Kadernota 2017

0
162

Gemeenteraad behandelt Kadernota 2017

In de raadsvergadering van dinsdag 23 en woensdag 24 mei behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2017. De kadernota beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die bepalend zijn voor het beleid en de begroting van de gemeente Winterswijk in 2018.
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De uitvoering van de begroting ligt dus bij de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Daarom is het huidige college terughoudend geweest met het formuleren van nieuw beleid, maar houdt het college wel stevig de focus op het realiseren van ambities en ontwikkelingen waarop al is ingezet.

Focus op ambities en ontwikkelingen
Zo stelt het college de raad voor de komende jaren te blijven inzetten op stedelijke herverkaveling als instrument om leegstand tegen te gaan. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de markt en aanpalende straten kwalitatief nog aantrekkelijker te maken.De steengroeve is één van de parels in Winterswijk. Het college stelt voor een actieve rol te pakken om kansen te benutten op het gebied van vrijetijdseconomie, cultuurhistorische waarden, (agrarische) bedrijvigheid, duurzaamheid en ecologie.
Terra Temporalis draagt bij aan internationale maatschappelijke waarden en is een belangrijke wetenschappelijke ontwikkeling die onderdeel is van de samenwerking met universiteiten. Daarnaast is Terra Temporalis –als toekomstig landschapsmuseum– één van de projecten waarmee het college wil voorzien in de vraag naar dagrecreatie. Het college stelt de raad verder voor te onderzoeken op welke wijze het paardentoerisme in Winterswijk een impuls kan krijgen. Ook stelt het college voor onderzoek te doen naar de kwaliteit van recreatieve fietspaden.
Door een substantiële bijdrage te blijven leveren aan de regionale samenwerking onderkent het college het belang van deze samenwerking. Wanneer de gemeenten in de Achterhoek gezamenlijk optrekken is er meer mogelijk.

Besluitvorming
Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad worden de beleidskaders financieel vertaald in de ontwerp-programmabegroting 2018-2021, die op 26 oktober door de raad wordt vastgesteld.De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).