Gemeenteraadsbesluiten 29-11

0
267

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 29 november de volgende besluiten genomen.

Raad stemt in met Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2019

De raad heeft ingestemd met het aangaan van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente stelt zich daarmee garant voor twee leningen van woningcorporatie De Woonplaats.

Raad stelt grenzen bebouwde kom opnieuw vast in het kader van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Volgens deze wet moet de gemeenteraad de grenzen van de bebouwde kom vaststellen. De raad heeft het raadsbesluit van 30 juni 1983 over de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Boswet ingetrokken en de grenzen van de bebouwde kom opnieuw vastgesteld.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling vast voor griffiemedewerkers

De raad heeft een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Winterswijk vastgesteld en van toepassing verklaard op de griffier en de medewerkers van de griffie.

Raad stelt gewijzigde verordening klankbordgesprek burgemeester en raad vast

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad een commissie ingesteld die namens de raad verantwoordelijk is voor het voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester. Deze commissie bestaat uit drie leden van de raad. Om de betrokkenheid van alle fracties bij de klankbordgesprekken te vergroten, heeft de raad besloten de commissie te laten vormen door alle fractievoorzitters en de gewijzigde verordening klankbordgesprek burgemeester en raad vastgesteld.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2017 en 1e kwartaal 2018

Elke raadsfractie krijgt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De raad heeft ingestemd met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten in 2017 en het eerste kwartaal van 2018.

Raad stemt in met wijzigingen cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De belangenbehartiging van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt overlapt elkaar op dit moment. Medewerkers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben een eigen Wsw-cliëntenraad. Voor cliënten die onder de Participatiewet vallen adviseert de Cliëntenraad Participatiewet het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. De raad heeft ingestemd met het voorstel om de belangenbehartiging efficiënter te organiseren.

Raad neemt kennis van tweede bestuursrapportage 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek

De raad heeft kennisgenomen van de tweede bestuursrapportage 2018 van de SDOA en besloten hierop geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met Beoordelingskader wonen met zorg

In november 2017 heeft de raad het Beleidskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2017-2019 vastgesteld. Daarbij heeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een beoordelingskader voor nieuwe initiatieven uit te werken. Op dit voorstel werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. CDA, WB en GroenLinks dienden een amendement in om duurzaamheid zwaarder te laten wegen bij de beoordeling van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen met zorg. Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks dienden een amendement in om de bepaling te schrappen dat gedurende de looptijd van het beleidskader (2018/2019) geen medewerking wordt verleend aan nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het aanbod wonen en zorg voor de doelgroepen ouderen en personen met een lichamelijke handicap. Dit amendement werd met 9 stemmen voor (VVD, PvdA, D66, GroenLinks) en 12 stemmen tegen (CDA, WB) verworpen. Vervolgens werd het raadsvoorstel ‘Beoordelingskader wonen met zorg’ in stemming gebracht en met 14 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks) en 7 stemmen tegen (VVD, PvdA, D66) aangenomen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor grootschalige restauratie Jacobstoren

Het college van burgemeester en wethouders vroeg de raad een krediet van maximaal € 675.000 beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie van de Jacobstoren. Enkele fracties lieten zich kritisch uit over het feit dat pas na de begrotingsbehandeling bij de raad bekend werd dat de restauratie zoveel zou gaan kosten. Wethouder Aalderink erkende dat deze gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende en zegde toe er alles aan te doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarna stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel om de noodzakelijke grootschalige restauratie uit te kunnen laten voeren.

Raad stelt Cultuurnota 2018 vast

De nieuwe Cultuurnota 2018 vormt de basis voor het cultuurbeleid van de gemeente Winterswijk voor de komende jaren. Alle fracties waren vol lof over de nieuwe nota. De PvdA diende samen met GroenLinks en VVD een motie in om een jaarlijkse award voor jong Winterswijks poptalent in te stellen om de Winterswijkse popcultuur te stimuleren. Wethouder Aalderink beloofde met een voorstel te komen in de geest van de motie, maar vroeg daarvoor wat meer ruimte van de raad. Na die toezegging trokken PvdA, GroenLinks en VVD de motie in. Daarna stelde de raad de Cultuurnota 2018 unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.