Gemeenteraadsbesluiten week 9

0
179

Gemeenteraadsbesluiten van 27 en 28 februari 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergaderingen van woensdag 27 en donderdag 28 februari de volgende besluiten genomen.

Raadsvergadering van woensdag 27 februari

Raad stelt visie op bedrijventerrein Dennenoord vast
Op verzoek van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal toekomstscenario’s voor bedrijventerrein Dennenoord onderzocht. Het college stelde de raad voor te kiezen voor herverkaveling van het bedrijf Verhaegh Trading B.V. en clustering van de overige kavels op het bedrijventerrein. De fracties van WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden echter een amendement in waarin de voorkeur werd uitgesproken voor volledige verplaatsing van alle bedrijven op Dennenoord. Het komende halfjaar moet duidelijk worden of dit scenario haalbaar is. Dit amendement werd met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 7 stemmen tegen (CDA) aangenomen. Na de stemming over het amendement werd ook het gewijzigde raadsvoorstel met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 7 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

Raad stemt in met integrale aanpak vijf onbeveiligde spoorwegovergangen
De gemeente Winterswijk telt vijf onbeveiligde spoorwegovergangen. Op 20 april 2017 heeft de raad besloten drie overwegen op te heffen en twee overwegen te beveiligen. In deze vergadering stelde het college de raad voor de overwegen aan de Veldhorstweg en de Huttenweg te beveiligen en de overwegen aan de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greversweg op te heffen. De fracties van VVD, WB en PvdA dienden een amendement in om de spoorwegovergang aan de Greversweg open te houden voor langzaam verkeer. Dit amendement werd met 12 stemmen voor (VVD, WB, PvdA, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, GroenLinks) aangenomen. Vervolgens werd ook het gewijzigde raadsvoorstel met 12 stemmen voor (VVD, WB, PvdA, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, GroenLinks) aangenomen.

Raad stelt bestemmingsplan Misterweg 165 vast
Transportbedrijf HSF Logistics Winterswijk B.V. heeft op 8 juni 2016 een principeverzoek ingediend voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein op het perceel Misterweg 165. De uitbreiding is in eerste instantie bedoeld voor het stallen van vrachtwagens en op termijn voor uitbreiding van de bedrijfshal. De raad heeft ingestemd met de reactie op de twee ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan Misterweg 165 unaniem vastgesteld.

Raad neemt PvdA-motie over regenbooggemeente aan
De PvdA-fractie diende een motie in om Winterswijk aan te melden als regenbooggemeente. Regenbooggemeenten zetten zich actief in voor gelijke rechten, veiligheid en acceptatie van LHBTI’ers: lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De raad heeft deze motie unaniem aanvaard.

Raadsvergaderingen van donderdag 28 februari

Raad neemt afscheid van wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris
In een aparte raadsvergadering nam de raad afscheid van de CDA-wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris en bedankte hen voor hun inzet voor Winterswijk. De afscheidsreceptie van beide wethouders is op dinsdag 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.

                     Ilse Saris
                  Wim Elderdink

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad neemt kennis van rekenkameronderzoek ‘Samenwerken aan arbeidsintegratie’
Op verzoek van de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsintegratie. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport ‘Samenwerken aan arbeidsintegratie’. De raad heeft het rapport voor kennisgeving aangenomen en het college opdracht gegeven de aanbevelingen nader uit te werken.

Raad stelt re-integratieverordening Participatiewet 2019 vast
In het kader van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2018 verplicht om nieuw beschut werk aan te bieden aan mensen die daarvoor een indicatie van het UWV hebben. Als gevolg van deze wettelijke verplichting zijn in de gemeentelijke re-integratieverordening aanvullende bepalingen over nieuw beschut werk opgenomen. De raad heeft de re-integratieverordening Participatiewet 2019 vastgesteld en de huidige verordening ingetrokken.

Raad stemt in met Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert.

Raad kent burgercheque toe aan Veteranen Comité
De raad heeft besloten een burgercheque van € 965 toe te kennen aan het Veteranen Comité voor de oprichting van een stichting. Elk halfjaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Winterswijk.

Raad stelt krediet beschikbaar voor bouw- en woonrijp maken terrein Autopalace
De raad heeft een krediet van € 229.000 beschikbaar gesteld voor het bouw- en woonrijp maken van het voormalige terrein van autogarage Autopalace op de hoek Singelweg/Waliënsestraat. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken worden doorberekend aan de projectontwikkelaar, waardoor het de gemeente per saldo geen geld kost. De projectontwikkelaar wil op deze locatie elf appartementen en elf woningen realiseren.

Raad stelt beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022 vast
Het beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022 bestaat uit een mix van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van (gemeentelijke) regelingen.

Raad bespreekt coalitieakkoord Winterswijk Wint 2019-2022
Op 18 februari hebben de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. In het coalitieakkoord hebben de partijen hun ambities voor de komende drie jaar vastgelegd en afspraken gemaakt over de verdeling van de portefeuilles binnen het nieuwe college. De raad heeft het coalitieakkoord besproken.

Raad benoemt drie nieuwe wethouders
De raad heeft Inge klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA) benoemd als nieuwe wethouders. Samen met burgemeester Joris Bengevoord en de huidige wethouder Wim Aalderink (Winterswijks Belang) vormen zij nu het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

wethouders- v.l.n.r. Inge Klein Gunnewiek, Elvira Schepers, Wim Aalderink, Tineke Zomer

Raad laat drie nieuwe leden toe tot de gemeenteraad
De raad heeft Tom van Beek (Voor Winterswijk), Paul Puntman (GroenLinks) en Mark ten Pas (PvdA) toegelaten tot de gemeenteraad. Zij nemen de plaats in van de drie raadsleden die zijn benoemd tot wethouder.

Raad benoemt nieuwe commissieleden
De raad heeft Wim Elferdink (CDA), Ilse Saris (CDA) en Dorinda Grievink (VVD) benoemd tot commissielid.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.