Gemeenteberichten (2)

0
387

College vraagt gemeenteraad groen licht voor projecten Stedelijke Herverkaveling

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad groen licht voor de uitvoering van diverse projecten binnen het experiment Stedelijke Herverkaveling.
De gemeente Winterswijk heeft met diverse private partijen overeenstemming bereikt over het ruilen van gronden en gebouwen. Met deze ruildeals kunnen verschillende gebieden rondom het centrum van Winterswijk ingrijpend worden aangepakt. Zo worden er circa 200 extra openbare parkeerplaatsen gerealiseerd, een prachtig nieuw park aangelegd en drie cultuurhistorische panden opgeknapt. Ook zal er 13.000 m² incourant zakelijk en maatschappelijk vastgoed worden gesloopt en circa 3.000 m² leegstaand vastgoed worden getransformeerd naar nieuwe functies. Verder zorgt een tweetal ruildeals ervoor dat er 24 energieneutrale woningen worden gerealiseerd. “Al deze ruildeals leveren een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Winterswijk”, zegt wethouder Rik Gommers.

Focus op deelgebieden
Twee en een half jaar geleden werkten ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders en strategische denkers samen aan een visie op verschillende gebieden rondom het centrum. Het ruilen van vastgoed stond daarbij centraal. Het resultaat was een reeks potentiële ruildeals en projecten die de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Winterswijk sterk verbeteren. Zes ruildeals verder kan nu uitvoering worden gegeven aan de ontwikkelde gebiedsvisies.

EucalyptaPark
In de omgeving van het raadhuis maken vijf ruildeals het mogelijk om verspreid liggende parkeerterreintjes samen te voegen, een weg te verleggen en een prachtig nieuw openbaar park aan te leggen. Private gebouweigenaren zijn zo enthousiast over deze plannen dat zij hun gebouwen op gaan knappen en waar nodig transformeren naar nieuwe functies. Zo zal het ING-gebouw gedeeltelijk getransformeerd worden naar middeldure huurappartementen en restaureert Evangeliegemeente Spoorzicht het leegstaande monumentale gebouw Eucalypta.

Belastingkantoor
Het Rijksvastgoedbedrijf is eind 2017 begonnen met de sloop van het leegstaande belastingkantoor aan de Misterweg. Na de sloop richt de gemeente het gebied inrichten als buurtpark. Mogelijk dat de locatie in de toekomst een andere bestemming krijgt.

Duurzame Icoon Zonnebrink
De gemeente is vergevorderd met de verkoop van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink. Het monumentale pand wordt verbouwd tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. Op het achterliggende sportveld komen 11 energieneutrale woningen en 200 parkeerplaatsen, grotendeels bedoeld voor centrumbezoekers. De parkeerplaatsen worden overdekt met zonnecarports die duurzame energie opwekken. Ook komt er een bouwkavel met een maatschappelijke bestemming.

Het Weurden: Cultuurkwartier BoogieWoogie
Eind 2016 kocht de gemeente de leegstaande panden van Aldi en Expert. In 2017 zijn de panden tijdelijk verhuurd en is op basis van een openbaar gepubliceerde marktconsultatie een globale visie op het gebied ontwikkeld. Het college stelt de raad nu voor om op basis van deze visie een ontwikkelaar te selecteren. De ontwikkelaar verkent hierbij de mogelijkheden om een kruisbestuivende mix van cultuurvoorzieningen, horeca, retail en wonen te realiseren. Cultuurcentrum BoogieWoogie en de bibliotheek Oost-Achterhoek hebben al interesse getoond om te participeren in het plan. “We willen het gebied zodanig herontwikkelen dat het centrum als geheel economisch sterker, aantrekkelijker en leefbaarder wordt”, aldus wethouder Ilse Saris.

PelkPark
Ontwikkelende Bouwers Winterswijk (OBW) ruilen een kavel op de hoek Gasthuisstraat – Jeugdkerkstraat met een deel van Plan PelkPark in Winterswijk Oost. Na het sluiten van de ruildeal realiseert OBW in het Plan PelkPark aan de Laan van Hilbelink en Hakkelerkampstraat 13 levensloopbestendige ‘all-electric’ woningen. De gemeente krijgt dan de beschikking over de gronden van OBW aan de Jeugdkerkstraat. Hier realiseert de gemeente een openbaar parkeerterrein voor centrumbezoekers.

Vervolg
De provincie Gelderland is buitengewoon enthousiast over de plannen en heeft december 2017 bijna 2 miljoen euro voor de uitvoering gereserveerd. Wanneer de gemeenteraad instemt met de plannen van het college wordt een flinke impuls gegeven aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Raad stelt krediet beschikbaar voor plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’
Het plan voorziet in de verbouwing van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. Voordat het gebouw aan de nieuwe eigenaren kan worden overgedragen, moeten de bijgebouwen door de gemeente worden gesloopt. De raad heeft hiervoor een krediet van 225.000 euro beschikbaar gesteld.

Raad stelt besteding ISV programmabudget vast
De raad heeft vastgesteld dat het door de provincie Gelderland beschikbaar gestelde Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) voor de periode 2010-2014 volledig is besteed aan projecten die hiervoor in aanmerking kwamen.
Raad stelt herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast

De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 vastgesteld en de oude verordening ingetrokken. De herziene APV biedt de burgemeester onder andere ruimere bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) aan te pakken.

Raad neemt regionaal jaarverslag ‘Leren Werkt, leer- en kwalificatieplicht en RMC 2016-2017’ voor kennisgeving aan

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de raad over de resultaten van de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht van het afgelopen schooljaar.

Raad stelt ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2018’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2018’ vast
Op 26 januari 2017 heeft de raad de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2017’ en de ‘Verordening jeugdhulp Winterswijk 2017’ vastgesteld. Deze verordeningen zijn geactualiseerd.

Raad stemt unaniem in met voorstel om raadhuis in eigendom te houden
In opdracht van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren gezocht naar kopers of huurders voor het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein om de exploitatielasten van het pand te drukken. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd, maar dat heeft tot nu toe niet tot kansrijke plannen geleid. De raad heeft ingestemd met het voorstel om het pand in gemeentelijk bezit te houden en samen met de raad op zoek te gaan naar alternatieve exploitatiemogelijkheden. De financiële consequenties van dit besluit worden verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.

Raad stelt werkgeverscommissie in en benoemt drie raadsleden tot lid van de commissie
De raad is werkgever van de griffier en de ambtenaren die op de griffie werkzaam zijn. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raad een werkgeverscommissie ingesteld en hiervoor de ‘Verordening werkgeverscommissie’ vastgesteld. De raadsleden Wim Elferdink, Inge klein Gunnewiek en Elvira Schepers zijn door de raad benoemd tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

Raad stemt in met wijzigingen deelname CDA-fractie aan de commissies Ruimte en Samenleving
Op verzoek van de CDA-fractie is het plaatsvervangend lidmaatschap van Enneke Tiggeloven van de commissie Samenleving en het plaatsvervangend lidmaatschap van Ismael Johannis van de commissie Ruimte beëindigd. Jacqueline van der Vinne-Groot is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en Wim Wassink is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.
De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.