Gemeenteraadsbesluiten

0
202

Gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 19 december de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019 vast

De erfgoedverordening uit 2010 is geactualiseerd en opnieuw door de raad vastgesteld.

Raad stemt in met advies over toekomst Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

De raad heeft ingestemd met het advies van RadarAdvies over de toekomstige rol van de SDOA en het bijbehorende uitvoeringsplan ‘Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein’.

Raad stemt in met oprichting besloten vennootschap voor nieuw Beschut Werk

De raad heeft ingestemd met het oprichten van een besloten vennootschap (bv) waar mensen met een dienstverband in het kader van nieuw Beschut Werk per 1 april 2020 worden ondergebracht.

Raad stemt in met lidmaatschap SDOA bij werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ermee ingestemd dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met lidmaatschap Regio Achterhoek bij werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ermee ingestemd dat de Regio Achterhoek zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stelt gewijzigde verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vast

De raad heeft de gewijzigde ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020’ en de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020’ vastgesteld. De verordeningen zijn gewijzigd, omdat de (landelijke) regels voor de vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn aangescherpt.

Raad stelt derde financiële prognose 2019 vast

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad drie keer per jaar over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. De raad heeft de derde financiële prognose vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Raad stelt Controleprotocol Winterswijk 2019 vast

De raad heeft het Controleprotocol Winterswijk 2019 vastgesteld als toetsingskader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2019.

Raad stelt verordening gemeentelijke onderscheidingen vast

De raad heeft de aangepaste verordening ‘Gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk’ vastgesteld. Naast de bestaande gemeentelijke erepenning is een tweede gemeentelijke onderscheiding ingevoerd: de Hazewindspeld. De Hazewindspeld kan als blijk van waardering worden toegekend aan personen die een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht.

Raad stelt personeelshandboek vast voor medewerkers van de griffie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De raad heeft het personeelshandboek per 1 januari 2020 vastgesteld voor medewerkers van de griffie en de huidige lokale regelingen die zijn omgezet in het personeelshandboek per 1 januari 2020 ingetrokken.

Raad stemt in met ‘Concept Toekomstvisie en Opdrachten’ VNOG

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op 18 en 19 september 2019 heeft het algemeen bestuur van de VNOG richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG. De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een conceptdocument ‘Toekomstvisie en Opdrachten’. De raad heeft besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stelt omgevingsvisie buitengebied vast

Bij de behandeling van de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk diende GroenLinks een amendement (wijzigingsvoorstel) in om actief mee te werken aan bijzondere initiatieven of doelgroepen, zoals woongroepen of tiny houses. Daarnaast verzocht GroenLinks het college in een motie een actieve rol op zich te nemen bij het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. Na een toelichting door wethouder Inge klein Gunnewiek trok GroenLinks het amendement en de motie weer in. Daarna werd het voorstel over de omgevingsvisie buitengebied unaniem door de raad vastgesteld.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2020 vast

Bij de behandeling van de belastingverordeningen voor 2020 dienden de fracties van GroenLinks en WB een motie in om de kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing uit te breiden. Deze motie werd met 10 stemmen voor (GL, WB, PvdA, D66) 11 stemmen tegen (CDA, VVD, VW) verworpen. Vervolgens werd het voorstel over de belastingverordeningen raadsbreed vastgesteld.

Raad wijst raadsgriffier en plaatsvervangend raadsgriffier aan

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Als gevolg van deze wetswijziging heeft de raad de heer M. Hollander met ingang van 1 januari 2020 aangewezen als raadsgriffier en mevrouw F.M. Jansen met ingang van 1 januari 2020 aangewezen als plaatsvervangend raadsgriffier.

Motie voor behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek

Alle raadsfracties dienden gezamenlijk een motie in, waarin het college werd verzocht zich in te zetten voor het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, inclusief verloskundige zorg/gynaecologie en klinische kindergeneeskunde. Deze motie werd raadsbreed aanvaard.

Motie voor starten positieve campagne aantrekken zorgpersoneel

Alle raadsfracties dienden gezamenlijk een motie in om samen met andere partijen een positieve campagne op te starten om zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen te behouden een aan te trekken voor de Achterhoek. Ook deze motie werd raadsbreed aanvaard.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.