Nieuwsbrief Park Achterhoek

0
171

In deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen rond de plannen voor Park Achterhoek in Winterswijk.

Rik Gommers aangesteld als regisseur Park Achterhoek (Fase 1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft oud-wethouder Rik Gommers in mei aangesteld als regisseur voor Park Achterhoek. Hij gaat de komende maanden verkennen welke kansen er liggen voor een succesvolle invulling; mede op basis van de eerder vastgestelde visie van professor dr. Riek Bakker voor het gezondheidspark. Dat begint uiteraard met de al bestaande initiatieven.

Rik Gommers: regisseur Park Achterhoek

Begin dit jaar bracht Barske Bestuurs- en Beleidsadvies de Eindrapportage stand van zaken Park Achterhoek uit. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat een sterkere regierol van de gemeente wenselijk is bij de ontwikkeling. De gemeente is vervolgens op zoek gegaan naar een geschikte regisseur voor deze regierol en heeft deze gevonden in de persoon van Rik Gommers. Als voormalig wethouder is hij goed bekend in de regio en bij regionale zorgpartijen en heeft hij ook het vertrouwen van grondeigenaar Arrisveld BV.

Wat houdt de rol van regisseur in?
“De komende maanden ga ik zoeken naar een invulling en (zorg)partijen die passen bij deze plek, de omgeving en bij de bedrijven die er al zitten, want er
zitten natuurlijk al een paar belangrijke spelers in het gebied. Het SKB is er daar één van, maar ook de bedrijven op het Beatrixpark en de omwonenden. Dat proces vraagt natuurlijk om regie. Als regisseur wil ik de ontwikkeling van Park Achterhoek aanjagen en zorgen dat er concrete plannen komen.”

Hoe schat u de kansen voor Park Achterhoek in?
“Er liggen hier echt grote kansen. Ik denk dat ontwikkelingen die iets toevoegen aan het gebied de meeste kans van slagen hebben. Als nieuwe en bestaande functies elkaar versterken, dan heb je de meeste winst voor alle partijen. Als regisseur moet je goed oog hebben voor de synergie met de omgeving.”

Hoe gaat u deze klus aanpakken?
“Eerst ga ik de bestaande en nieuwe mogelijke partijen voor Park Achterhoek in beeld brengen. Samen met de Arrisveld BV en de gemeente ga ik dan met de geïnteresseerde partijen in gesprek. De coronacrisis speelt op de achtergrond natuurlijk wel mee, maar ik denk dat het voor organisaties juist nu een goed moment is om na te denken over nieuwe ontwikkelingen en de vraag hoe je je activiteiten voor de toekomst kunt zekerstellen.”

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?
“Onze planning loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedure die voor fase 1 eind dit jaar op de rol staat en een daadwerkelijke start in 2021 mogelijk moet maken. Dat betekent dat ik begin 4e kwartaal mijn bevindingen zal rapporteren. Dat is onze planning, maar die is natuurlijk ook afhankelijk van de planning van de initiatiefnemers en mogelijke investeerders in het gebied.”

Mocht u interesse hebben in Park Achterhoek, dan kunt u contact opnemen met Rik Gommers; bij voorkeur via mail: rgommers@winterswijk.nl

Fase 2 Park Achterhoek
In 2019 heeft Winterswijk op verzoek van Arrisveld BV meegewerkt aan de planontwikkeling om in het Fase 2 gebied van Park Achterhoek een logistiek centrum van Obelink mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan voor Obelink Vrijetijdsmarkt wordt op 18 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad. Dit is een separate ontwikkeling en valt niet onder regie van Rik Gommers.