie WB over natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

De fractie van WB diende een motie in waarin het college werd verzocht om een plan te maken voor de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Wethouder Inge klein Gunnewiek gaf aan dat er al wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Daarop trok WB de motie in.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.